Storebrand Bank konsern 1. kvartal 2003

STOREBRAND BANK KONSERN - DELÅRSREGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2002

Storebrand Bank ASA konsern oppnådde i 1. kvartal 2003 et resultat før utlånstap på 29,6 mill. kroner. Netto tapsavsetninger var 65,2 mill. kroner. Resultat før skatt utgjorde dermed minus 35,6 mill. kroner (18,2 mill.).

STOREBRAND BANK ASA OG FINANSBANKEN ASA ER FUSJONERT OG SAMLOKALISERT
 
Storebrand Bank AS og Finansbanken ASA ble fusjonert 17. mars 2002 med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2003. Navnet på den nye banken er Storebrand Bank ASA. Banken er nå samlokalisert i Storebrand bygget på Filipstad Brygge. Fusjonen innebærer en samlet bankstrategi for Storebrand konsernet samt en mer kostnadseffektiv drift. Konsernets felles salgsapparat mot privatmarkedet gir gode muligheter for øket salg av bankprodukter.
 
 
STOREBRAND BANK KONSERN - DELÅRSREGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2002
 
Storebrand Bank ASA konsern oppnådde i 1. kvartal 2003 et resultat før utlånstap på 29,6 mill. kroner. Netto tapsavsetninger var 65,2 mill. kroner. Resultat før skatt utgjorde dermed minus
35,6 mill. kroner (18,2 mill.).
 
Netto renteinntekter i kvartalet beløp seg til 130,9 mill. kroner som gir en rentenetto i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital på 1,9%. Renteinntektene har utviklet seg negativt som følge av reduserte utlånsvolumer og en økning i volum av engasjementer der renter ikke inntektsføres. Storebrand Bank konsernet hadde driftskostnader på 177,7 mill. kroner i 1. kvartal.
 
Tapsavsetningene er basert på en konkret gjennomgang av bankens kredittportefølje mot slutten av 1. kvartal. Netto tapsavsetninger utgjorde 65,2 mill. kroner. Det er ikke gjort endringer i de uspesifiserte tapsavsetninger som utgjør 311 mill. kroner ved kvartalets utgang.
 
Brutto utlån til kunder viste en nedgang på 1,1 mrd. kroner i 1. kvartal. Pr. 31. mars 2003 utgjør brutto utlån 23,9 mrd. kroner. Misligholdte og tapsutsatte lån utgjør per samme dato 2.639 mill. kroner, hvorav 1.537 mill kroner var engasjementer der renter ikke inntektsføres. Storebrand Bank konsernets netto ansvarlige kapital utgjorde 2,1 mrd. kroner, kapitaldekningen var på 11,2% og kjernekapitaldekningen var på 8,9%, pr. 31. mars 2003.
 
Oslo, 8. mai 2003

Kontaktpersoner: <br> <br> <br> <br> Administrerende direktør <br> Per Kumle 22 31 51 50 <br> <br> Banksjef <br> Per Kjetil Lilleskare 22 31 55 54 <br> <br> Finansdirektør <br> Lars Løddesøl 22 31 56 24

Abonner