Storebrand 2. kvartal 2001: Tapsavsetninger og lave finansinntekter svekker resultatet

- Driftsresultat på 79 mill. kroner og konsernresultat på minus 343 mill. kroner i 1. halvår
- Økte tapsavsetninger i Finansbanken og lave finansinntekter preger konsernresultatet i 2. kvartal
- Salget av kollektiv forsikring er fortsatt godt. Vekst i premievolum livsforsikring på 7 prosent i 1. halvår og 22 prosent i 2. kvartal sett i forhold til samme perioder i fjor
- Økt markedsandel av netto nytegning i verdipapirfond og styrket posisjon som markedsleder innen Unit Linked i et fallende marked
- Markedsnedgang for spareprodukter bidrar til å trekke ned resultatet i Storebrand Bank
- Forbedret forsikringsresultat og styrket finansavkastning i If har gitt et positivt skaderesultat i 2. kvartal
- Styret i Storebrand har enstemmig anbefalt aksjonærene å akseptere Sampos bud på Storebrand. Hittil støtter 86,3% av aksjonærfellesskapet budetDriftsresultatet for Storebrand-gruppen i 1. halvår utgjorde 79 mill. kroner. Etter beregnet resultat til livsforsikringskundene på 422 mill. kroner, ble konsernresultatet minus 343 mill. kroner. Konsernresultatet i 1. kvartal var minus 189 mill. kroner, mens konsernresultatet i 2. kvartal var minus 154 mill. kroner. Etter 1. halvår i fjor var konsernresultatet 561 mill. kroner.

Resultatet i 2. kvartal er preget av økte tapsavsetninger knyttet til shippingporteføljen i Finansbanken, lav finansavkastning samt at uroen i finansmarkedene har ført til lavt salg av spareprodukter og dermed reduserte provisjonsinntekter i Storebrand Bank. Situasjonen i finansmarkedene har også medført et svekket resultat i Storebrand Kapitalforvaltning. Resultatandelen i If Skadeforsikring ga et positivt bidrag i 2. kvartal, slik at Storebrand Skadeforsikring har en betydelig resultatfremgang i 2. kvartal.

Konsernets egenkapital ved periodeavslutningen var 10.308 mill. kroner. Kapitaldekningen er styrket til 13,1 prosent, mot 12,0 prosent etter 1. kvartal. Resultat pr. aksje ble minus kr. 1,12 mot et overskudd på kr. 1,39 etter 1. halvår i fjor.

Premievekst og kostnadskontroll innen livsforsikring

Driftsresultatet i Storebrand Livsforsikring 1. halvår ble 664 mill. kroner. Kundenes andel er beregnet til 422 mill. kroner mens 242 mill. kroner tilfaller eier, mot henholdsvis 3.649 mill. kroner og 539 mill. kroner etter tilsvarende periode i fjor. Driftsresultatet i 2. kvartal ble 244 mill. kroner, hvorav 113 mill. kroner tilfaller eier. Resultatnedgangen, både i forhold til fjoråret og i forhold til inneværende års første kvartal, skyldes primært lavere finansinntekter. Resultatført avkastning 1. halvår ble 2,7 prosent som annualisert blir 5,5 prosent, mot henholdsvis 6,0 prosent og 12,4 prosent etter samme periode i fjor. Verdijustert avkastning 1. halvår ble minus 0,1 prosent, som er en forbedring fra 1. kvartal da den var minus 1,3 prosent. Etter samme periode i fjor var den verdijusterte avkastningen 3,1 prosent.

De totale premieinntektene, som inkluderer overført premiereserve ved tilflytting av poliser fra andre selskaper, viser en økning i 2. kvartal sammenlignet med fjoråret på 22 prosent. Akkumulert for 1. halvår er økningen fra i fjor på 7 prosent. Det er først og fremst tilflyttet premiereserve som gir dette utslaget. Den ordinære premieveksten har vært på 3 prosent. Salget i storkundesegmentet har vært bra i hele år. I privatmarkedet har salget av tradisjonelle livsforsikringsprodukter vært lavt både i 1. og 2. kvartal. Utviklingen skyldes i stor grad at privatkundene i stadig større grad velger produkter innenfor Unit Linked-plattformen som selges gjennom Storebrand Fondsforsikring AS. Det skjer fortsatt en overføring av premiereserver fra Storebrand Livsforsikring AS til Storebrand Fondsforsikring AS, om enn i avtagende grad. Akkumulert for halvåret er flyttebalansen fortsatt negativ. Det er i løpet av året netto meldt tilflytting av premiereserver på 557 mill. kroner som ikke er registrert i regnskapet.

