Storebrand fremsetter overtagelsesbud på Finansbanken ASAStorebrand ønsker med sitt kjøp av Finansbanken ASA å utvikle banken til landets ledende privatbank. Privatbank-markedet omfatter det øvre personmarkedssegmentet, samt utvalgte bedriftskunder. Finansbankens allerede sterke posisjon i disse markedssegmenter vil bli styrket og videreutviklet. Storebrand har bl.a. med bakgrunn i sin posisjon innenfor verdipapirforvaltning og langsiktig sparing et meget godt utgangspunkt for å bidra til ytterligere å styrke Finansbankens posisjon i privatbankmarkedet.

Finansbanken vil få en selvstendig rolle som frittstående bank innen rammen av Storebrand-konsernet. Banken vil derfor ikke bli integrert med Storebrand Bank. Storebrand Bank skal fortsatt være en del av konsernets produktspekter overfor det brede personmarkedet innen fond, bank og forsikring, mens Finansbanken vil drive som frittstående bankenhet mot definerte markedsområder. Storebrand ønsker følgelig å opprettholde to bank-konsesjoner.

Finansbanken vil etter en overtagelse beholde navn og lokalisering, og det vil bli bygget videre på bankens strategi og sterke nisjeposisjon. Overtagelsen vil ikke føre til oppsigelser i Finansbanken, men snarere medføre behov for ytterligere styrking av bemanningen som følge av ønske om ekspansjon av bankens virksomhet. Storebrand ønsker å investere tungt for å videreutvikle bankens kompetansenivå ytterligere med sikte på å møte utfordringene i den utvidede satsingen i sparemarkedene. Dette vil styrke Storebrands posisjon i det integrerte markedet for fond, bank og livsforsikring.

Storebrands bud vil bli fremsatt under forutsetning av minimum 90% aksept, konsesjon på akseptable vilkår, due diligence og generalforsamlingsvedtak om fullmakt til å øke aksjekapitalen i Storebrand med inntil 10% nye aksjer. I den videre fremdrift planlegges ekstraordinær generalforsamling i Storebrand ultimo januar etter at due-diligence er gjennomført. Tilbudsperioden vil deretter være 14 dager.

Oslo 6. januar 1999

Kontaktpersoner: <br>Informasjonsdirektør Jack Frostad 22315757, mobil 92826255 <br>Finansdirektør Christian Storm, 22311085, mobil 93403266 <br>

Abonner