Storebrand ASA: 2. kvartal 2015: Godt spare- og forsikringssalg og styrket soliditet

  • Konsernresultat på 459 millioner kroner i 2. kvartal og 909 millioner kroner hittil i år
  • 23 prosent premievekst i fondsbasert sparing hittil i år
  • Passerte 100 000 skadeforsikringskunder dette kvartalet

– Vi leverer et tilfredsstillende kvartalsresultat, preget av solid vekst innen sparing og forsikring. Stadig flere som har tjenestepensjon i Storebrand velger også å plassere sparepengene sine, ta opp lån eller kjøpe forsikring av oss. Dette er vi veldig fornøyd med, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Best på sparing til pensjon

Markedet for innskuddspensjon er i sterk vekst, og snart har 9 av 10 arbeidstakere i privat sektor i Norge innskuddspensjon. Storebrand er markedsleder i det norske markedet, med en markedsandel på over 30 prosent. I Sverige er SPP tredje største aktør i fondsforsikringsmarkedet innenfor området Øvrig tjenestepensjon.

– Vridningen fra garantert til ikke-garantert sparing fortsetter også i dette kvartalet, både blant bedrifter og privatpersoner. Storebrand har som ambisjon å være best på sparing til pensjon, og da er det gledelig å se at vi lykkes med sparesalget og leverer god og bærekraftig avkastning til kundene, sier Grefstad.

Fra og med 4. kvartal 2014 ble kunder med fripoliser tilbudt å bytte til fripoliser med investeringsvalg.

– I andre kvartal har kundene valgt å flytte 1,2 mrd. til fripoliser med investeringsvalg. Totalt har nå over 10 000 kunder byttet til investeringsvalg. Disse kundene kan forvente en bedre pensjon, siden sparing med høyere aksjeandel gir høyere forventet avkastning, sier Grefstad.

Godt låne- og forsikringssalg

– Innenfor forsikring og bank jobber vi med å tilby våre kunder enkle og relevante produkter til konkurransedyktige priser. Det er tøff konkurranse i disse markedene og kundebehovene er i stadig endring. I 2. kvartal hadde vi gleden av å ta i mot skadeforsikringskunde nummer 100 000, og konkurransedyktige lånevilkår har gjort at vi har lånt ut over 700 millioner kroner, sier Grefstad.

Den nye avtalen med Akademikerne som trådte i kraft 1. januar 2015, sikrer Storebrand en solid posisjon i foreningsmarkedet og bidrar til at premieveksten innenfor skadeforsikring i første halvår 2015 var på hele 16 prosent.

Styrket soliditet og oppreservering for økt levealder foran plan

Storebrand har et samlet behov for oppreservering knyttet til økt levealder på 12,4 milliarder kroner. Oppreserveringen må være ferdig avsluttet i løpet av 2020. Per 1. halvår 2015 er det avsatt 8,1 milliarder kroner til dette formålet, og det gjenstående oppreserveringsbehovet er 4,3 milliarder kroner.

– Vi er godt fornøyd med å styrke reservene for langt liv med over 700 millioner kroner i 2. kvartal. Vår prioritering av bufferbygging skjer på bekostning av kortsiktige resultater, men vi mener det er en riktig prioritering. Det betyr at to tredjedeler av oppreserveringen for langt liv allerede er gjennomført, sier Grefstad.

Solvens II-regelverket innføres fra januar 2016. Storebrands målsetting er en solvensmargin etter det nye regelverket på 130 prosent inkludert bruk av overgangsregler. Ved utgangen av 2. kvartal 2015 var estimert solvensmargin etter Solvens II-regelverket på 154 prosent.

Lysaker, 15. juli 2015

Kontaktpersoner:
Kommunikasjonsdirektør Elin M. Myrmel-Johansen: Mobil 93 48 05 38
Investor Relations-ansvarlig Kjetil R. Krøkje: Mobil 93 41 21 55

Storebrand skal være best på sparing til pensjon. Konsernet tilbyr et helhetlig produktspekter innenfor livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, til privatpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter. Konsernet er delt inn i segmentene Sparing, Forsikring, Garantert pensjon og Øvrig.