Storebrand ASA : 3. kvartal 2011: Urolige markeder - stabil drift

 

  • Konsernresultat på 1 004 millioner kroner hittil i år og minus 52 millioner kroner i kvartalet
  • Resultatet preges av urolige finansmarkeder og fall i midler til forvaltning
  • Soliditeten opprettholdes i kvartalet; solvensmargin i livvirksomheten på 165 prosent

Kvartalsrapport, kvartalspresentasjon og analytikerpresentasjon er vedlagt http://www.newsweb.no

Storebrand vil i dag arrangere en presse- og analytikerkonferanse i Storebrands hovedkontor på Lysaker, Professor Kohts vei 9, kl 10:00. Presentasjonen vil være tilgjengelig på web TV på storebrand.no. En internasjonal telefonkonferanse avholdes kl 14:00. For å delta på telefonkonferansen vennligst bruk link på http://www.storebrand.no/ir, eller ring inn og registrer deg 10 minutter før konferansen starter. Ring (+47) 80080119 (fra Norge) eller (+47) 23184501 (fra Norge eller utlandet).

Hele pressemeldingen:

3. kvartal 2011: Urolige markeder - stabil drift

  • Konsernresultat[1] på 1 004 millioner kroner hittil i år og minus 52 millioner kroner i kvartalet
  • Resultatet preges av urolige finansmarkeder og fall i midler til forvaltning
  • Soliditeten opprettholdes i kvartalet; solvensmargin i livvirksomheten på 165 prosent

- I et svakt finansmarked er det levert konkurransedyktig avkastning til pensjonskundene i Norge og Sverige. Markedsuroen svekker inntjeningen i kvartalet, men bevisst bufferkapitalbygging i gode tider gjør at konsernets finansielle posisjon er tilfredsstillende, sier konsernsjef Idar Kreutzer.

5,2 milliarder til livkundene
Avkastningen i Storebrand Livsforsikring var tilstrekkelig til å dekke gjennomsnittlig rentegaranti i alle kundeporteføljer i kvartalet. I tillegg er det så langt i år opptjent et ufordelt overskudd til kundene på 0,9 milliarder kroner ut over rentegarantien.

Finansresultatet i kvartalet preges av uroen i markedene, og eier må dekke deler av oppreserveringen for langt liv hittil i år. Så langt i år belaster oppreservering resultatet med 162 millioner kroner. Risikoresultatene er forbedret og utvikler seg som forventet.

Redusert finansresultat og bedret drift i SPP
Sterkt fall i aksjemarkedene bidro til svakt finansresultat, redusert overskuddsdeling mellom kunder og eier og lavere kundefond i SPP. Den underliggende driften er tilfredsstillende og kostnadskontrollen er god. Risikoresultatene stabiliserer seg på et tilfredsstillende nivå.

Premieinntektene påvirkes av nedgangen i garantert forretning, mens premieinntektene fra fondsforsikring fortsetter å øke i den svenske virksomheten. Markedsandelen for nysalg i det konkurranseutsatte markedet for fondsforsikring har økt til 14,4 prosent i kvartalet.

Markedsuro påvirker kapitalforvaltning
Resultatet i kapitalforvaltningsvirksomheten er forbedret med 4 millioner kroner i kvartalet og 38 millioner kroner hittil i år sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Kostnadene flater ut og inntektene viser en positiv trend i kvartalet. Nedgangen i aksjemarkedet gir reduserte midler til forvaltning og lavere volumbaserte honorarer fremover.

Resultatvekst i Forsikring
Hittil i år har enheten Forsikring en resultatforbedring på 99 millioner kroner sammenlignet med året før. Enheten inneholder områdene skade- og helseforsikring samt person- og personalrisiko. Skadeprosenten er lavere enn tilsvarende perioder i fjor, og kostnadsutviklingen i forretningsområdet er god.

Stabilt i banken
Storebrand Banks satsing i personmarkedet har resultert i økt antall aktive kunder og bedret volumutvikling. Resultatforbedringen sammenliknet med samme periode i fjor følger av en økning i andre inntekter og lave tap. Samtidig preges markedet fortsatt av høy konkurranse og lave marginer på boliglån.

God soliditet
Storebrand-konsernet har en god soliditet ved utgangen av kvartalet. Solvensmarginen i Storebrand Livsforsikring konsern (Storebrand Livsforsikring og SPP) var 165 prosent. Solvensmarginen er positivt påvirket med 5 prosentpoeng på grunn av en endret behandling av fast eiendom i beregningsgrunnlaget.

I solvensberegningen i Sverige diskonteres forsikringsforpliktelsene med en markedsrente. I 3. kvartal falt rentene i Sverige markant og volatiliteten har vært uvanlig høy. Dette førte til at forsikringsforpliktelsene i solvensregnskapet steg og solvenskvoten ble redusert. For å sikre en robust solvenskvote i den urolige markedssituasjonen ble det besluttet å styrke kapitalen i SPP-gruppen. I løpet av kvartalet har Storebrand ASA tilført SPP til sammen 0,9 mrd kroner i kapitaltilskudd. Ved utgangen av kvartalet var solvenskvoten i SPP på 128 prosent, og den var økt til 147 prosent per 25. oktober.

Lysaker, 26. oktober 2011

Kontaktpersoner:

Konserndirektør Egil Thompson: Mobil 93 48 00 12
Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

Vedlegg: Styrets 3. kvartalsrapport 2011

Storebrand-konsernet er en ledende aktør i det nordiske markedet for livsforsikring, pensjon og langsiktig sparing. Konsernet består av forretningsområdene liv og pensjon, kapitalforvaltning, bank, og forsikring.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


[1] Konsernresultatet før nedskrivning og amortisering av immaterielle eiendeler.