Storebrand-konsernet i 1. halvår 1998: Bedret skadevirksomhet og fortsatt god salgsutvikling i livsforsikring

* Storebrands driftsresultat: 1.623 millioner kroner mot 1.962 millioner kroner i fjor.
* Konsernresultat: 585 millioner kroner mot 534 millioner kroner i fjor.
* Verdijustert driftsresultat: 2.068 millioner kroner mot 4.646 millioner i fjor.
* Fortsatt godt salg av livsforsikringer.
* Resultatfremgang og lavere erstatninger i skadeforsikring
* Markedsandelen i liv har økt med 2 prosentpoeng siden årsskiftet i et stigende marked.
* Markedsandelen i skade er stabil i 2. kvartal.

Driftsresultatet i Storebrand-konsernet i 1. halvår 1998 ble 1.623 millioner kroner mot 1.962 millioner kroner i samme periode i fjor. Etter tildeling av kundenes andel av overskuddet i livs- og pensjonsforsikring, ble konsernresultatet 585 millioner kroner, som er 51 millioner kroner høyere enn i første halvår i fjor. Driftsresultatet er påvirket av noe svakere finansinntekter i 2. kvartal 1998 og høyere forsikringsrelaterte driftskostnader.

Konsernets verdijusterte driftsresultat ble 2.068 millioner kroner mot 4.646 millioner kroner i samme periode i fjor.

Driftsresultatet i Storebrand Livsforsikring ble i første halvår 1.322 millioner kroner mot 1.710 millioner kroner i samme periode i fjor. Storebrand Skadeforsikring fikk et driftsresultat i første halvår på 419 millioner kroner, mot 385 millioner kroner i samme periode i fjor.

Kostnadsøkning
Konsernet har en vekst i forsikringsrelaterte driftskostnader på 294 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Dette skyldes IT-investeringer og øvrige investeringer i forretningssystemer og forbedringsprogrammer. Viktigste enkeltfaktor bak kostnadsøkningen er imidlertid en prinsippendring for periodisering av lønnskostnader over året som øker bokførte kostnader i konsernet med 133 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Denne endringen påvirker imidlertid ikke de totale driftskostnadene for året.

Netto finansinntekter i forsikringsvirksomheten utgjorde 3.869 millioner kroner som er 34 millioner kroner lavere enn i fjor. Konsernets netto gevinster på verdipapirer fra forsikringsvirksomheten utgjorde 764 millioner kroner som er 267 millioner kroner lavere enn i samme periode i fjor. Kursreserven i konsernet har i første halvår økt med 445 millioner kroner til 6.994 millioner kroner, men ble i 2. kvartal redusert med 1.537 millioner kroner.

God soliditet
Forvaltningskapitalen i Storebrand utgjorde 121.470 millioner kroner pr. 30.06.98, en økning på 6,5 % fra årsskiftet. Kapitaldekningen utgjorde 13,3 % pr. 30.06.98, mens lovens minstekrav er 8,0 %. Kapitaldekningen ved årsskiftet var 14,4 % og 14,2 % ved utløpet av 1. kvartal. Reduksjonen i kapitaldekningen i 2. kvartal skyldes vekst i forvaltningskapitalen og økt aksjeandel. Soliditeten i Storebrand-konsernet er fremdeles svært tilfredstillende.

Overskudd pr. ordinær aksje utgjorde i første halvår kr. 1,98 mot 1,69 i samme periode i fjor.

Konsernsjef Åge Korsvold
fremhever i en kommentar den gode markedsutviklingen i livs- og pensjonsforsikring. - Det er spesielt gledelig at vi innen livsforsikring klarer å øke vår markedsandel med to prosentpoeng i et totalmarked som øker med over 7 %. Samtidig registreres en positiv vending i skadeforsikring der selskapet holder sin markedsandel i 2. kvartal. Når det gjelder finansmarkedene, står Storebrand godt rustet til å møte utfordringene. Vi har gjennom de senere årene bevisst bygget opp vår risikobærende evne både i livs- og skadeforsikring for å kunne møte denne typen markedssvingninger som vi nå opplever. Storebrand har fremdeles en sterk soliditet, sier Korsvold.

Om kostnadsøkningen i Storebrand sier Korsvold at denne avspeiler en generelt høy aktivtet i konsernet. - Vi investerer mye i nye forretningssystemer og forbedringsprogrammer. Dette er i stor grad tunge engangsinvesteringer som vil bidra positivt til resultatet når de etterhvert settes `på luften`. Samtidig har vi en generell kostnadsutfordring som vi griper tak i gjennom konkrete tiltak som iverksettes. Dette vil ha positiv effekt på både kostnader og effektivitet i organisasjonen, sier Korsvold.

