Storebrand ASA 4. kvartal 2012: Konkurransedyktig avkastning til kundene og styrket bufferkapital

 

  • Konsernresultat[1]på 489 millioner kroner i 4. kvartal og 1 960 millioner kroner for året
  • Oververdier på verdipapirer og kundebuffere på til sammen 12,0 milliarder i SBL og 8,6 milliarder i SPP i 2012
  • God avkastning til pensjonskunder i Norge og Sverige
  • 4,3 milliarder kroner satt av til fremtidig økt levealder, hvorav 3,2 milliarder i 2012
  • Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for 2012

Kvartalsrapport, kvartalspresentasjon og analytikerpresentasjon er vedlagt http://www.newsweb.no

Storebrand vil i dag arrangere en presse- og analytikerkonferanse i Storebrands hovedkontor på Lysaker, Professor Kohts vei 9, kl 10:00. Presentasjonen vil være tilgjengelig på web TV på storebrand.no. En internasjonal telefonkonferanse avholdes kl 14:00. For å delta på telefonkonferansen vennligst bruk link på http://www.storebrand.no/ir, eller ring inn og registrer deg 10 minutter før konferansen starter. Telefonnummer: (+47) 23184536.

 
Hele pressemeldingen:

Storebrand ASA 4. kvartal 2012: Konkurransedyktig avkastning til kundene og styrket bufferkapital

      · Konsernresultat[2]på 489 millioner kroner i 4. kvartal og 1 960 millioner kroner for året
      · Oververdier på verdipapirer og kundebuffere på til sammen 12,0 milliarder i SBL og 8,6 milliarder i SPP i 2012
      · God avkastning til pensjonskunder i Norge og Sverige
      · 4,3 milliarder kroner satt av til fremtidig økt levealder, hvorav 3,2 milliarder i 2012
      · Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for 2012

      - Storebrand leverer svært god avkastning til kundene i Norge og Sverige. Innskuddskundene i Norge som har valgt den vanligste investeringsprofilen vår har fått 11,6 prosent avkastning i 2012. Vi har også fått god avkastning innenfor garantert pensjon. Det har gitt rom for å styrke kundebufferne med totalt 9,3 milliarder kroner i 2012, hvorav 3,2 milliarder kroner er satt av til reservering for langt liv, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Konsernresultat før amortisering og nedskrivning av immaterielle eiendeler ble 489 millioner kroner (268 millioner) i 4. kvartal og 1 960 millioner kroner (1 279 millioner) for året. Tall i parentes viser utviklingen i tilsvarende periode i fjor.  Både kvartals og årsresultatet er preget av kostnader knyttet til omorganisering og en rendyrking av virksomheten. Dette svekker administrasjons- og forvaltningsresultatene i kvartalet, men vil bidra til styrkede resultater fremover. 

Tilfredsstillende markeds- og resultatutvikling
Avkastning til kundene i Storebrand Livsforsikring har vært god gjennom året, og i SPP har avkastningen i kundeporteføljene gitt grunnlag for overskuddsdeling i samtlige kundeporteføljer.

I begge markeder fortsetter dreiningen fra produkter med ren­tegaranti til produkter med investeringsvalg. I Norge vil denne trenden forsterkes av Banklovkommisjonens forslag om overgangsregler, samt at bedrifter som allerede har innskuddspen­sjon kan få muligheten til å spare vesentlig mer for sine ansatte enn i dag.

I 2012 var avkastningen til de norske innskuddskundene meget god, hele 11,6 prosent innenfor den vanligste innskuddsprofilen, Balansert Pensjon. Salget i det norske bedriftsmarkedet ble også godt, med en bokført netto flytting til Storebrand med 525 millioner kroner.

Resultatet i kapitalforvaltning preges av svak inntektsutvikling. Dette skyldes en økt allokering mot produkter med lavere margin­er. Kostnadene har økt hovedsakelig grunnet omstillingskostnader, og investeringer i nye rapporteringsløsninger.

Resultat i banken er økt med 25 millioner kroner for året. Under­liggende porteføljeutvikling og salgsresultater utvikler seg i tråd med markedet.

Storebrand Forsikring fortsetter den positive resultatutviklingen. Utviklingen reflekterer positiv underliggende risikoutvikling i porte­føljen i kombinasjon med effektiv drift.

Kostnadsprogrammet i rute
Tiltakene i kostnadsprogrammet som skal redusere konsernets kostnader med 400 millioner kroner innen 2014, er i rute. Realiserte effekter per utgangen av 2012 er 68 millioner målt på årsbasis for Storebrand konsern, med full effekt i 2013.

Reservering for økt forventet levealder
Livsforsikringsbransjen har i samarbeid med Finanstilsynet i Norge arbeidet med nye dødelighetstabeller. Det er et generelt behov for oppreservering for å styrke avsetningene for økt forventet levealder innenfor kollektiv pensjon. Finanstilsynet vil, basert på en dødelighetsundersøkelse utført av livsforsikringsbransjen, fastsette et minimumsnivå for nye dødelighetstariffer med virkning fra 1.1.2014. SSBs middelalternativ for dødelighet med ti prosents sikkerhetsmargin tilsier en styrking av premiereservene på om lag 7 prosent, tilsvarende om lag 10 milliarder kroner. Storebrand har i perioden 2011 til 2012 samlet avsatt 4,3 milliarder kroner for fremtidig reservering for langt liv.

Styret foreslår å ikke betale ut utbytte for 2012
I Norge er det et behov for å styrke reservene for langt liv. Dette innebærer at den gode avkastningen i 2012 i sin helhet er benyt­tet til å styrke avsetningene for langt liv. Kundene har således ikke fått tildelt meravkastning, og aksjonærene i selskapet har ikke fått overskuddsdeling og vil ikke få utbetalt utbytte for 2012.

Styrket soliditet
Solvensmarginen i Storebrand Livsforsikring konsern (Storebrand Livsforsikring og SPP) var 162 prosent ved utgangen av kvartalet. Dette er en styrking på ni prosentpoeng siden 3. kvartal. I hoved­sak henger dette sammen med kvartalsresultatet og en stigning i rentenivået i Sverige.

Lysaker, 13. februar 2013
 


Kontaktpersoner:
Informasjonsdirektør Elin M. Myrmel-Johansen: Mobil 93 48 05 38
Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35
 
Vedlegg: Styrets 4. kvartalsrapport 2012
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


[1] Konsernresultat før amortisering og nedskrivning av immaterielle eiendeler.

[2] Konsernresultat før amortisering og nedskrivning av immaterielle eiendeler.