Storebrand ASA - emisjon av obligasjonslån gjennomført

Storebrand ASA emitterer NOK 1.000 millioner i et nytt 5 års flytende rente obligasjonlån til Nibor + 1,80% rente.
Innbetalingsdato for det nye obligasjonslånet er satt til 5. april 2011 med forfall 5. april 2016.

Nordea Markets og SEB var tilretteleggere for emisjonen.

I forbindelse med ovennevnte transaksjon har Storebrand ASA kjøpt tilbake NOK 94 millioner i STB04 (ISIN: NO0010280118) og NOK 123,5 millioner i STB05 PRO (NO0010500291).

Storebrand ASA,

Lysaker, 23 mars 2011

For ytterligere informasjon:

Thorodd Bakken, telefon 932 27 445
Head of Trading Capital Markets, SEB

Eindride Stien, telefon 907 69 201
Director, Nordea Markets

Sigbjørn Birkeland, telefon 934 80 893
Finance Director, Storebrand

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


Abonner