Storebrand ASA : 2. kvartal 2012 Stabil resultatutvikling

  • Konsernresultat på 1 012 millioner kroner i 1. halvår 2012 og 346 millioner kroner i kvartalet
  • 14 prosent økning i resultat før overskuddsdeling og utlånstap i 1. halvår
  • Program vedtatt for å redusere konsernets kostnader med minst 400 millioner kroner innen 2014

Halvårsrapport, kvartalspresentasjon og analytikerpresentasjon er vedlagt http://www.newsweb.no

Storebrand vil i dag arrangere en presse- og analytikerkonferanse i Storebrands hovedkontor på Lysaker, Professor Kohts vei 9, kl 09:00. Presentasjonen vil være tilgjengelig på web TV på storebrand.no. En internasjonal telefonkonferanse avholdes kl 11:00. For å delta på telefonkonferansen vennligst bruk link på http://www.storebrand.no/ir, eller ring inn og registrer deg 10 minutter før konferansen starter. Telefonnummer: (+47) 23184536.

Hele pressemeldingen:

2. kvartal 2012:
Stabil resultatutvikling

  • Konsernresultat på 1 012 millioner kroner i 1. halvår 2012 og 346 millioner kroner i kvartalet
  • 14 prosent økning i resultat før overskuddsdeling og utlånstap i 1. halvår
  • Program vedtatt for å redusere konsernets kostnader med minst 400 millioner kroner innen 2014

Konsernresultatet før amortisering og nedskrivning og av immaterielle eiendeler ble 356 millioner kroner i kvartalet.

- Storebrand ser positivt på forslaget til nye tjenestepensjonsprodukter som er fremmet av banklovkommisjonen. Samtidig som Storebrand følger det videre regelverksarbeidet tett, har vi identifisert og vil gjennomføre en rekke tiltak for å tilpasse virksomheten til Solvens II, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Storebrand jobber aktivt med tilpasninger til nytt soliditetsregelverk, Solvens II. Flere kraftfulle tiltak er iverksatt, deriblant et kostnadsprogram som vil redusere kostnadene i konsernet med mer enn 400 millioner kroner innen 2014. En prisøkning til kunder i offentlig sektor og redusert risiko i investeringsporteføljene er andre tiltak som er iverksatt i kvartalet.

Storebrand Livsforsikring: Konkurransedyktig avkastning
Kvartalet har vært preget av volatile finansmarkeder. Markedsavkastningen i kollektivporteføljene i Norge ble 0,5 prosent i kvartalet og 2,6 prosent for halvåret og er over gjennomsnittlig rentegaranti per 1. halvår. Storebrand har oppnådd konkurransedyktig avkastning i innskuddspensjonsporteføljene. Storebrand Balansert Pensjon har en avkastning på 4,6 prosent hittil i år.

Utviklingen i administrasjonsresultatet er tilfredsstillende. Den underliggende kostnadsutviklingen er god, og tiltakene som gjennomføres gir løpende effekt. Porteføljevekst, særlig innenfor innskuddspensjon, driver utviklingen i administrasjonsresultatet fremover.

SPP: Finansresultatet påvirkes av markedsuro - stabil drift
SPPs finansresultat påvirkes av svakere aksjemarkeder og fall i svenske renter i 2. kvartal. Driftsutviklingen er stabil- Premieinntektene i SPP har en positiv utvikling og fondsforsikring utgjør en stadig viktigere del av forretningen.

Kapitalforvaltning: Svakere resultat
Resultatet i Storebrand Kapitalforvaltning preges av at investorene tar liten risiko i de urolige finansmarkedene.  Midler til forvaltning er redusert med 1,9 milliarder kroner i kvartalet, og utgjorde 424 milliarder kroner ved halvårsskiftet. Som et ledd i konsernets kostnadsprogram gjennomføres det konkrete tiltak for å redusere kostnadene og bedre lønnsomheten i kapitalforvaltningsvirksomheten.

Storebrand Bank: Vekst i innskudd og utlån
Det er god resultatutvikling i Storebrand Bank i kvartalet. Banken har hatt vekst i både innskudd og utlån i kvartalet, og porteføljekvaliteten er god.

Forsikring: Positiv resultatutvikling
Storebrand Forsikring har et godt risikoresultat og en kostnadseffektiv drift. Combined ratio ble 84 prosent i kvartalet, mot 91 prosent i 2. kvartal 2011 og for året 2011. Premieinntektene økte med 6 prosent sammenlignet med foregående år.

Solvensmargin
Solvensmarginen i Storebrand Livsforsikring konsern var 152 prosent ved utgangen av kvartalet. Ny metode for konsolidert soliditetsberegning for Storebrand Livsforsikring konsern er benyttet for 2. kvartal, jfr børsmelding 25. juni 2012. Solvensmarginen i SPP Livsförsäkring AB utgjorde 225 prosent ved utgangen av kvartalet.

Lysaker, 13. juli 2012

Kontaktpersoner:
Kommunikasjonsdirektør Jan Otto Risebrobakken: Mobil 48 08 26 02
Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

Vedlegg: Styrets halvårsrapport, 1. halvår 2012

Storebrand-konsernet er en ledende aktør i det nordiske markedet for livsforsikring, pensjon og langsiktig sparing. Konsernet består av forretningsområdene liv og pensjon, kapitalforvaltning, bank, og forsikring.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12