Storebrand ASA 3. kvartal 2012: Positiv resultatutvikling - gjennomføring av kostnadstiltak følger plan

  • Konsernresultat på 458 millioner kroner i 3. kvartal og 1 471 millioner kroner hittil i år.
  • Gjennomføring av kostnadsreduksjoner på 400 millioner kroner innen 2014 følger plan.
  • Prisøkning på garanterte produkter, og konvertering til produkter uten garanti, gjennomføres i både Norge og Sverige.

Kvartalsrapport, kvartalspresentasjon og analytikerpresentasjon er vedlagt http://www.newsweb.no

Storebrand vil i dag arrangere en presse- og analytikerkonferanse i Storebrands hovedkontor på Lysaker, Professor Kohts vei 9, kl 10:15. Presentasjonen vil være tilgjengelig på web TV på storebrand.no. En internasjonal telefonkonferanse avholdes kl 15:00. For å delta på telefonkonferansen vennligst bruk link på http://www.storebrand.no/ir, eller ring inn og registrer deg 10 minutter før konferansen starter. Telefonnummer: (+47) 23184536.

Hele pressemeldingen:

3. kvartal 2012:
Positiv resultatutvikling - gjennomføring av kostnadstiltak følger plan

  • Konsernresultat på 458 millioner kroner i 3. kvartal og 1 471 millioner kroner hittil i år.
  • Gjennomføring av kostnadsreduksjoner på 400 millioner kroner innen 2014 følger plan.
  • Prisøkning på garanterte produkter, og konvertering til produkter uten garanti, gjennomføres i både Norge og Sverige.

Konsernresultatet før nedskrivning og amortisering av immaterielle eiendeler ble 458 millioner kroner i kvartalet.

-Storebrand har levert konkurransedyktig avkastning til kundene og resultatutviklingen er positiv. Arbeidet med å redusere kostnadene og forberede selskapet på endringene i pensjonsmarkedet har kommet godt i gang og følger plan, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Tiltakene i kostnadsprogrammet som skal redusere konsernets kostnader med 400 millioner kroner innen 2014, gjennomføres i henhold til plan. Konsernresultatet er i 3. kvartal belastet med 181 millioner kroner i omstillingskostnader knyttet til kostnadsprogrammet.

Som et ledd i kapitaleffektiviseringen er det vedtatt å innføre et etableringsgebyr for fripoliser og å øke prisen på rentegarantien for kollektiv ytelsespensjon i privat sektor. Prisøkninger for garanterte produkter er også gjennomført i SPP. Det arbeides i tillegg aktivt for å konvertere kunder fra garanterte til fondsbaserte produkter både i Norge og Sverige.

Storebrand Livsforsikring: Konkurransedyktig avkastning
Kvartalet har vært preget av en positiv utvikling i aksjemarkedene. Storebrand Livsforsikring har oppnådd en markedsavkastning over rentegarantien i de fleste porteføljer. Markedsavkastningen i kollektivporteføljene i Norge ble 2,0 prosent i kvartalet og 4,5 prosent hittil i år. Avkastningen innenfor innskuddspensjon er god. Storebrand Balansert Pensjon har en avkastning på 5,1 prosent i kvartalet og 9,7 prosent hittil i år.

Salget i bedriftsmarkedet er godt, og bokført netto tilflytting til Storebrand ble 1 297 millioner kroner i kvartalet.

SPP: Stabilt resultat, positiv avkastning
SPP har oppnådd god avkastning i kundeporteføljene. Dette har gitt grunnlag for overskuddsdeling og indeksering i samtlige kundeporteføljer. Den underliggende utviklingen i administrasjonsresultatene er tilfredsstillende.

Kapitalforvaltning: Svakt resultat, vekst i midler til forvaltning
Midler til forvaltning i Storebrand Kapitalforvaltning har økt med 15 milliarder kroner til 439 milliarder kroner i kvartalet. Meravkastning i forhold til relevante benchmarks var i kvartalet positiv med 1,1 milliarder kroner. Inntektene er redusert som følge av vridning mot produkter med lavere marginer. Resultatet preges av avsetninger til omstillingstiltak som ledd i konsernets kostnadsprogram, og det gjennomføres tiltak for å redusere kostnadene og bedre lønnsomheten.

Storebrand Bank: Utlånsvekst og god porteføljekvalitet
Resultatutviklingen i banken er positiv og porteføljekvaliteten er god. Salgsresultatene fortsetter den positive utviklingen, og det er utlånsvekst i både person- og bedriftsmarkedet. Rentemarginen ble 1,21 prosent i kvartalet.

Forsikring: Positiv risikoutvikling, effektiv drift
Resultatutviklingen i Storebrand Forsikring er god, med en samlet combined ratio på 85 prosent hittil i år. Forsikringsresultatet reflekterer en god underliggende resultatutvikling i porteføljen i kombinasjon med effektiv drift. Premieinntektene økte med 7 prosent sammenliknet med foregående år.

Solvensmargin
Solvensmarginen i Storebrand Livsforsikring konsern (Storebrand Livforsikring og SPP) var 153 prosent ved utgangen av kvartalet. Dette er ett prosentpoeng høyere enn ved utgangen av 2. kvartal.

Lysaker, 24. oktober  2012

Kontaktpersoner:
Direktør Næringspolitikk og myndighetskontakt Jan Otto Risebrobakken: Mobil 48 08 26 02
Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

Vedlegg: Styrets 3. kvartalsrapport 2012

Storebrand-konsernet er en ledende aktør i det nordiske markedet for livsforsikring, pensjon og langsiktig sparing. Konsernet består av forretningsområdene liv og pensjon, kapitalforvaltning, bank og forsikring.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12