Selskapet har hatt en positiv kostnadsutvikling i 2. kvartal og kostnadene er nå lavere sammenlignet med tilsvarende periode i fjor både i absolutte tall og målt mot gjennomsnittlige kundefond. Sistnevnte utgjør 0,89 prosent i 1. halvår, mot 0,91 prosent etter 1. kvartal i år og etter 1. halvår i fjor.

Fallet i aksjemarkedet har medført at kursreguleringsfondet som ved inngangen til året var på 2.998 mill. kroner, er nullstilt og risikokapitalen som følge av dette redusert. Livselskapets risikobærende evne er tilfredsstillende. Selskapet har sterk fokus på risikostyringen. Oppfølging og tilpasning av porteføljen skjer fortløpende i forhold til utviklingen i finansmarkedet. Kapitaldekningen i livselskapet er i 2. kvartal styrket med 0,7 prosentpoeng til 11,2 prosent.

Markedsleder Unit Linked

Det har vært stor aktivitet i 2. kvartal i tilknytning til lanseringen av det nye innskuddsproduktet i bedriftsmarkedet. Produktet er godt mottatt. Regnskapet pr. 1. halvår viser et driftsresultat på minus 14,6 mill. kroner, hvorav minus 7,6 mill. kroner gjelder 2. kvartal. Det negative resultatet har sammenheng med investeringer i nytt produkt med nye systemløsninger, og er således i tråd med forventningene. Som følge av børsutviklingen, har Unit Linked-salget vært noe avtagende i 2. kvartal. Selskapet har likevel styrket sin posisjon som markedsleder med en økning på 0,7 prosentpoeng til 21,1 prosents markedsandel, målt i brutto forfalt premie inkl. overførte reserver.

Sterk vekst for helseforsikring

Storebrand Helseforsikring har i 1. halvår hatt en salgsvekst på 64 prosent sett i forhold til samme periode i fjor. Det har vært vekst både i det norske og det svenske markedet, men fremgangen har vært størst i Sverige. Euroben, som er Storebrands og SPP Livs felleseide livselskap i Dublin, er fullt operativt og har tegnet de første kontraktene med både svenske og norske kunder.

Storebrand Helseforsikring og Euroben belaster regnskapet med til sammen 10 mill. kroner i 1. halvår, hvorav 5 mill. kroner i 2. kvartal.

Svakt marked preger Kapitalforvaltningsvirksomheten

Resultat før skatt for Storebrand Kapitalforvaltning ble 3,5 mill. kroner i 1. halvår mot 37 mill. kroner etter samme periode i fjor. 2. kvartal ga et negativt resultat på 4,4 mill. kroner. Det svake resultatet skyldes i hovedsak fallet i aksjemarkedene, et generelt svakt marked innen salg av fondsandeler og reduserte resultatbaserte honorarer.

Markedsandelen av netto nytegning i verdipapirfond var etter 1. halvår på 28,9 prosent, som er en markant økning fra 17,4 prosent ved 1. kvartal. Storebrands markedsandel i verdipapirfondsmarkedet samlet økte med 0,5 prosentpoeng i 2. kvartal. I 1. halvår var markedsandelen 9,0 prosent, og inklusive Delphi Fondsforvaltning var markedsandelen 10,0 prosent. Netto nytegning i Storebrand Fondene var 554 mill. kroner i 2. kvartal, og ca 1,2 mrd. kroner i 1. halvår. Total forvaltningskapital i Storebrand Fondene var 12,6 mrd. kroner pr 30.06.2001.

Totalt har Storebrand Kapitalforvaltning (inklusive Delphi Fondsforvaltning) 146,5 mrd. kroner til forvaltning 1. halvår, hvilket innebærer en økning på 700 mill. kroner i løpet av 2. kvartal. Økningen er relatert til eksterne midler som ved halvårsavslutningen utgjorde 23,2 mrd. kroner.