Livsforsikring
I livsforsikring hadde Storebrand i første halvår premieinntekter for egen regning på 5.023 millioner kroner som er en økning på 1.047 millioner kroner, eller 21 %, i forhold til samme periode i fjor. Den sterke premieveksten kommer først og fremst fra salget av individuelle kapitalforsikringer. Premieinntektene i dette segmentet økte med 71% i første halvår i år i forhold til samme periode i fjor.

I et marked som øker markert, har Storebrands totale markedsandel i livs- og pensjonsforsikring økt med 2 prosentpoeng siden årsskiftet og utgjorde 28 % pr. 30.06.98.

Av livselskapets driftsresultat på 1.322 millioner kroner er 1.038 millioner kroner tilført kundene og 284 millioner kroner til eierne. Tilsvarende tall for første halvår i fjor var 1.428 millioner kroner til kundene og 282 millioner kroner til eierne.

Bokført avkastning for første halvår ble 3,7 % mot 4,0 % i fjor. Omregnet på årsbasis er bokført avkastning i første halvår 7,5 % mot 8,2 % i samme periode i fjor. Verdijustert kapitalavkastning ble i første halvår 4,4 % mot 6,6 % i fjor. Omregnet på årsbasis tilsvarer dette 8,9 %, mot 13,3 % i fjor.

Netto gevinster ved salg av verdipapirer utgjorde i første halvår 616 millioner kroner mot 864 millioner kroner i fjor. Kursreserven for livselskapet var 6.380 millioner kroner pr. 30.06.98 mot 7.606 millioner kroner ved utgangen av 1. kvartal i år. Av kursreserven ved halvårsskiftet utgjorde aksjer 5.445 millioner kroner.

Ved utgangen av første halvår hadde selskapet en netto overført premiereserve på 193 millioner kroner mot en netto fraflytting på 508 millioner kroner til samme tid i fjor.

Skadeforsikring
Forfalt bruttopremie i skadeforsikring utgjorde i første halvår 5.073 millioner kroner som er en økning på 269 millioner kroner. Opptjent premie for egen regning var 3.704 millioner kroner, en økning på 107 millioner kroner i forhold til i fjor. Finansinntektene økte med 57 millioner kroner til 598 millioner kroner. Verdijusterte finansinntekter er 176 millioner kroner lavere enn i fjor.

Netto gevinster ved salg av verdipapirer utgjorde i første halvår 148 millioner kroner, mot 167 millioner kroner i samme periode i fjor. Skadeselskapet har realisert gevinster i eiendomsporteføljen på 83 millioner kroner i første halvår i år.

Lønnsomheten i de enkelte skadeforsikringsområdene varierer og innen enkelte bransjer er det behov for ytterligere lønnsomhetsforbedrende tiltak. Det forsikringstekniske resultatet ble -192 millioner kroner som er 10 millioner kroner lavere enn i fjor. Resultateffekten av avviklingsgevinster på gamle skader og endringer i Kredittilsynets minstekrav utgjør 105 millioner kroner mot 303 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.

Bokført skadeprosent for egen regning ble 76 % i første halvår mot 80 % i samme periode i fjor. Justert for Kredittilsynets minstekrav og avviklingsgevinster på gamle skader, var skadeprosenten for egen regning 79% som er 10 prosentpoeng lavere enn i fjor. Combined Ratio, som er summen av kostnader og skadeutbetalinger, er forbedret fra 101,3 % i første halvår i fjor til 100,2 % i år.

Reassuranseresultatet hittil i år var vesentlig bedre enn i samme periode i fjor, blant annet på grunn av storskader i Storebrand Sverige.

I et voksende skadeforsikringsmarked har Storebrand holdt sin markedsandel på 38,7 % i 2. kvartal i år.

Øvrig virksomhet
Storebrand ASA hadde et driftsresultat i første halvår på 72 millioner kroner som er 146 millioner høyere enn til samme tid i fjor. Resultatfremgangen skyldes et utbytte fra livselskapet på 192 millioner kroner.
Storebrand Bank konsernet hadde et underskudd på 3 millioner kroner mot -13 millioner kroner i fjor.
Resultatet inkluderer virksomheten i Storebrand Finans som hadde et overskudd på 55 millioner kroner i første halvår i år mot 18 millioner kroner i fjor.
Storebrand Spar hadde et resultat på 10 millioner kroner som er på linje med fjorårsresultatet.

Oslo 26. august 1998Kontaktpersoner:
Informasjonsdirektør Vidar Ullenrød, 22311444, mobil 91696803
Finansdirektør Christian Storm, 22311085, Privat 22437403
Informasjonssjef Jack Frostad 22315757, mobil 92826255

Abonner