Storebrand ASA 4. kvartal 2013: Historisk godt resultat

  • Konsernresultat på 1 054 millioner kroner i 4. kvartal og 2 935 millioner kroner i 2013
  • Inntektsvekst på 11,5 prosent og kostnadsreduksjoner på 6 prosent i 2013
  • Svært god avkastning til kunder med innskuddspensjon
  • Endringer i pensjon og distribusjon gir positiv resultateffekt på 275 millioner kroner

­- Vi leverer det beste årsresultatet i Storebrands historie. Det skyldes sterk inntekstvekst i alle våre forretningsområder og at vi lykkes i arbeidet med å redusere kostnadene, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

­­­­

Storebrands konsernresultat ble 1 054 millioner kroner i 4. kvartal 2013 og 2 935 millioner kroner for 2013, opp fra hhv 489 millioner i 4. kvartal 2012 og 1 960 millioner for 2012. Storebrands inntekter knyttet til forvaltning av pensjons- og sparemidler økte med 11,5 prosent til 4 355 millioner i 2013, fra 3 907 millioner. I samme periode er kostnadene knyttet til driften redusert fra 3 647 millioner i 2012 til 2 983 millioner i 2013. Justert for engangsposter i kostnadene for 2012 og 2013, er den nominelle kostnadsreduksjonen på 6 prosent.

Også forsikringsvirksomheten hadde en god vekst, med 14 prosent vekst i forsikringspremier. Skadeprosenten ble 76 i kvartalet og 73 for året.

Storebrand har beregnet verdien av livvirksomheten (embedded value) til 27,7 milliarder kroner, en økning på 5,9 milliarder kroner. Verdiøkningen skyldes god avkastning i kundeporteføljene, høyere renter og bedrede marginer. Embedded value er en aktuariell beregning som måler verdien av et livsforsikringsselskap eksklusive verdiene av fremtidig nysalg.

Vekst og god avkastning i innskuddspensjon

I livvirksomhetene fortsetter dreiningen fra produkter med rentegaranti til fondsforsikringsprodukter, og Storebrand opprettholder rollen som markedsleder innenfor innskuddspensjon i Norge. I Sverige har SPP i løpet av året blitt den tredje største aktøren i det svenske markedet målt etter nysalg. Samlet øker konsernets premieinntekter for tjenestepensjoner uten rentegaranti med 20 prosent i kvartalet og 17 prosent for året.

I Norge velger stadig flere av våre tjenestepensjonskunder en overgang fra ytelses- til innskuddsbasert pensjon, drevet av behovet for forutsigbarhet og økt kostnadskontroll. Med Stortingets vedtak i desember om å øke maksimalrammene for sparing i innskuddspensjon fra 1. januar 2014, forventer vi at denne trenden fortsetter.

- Da er det ekstra hyggelig å rapportere om at innskuddskundene fikk svært god avkastning på pensjonsmidlene sine i 2013. Den mest vanlige spareprofilen, med en aksjeandel på 50 prosent, ga kundene en avkastning på 16,7 prosent i fjor, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Personmarkedet er også preget av overgangen fra garantert til fondsbasert sparing.

- For mange personkunder med garantert pensjon, vil en overgang til sparing med investeringsvalg gi en høyere forventet pensjon. Derfor er vi spesielt opptatt av at de gjenstående avklaringene omkring regelverket for fripoliser med investeringsvalg kommer på plass raskt, så loven kan tre i kraft i løpet av første halvår 2014.

Styrket soliditet og oppreservering for økt levealder

Økt forventet levealder fører til et behov for styrking av reservene. Avkastningen utover rentegarantien for produkter med rentegaranti benyttes i 2013 til å styrke avsetningene for økt levealder. På bakgrunn av dette styret har besluttet å foreslå for generalforsamlingen at det ikke utbetales utbytte for 2013.

Solvensmarginen i Storebrand Livsforsikring konsern var 176 prosent i 2013, en styrking på 14 prosentpoeng fra 2012. Foruten årsresultatet henger styrkingen av solvensmargin hovedsakelig sammen med en økning i lange renter i Sverige, noe som reduserer forsikringsforpliktelsene.

Ytterligere informasjon 

Storebrand vil i dag arrangere en presse- og analytikerkonferanse i Storebrands hovedkontor på Lysaker, Professor Kohts vei 9, kl 10:00. Presentasjonen vil være tilgjengelig på web TV på storebrand.no. En internasjonal telefonkonferanse avholdes kl 14:00. For å delta på telefonkonferansen vennligst bruk link på http://www.storebrand.no/ir, eller ring inn og registrer deg 10 minutter før konferansen starter. Telefonnummer: 21 56 33 18 fra Norge, +44 20 3003 2666 fra utlandet.

Kvartalsrapport, kvartalspresentasjon, supplementary information og 2013 MCEV rapport er vedlagt.

ysaker, 12. februar 2014

Kontaktpersoner:
Kommunikasjonsdirektør Elin M. Myrmel-Johansen: Mobil 93 48 05 38
Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

Storebrand skal være best på sparing til pensjon. Konsernet tilbyr et helhetlig produktspekter innenfor livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, til privatpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter. Konsernet er delt inn i områdene Bank og kapitalforvaltning, Forsikring, Garantert pensjon og Øvrig.

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12