Resultatnedgang i Storebrand Bank

Resultatet i 1. halvår ble minus 68 mill. kroner. Etter samme periode i fjor var resultatet 22 mill. kroner. I 2. kvartal var resultatet minus 64 mill. kroner. Resultatet er preget av svake finansmarkeder som har ført til lavere salg av verdipapirfond, Unit Linked og aksjeindekserte obligasjoner, og dermed reduksjon i bankens provisjonsinntekter. Dette kompenseres delvis av høyere netto renteinntekter. Driftskostnadene er økt som følge av implementeringen av konseptet "Rådgiverbanken". 2. kvartals resultat inkluderer en nedskrivning av aksjer i Acta ASA med 34 mill. kroner som følge av Actas børsnotering.

Morbankens resultat etter 1. halvår ble på minus 72 mill. kroner inkludert ekstraordinært utbytte fra Storebrand Finans AS på 31 mill. kroner. Resultatet for Storebrand Finans AS var på 35 mill. kroner.

Netto utlån var ved periodeavslutningen på 10,1 mrd. kroner. Dette er en økning på 0,9 mrd. kroner siden årsskiftet. Innskuddene beløp seg til 6,3 mrd. kroner og har økt med 0,6 mrd. kroner i 1. halvår. Forvaltningskapitalen 1. halvår var på 11,7 mrd. kroner.

Shippingtap trekker ned i Finansbanken

Finansbanken Konsern har i 1. halvår et resultat før tap på 131 mill. kroner, mot 153 mill. kroner etter samme periode i fjor. Etter tap var resultatet på minus 103 mill. kroner. Hensyntatt avskrivning på goodwill i Storebrand, var resultat etter tap minus 117 mill. kroner i 1. halvår, hvorav minus 147 mill. kroner i 2. kvartal.

Rentenettoen har vist en positivt trend gjennom halvåret. Netto renteinntekter utgjør 216 mill. kroner mot 185 mill. kroner i 1. halvår i fjor. Andre inntekter har i perioden hatt en svak utvikling, primært på grunn av utviklingen i finansmarkedet. Driftskostnadene har hatt en utvikling som forventet, og er preget av økt satsning innen Private Banking området.

Tapsavsetningene er i 2. kvartal økt med 211 mill. kroner, hvorav uspesifiserte avsetninger utgjør 150 mill. kroner. Tapsavsetningene på balansen utgjør etter nye avsetninger 595 mill. kroner, hvorav 305 mill. kroner er uspesifiserte. De økte tapsavsetningene kommer etter en fornyet gjennomgang av fremtidig markedsusikkerhet for bankens shippingportefølje. Strategien innenfor shipping ligger fast, og bankens eksponering mot shipping reduseres.

Brutto utlån var ved periodeavslutningen på 17,4 mrd. kroner, hvilket utgjør en vekst på 2,8 prosent siden årsskiftet. Innskudd fra kunder er noe lavere enn ved årsskiftet og utgjorde 7,6 mrd. kroner. Forvaltningskapitalen 1. halvår var på 20,5 mrd. kroner.

Styret i Finansbanken har startet en prosess med sikte på å skille det tradisjonelle bank- og kredittområdet og private banking-området i to separate forretningsenheter. Dette forventes gjennomført i tredje kvartal. De planlagte endringene vil bidra til ytterligere fokusering på Finansbankens strategiske satsningsområder. Etter administrerende direktør Geir Andersens avgang 1. august er Gunnar Henriksen konstituert i stillingen. Søk etter ny administrerende direktør pågår.

Bedringen i If fortsetter

Driftsresultatet for Storebrand Skadeforsikring i 2. kvartal utgjorde 47 mill. kroner, som er en forbedring med 45 mill. kroner i forhold til 2. kvartal i fjor og 238 mill. kroner bedre enn 1. kvartal i år.

Driftsresultatet i 1. halvår var minus 144 mill. kroner. Dette er 217 mill. kroner lavere enn i samme periode i fjor.

