Storebrand har fått konsesjon til oppkjøp av FinansbankenFinansdepartementet har godkjent en konsernstruktur som innebærer at Storebrand-konsernet inntil videre organiseres med to banker i konsernet. Godkjennelsen gjelder i første omgang i to år, hvor etter Storebrand må søke på nytt.

Konsesjonen er gitt under forutsetning av at selskapets kjernekapitaldekning opprettholdes.

Storebrand er godt fornøyd med at konsesjon nå foreligger. Oppgjøret til aksjonærene i Finansbanken vil skje innen ti dager etter at konsesjonen ble mottatt.

Konsernsjef Åge Korsvold sier i en uttalelse at Storebrand nå vil starte det konkrete arbeidet med realiseringen av det interessante strategiske potensialet som ligger i samarbeidet mellom Finansbanken og Storebrand, spesielt innenfor kapitalforvaltning og Private Banking.

Storebrand har offentliggjort flere transaksjoner denne våren. Selskapets sterke finansielle stilling opprettholdes etter gjennomføringen av disse transaksjonene. Storebrand har på denne bakgrunn en dialog med myndighetene om behovet for å gjennomføre en eventuell emisjon for å finansiere Finansbanken, som isolert sett vil medføre en reduksjon i konsernets kapitaldekning.

Det henvises for øvrig til fremleggelsen av konsernets regnskap for 1. halvår 1999 den 25. august, hvor finansielle konsekvenser av transaksjonene vil bli ytterligere presentert.

Oslo, 2. august 1999 <br> <br>Kontaktperson: <br>Ass. informasjonsdirektør Egil Thompson <br>Tlf. 22 48 95 86 <br>

Abonner