Den positive resultatutviklingen i 2. kvartal skyldes resultatfremgang i If Skadeforsikring. Storebrands andel (44%) i Ifs resultat, i henhold til egenkapitalmetoden, utgjør 37 mill. kroner i 2. kvartal. Resultatfremgangen i If skyldes fortsatt bedring av forsikringsresultatet og høyere aksjeavkastning. Combined ratio utgjør 109,0 i 2. kvartal. Dette er 2,2 prosentpoeng bedre enn i 2. kvartal i fjor. Styrkingen av forsikringsresultatet skyldes at effekten av premieøkninger begynner å gjøre seg gjeldende og at kostnadene gjennom bevisst satsning er redusert. Kvartalet preges negativt av noe høyere skadefrekvens og gjennomsnittskader i enkelte bransjer.

Oslo Reinsurance Company hadde pr. 1. halvår et resultat før skatt på 22 mill. kroner, etter 31 mill. kroner i oppløsning av sikkerhetsavsetninger. Dette gir et driftsresultat på minus 9 mill. kroner for 1.

halvår 2001. Selskapets hovedvirksomhet er avvikling av reassuranseporteføljer. I løpet av 2. kvartal har selskapet avviklet/kommutert noen store engasjementer, noe som har redusert selskapets risikoeksponering vesentlig.

Storebrand eier 50 prosent i Fair Forsikring som driver skadeforsikringsvirksomhet i privatmarkedet i Danmark. Driftsresultatet 1. halvår ble minus 27 millioner kroner, hvorav minus 16 mill. kroner i 2. kvartal. Fair Forsikring ble konsolidert med virkning fra og med 2. kvartal i fjor, hvorav driftsresultatet utgjorde minus 5 mill. kroner.

Storebrand ASA

Resultat før skatt i 1. halvår var minus 210 mill. kroner mot minus 182 mill. kroner for samme periode i fjor. Resultatforverringen skyldes netto finansposter som utgjør minus 104 mill. kroner etter 1. halvår i år mot minus 50 mill. kroner på samme tidspunkt i fjor. Driftskostnadene er redusert med 26 mill. kroner i forhold til 1. halvårs resultat i fjor til 106 mill. kroner i 1. halvår i år. Resultatet i 2. kvartal ble minus 78 mill. kroner. Dette er en forbedring på 54 mill. kroner sett i forhold til 1. kvartal og skyldes en betydelig økning i finansinntektene. Likviditeten er i 1. halvår styrket ved at konsernbidrag og aksjeutbytte fra datterselskapene for fjoråret er overført. Likvide midler utgjør 1,9 mrd. kroner ved halvårsavslutningen. I tillegg er det etablert en kredittfasilitet på Euro 225 mill.

Budet fra Sampo

Sampo offentliggjorde 21. mai 2001 et bud på Storebrand på 75 kroner pr. aksje bestående av 77% kontanter og 23% Sampo-aksjer. Verdien av budet er avhengig av utviklingen på Sampo-aksjen. Hittil har aksjonærer som representerer 86,3% av aksjene i Storebrand gitt sin tilslutning til tilbudet fra Sampo. Sampo har forlenget tilbudsperioden til 28.september.

Et enstemmig styre har anbefalt Storebrands aksjonærer å akseptere Sampos bud. Styret vurderer den foreslåtte løsningen med Sampo å være strategisk sterk. Den bygger på Storebrand-organisasjonens kompetanse og selskapets vekststrategi i sparemarkedet. I sum fremstår løsningen som positiv for ansatte, kunder og aksjonærer. Løsningen bidrar til at Storebrands markedsposisjon i Norge styrkes gjennom økt kostnadseffektivitet, et bredere produkttilbud og økt kvalitet på produkter og tjenester. Dette gir gevinster for Storebrands kunder og bidrar til å styrke konkurransen i det norske markedet. Konkurransemyndighetene i EU har godkjent Sampos oppkjøp av Storebrand. Sampo har levert søknad til norske myndigheter om å få konsesjon til å eie Storebrand.

Oslo, 15. august 2001Fullstendig pressemelding med tallmateriale er tilgjengelig på følgende link:

Kontaktpersoner: <br> <br>Informasjonsdirektør Egil Thompson: <br>22489586 - 93480012 <br> <br>Finansdirektør Lars Aa Løddesøl: <br>222315624 - 93480151 <br> <br>

Abonner

Dokumenter og linker