Storebrand med sterkt livresultat i 1997, men svakere i skade

* Tilfredstillende konsernresultat etter positiv utvikling i kapitalmarkedene
* God bokført avkastning 9,96 %, og verdijustert avkastning 10,5 %
* Sterk vekst i salg av livs- og pensjonsforsikring
* Ytterligere kostnadsreduksjoner i livsforsikring
* Konjunkturforholdene presser lønnsomheten i skadevirksomheten
* Lønnsomhetstiltak i skadeforsikring gir effekter i 1998 og 1999
* Skadeselskapet høster forbedringsgevinster på 367 millioner kroner
* Nye investeringer i forbedringsprogrammer
* Ordinær generalforsamling 1. april vil behandle innløsning av preferanseaksjene

Storebrand-konsernet hadde i 1997 et driftsresultat på 4.809 millioner kroner før tildeling av overskudd til kundene i livs- og pensjonsforsikring. Dette er en økning på 689 millioner kroner (16,7 %) fra året før. Etter tildeling av kundenes andel av overskuddet i livs- og pensjonsforsikring, ble konsernresultatet 1.012 millioner kroner mot 1.254 millioner kroner året før.

Netto premieinntekter for konsernet ble 14.642 millioner kroner mot 13.213 millioner kroner i 1996.

I livsforsikring fikk Storebrand i fjor et driftsresultat på 4.359 millioner kroner. Dette er 925 millioner kroner (27 %) høyere enn året før og skyldes et godt finansresultat. Årets resultat på finanssiden er av de beste i markedet blant de større norske livselskapene med en bokført avkastning på 9,96 (8,48) prosent og verdijustert avkastning på 10,5 (10,0) prosent.

I skadeforsikring ble driftsresultatet 684 millioner kroner mot 1043 millioner kroner i 1996. Resultatet i skadeforsikring preges av økte skadeutbetalinger både som følge av høyere gjennomsnittsskader og høyere skadehyppighet i forhold til 1996.

Resultat pr. ordinær aksje utgjorde i fjor kr. 3,57 mot kr. 3,98 året før. Styret foreslår at Storebrand utbetaler et utbytte på kr. 0,50 pr. preferanseaksje og at det i tråd med utbyttepolitikken de senere årene ikke utbetales utbytte på de ordinære aksjene. Videre foreslår styret at generalforsamlingen vedtar innløsning av preferanseaksjene samtidig som det opprettes et innløsningsfond på 500 millioner kroner med overføring fra disposisjonsfondet.

Konsernets forvaltningskapital økte i fjor med nær 10 % til 114.517 millioner kroner. Urealiserte kursreserver økte med 1,3 milliarder kroner til 6,5 milliarder kroner i konsernet i 1997. Ved utgangen av 1997 var konsernets kapitaldekning 14,4 % mot 14,5 % ved utgangen av 1996. Lovens minstekrav var 8 % ved utgangen av 1997.

US GAAP
Presentert etter de amerikanske regnskapsregler (US GAAP), er Storebrandkonsernets årsresultat 351 millioner kroner, som er 725 millioner kroner lavere enn resultatet etter norske regnskapsregler. Resultatdifferensen skyldes bl.a. reduserte krav til tilleggsavsetninger og sikkerhetsavsetninger i skadeforsikringsvirksomheten. Egenkapitalen under US GAAP er 9,4 milliarder kroner mot 5,9 milliarder kroner under N GAAP.

Omstillingsarbeidet fortsetter
Konsernsjef Åge Korsvold sier i en kommentar at 1997 har vært et krevende år i Storebrand med sterkt fokus på interne omstillings- og forbedringstiltak. Omlegging av distribusjonssystemet innenfor skadeforsikring og gjennomføringen av kostnadsreduksjoner i stabsapparatet var to meget omfattende prosesser. Kostnadsreduserende tiltak har gitt en betydelig effekt, men nye aktiviteter har gjort at konsernet ikke helt har nådd sine kostnadsmål for året. - Dette krever ytterligere fokus på endringer og forbedringer i vårt forretningssystem slik at Storebrand kan være på høyde med de beste internasjonale aktører som vi sammenligner oss med, sier Korsvold.

- Det er fortsatt mye å hente på effektivisering og endringsprosesser. Vi fortsetter omstillingsarbeidet i 1998 og vil opprettholde et høyt investeringsnivå for å forbedre vårt forretningssystem og for å styrke alle kunderettede aktiviteter. Vi vil arbeide med nye generasjoner av forbedringsprogrammer innenfor skade- og livvirksomheten, samtidig som vi kommer til å ha en kraftigere og mer fokusert ressursinnsats mot de nye markedsområdene der Storebrand ønsker en sterkere posisjon. I 1998 vil Storebrand ha det høyeste investeringsnivået på mange år, sier Korsvold.

Livsforsikring
Premieinntektene for egen regning i Storebrand Livsforsikring konsern ble 7.287 millioner kroner, som er en økning på 1.351 millioner kroner (23 %) fra 1996. Storebrand har styrket sin posisjon innen livs- og pensjonsforsikring. Markedsandelen målt i forfalt premie totalt (inklusive overførte reserver) økte fra 26,6 % i 1996 til 28,9 % i fjor. Premieveksten var spesielt sterk innen individuell livs- og pensjonsforsikring. Her økte premieinntektene med nær 60 % - fra 1.818 millioner kroner i 1996 til 2.868 millioner kroner i fjor. Også innen bedriftsmarkedet hadde Storebrand en tilfredstillende premieutvikling. Unit linked-produktet Storebrand Link ble introdusert i tredje kvartal i fjor, og salget har vist en god utvikling i forhold til planene ved starten.

Av livkonsernets driftsresultat på 4.359 millioner kroner er 87 % - tilsvarende 3.797 millioner kroner - overført forsikringskundene. Av dette er 1.000 millioner kroner tildelt betinget som tilleggsavsetninger i forsikringsfondet. Forsikringskundenes andel er 931 millioner kroner høyere enn i 1996. Av driftsresultatet går 562 millioner kroner til egenkapital mot 568 millioner kroner i 1996. Resultatet til egenkapitalen er i 1997 belastet med en refinansieringskostnad for et ansvarlig lån på 96 millioner kroner. Verdijustert driftsresultat, hvor endringene i de urealiserte kursreservene er inkludert, utgjorde 5.471 millioner kroner, som er en økning på 328 millioner kroner i 1997.

Livselskapets netto gevinst ved salg av verdipapirer kom i fjor opp i 3.409 millioner kroner, som er 1.674 millioner kroner mer enn i 1996. Økningen er på over 96 %, og Storebrand er blant markedets beste på både bokført og verdijustert avkastning. Selskapets risikobærende evne er ytterligere styrket i løpet av 1997. Summen av livselskapets egenkapital, tilleggsavsetninger og kursreserver utgjorde ved siste årsskifte 14,6 milliarder kroner mot 12,6 milliarder kroner ved utgangen av 1996.

Driftskostnadene målt mot gjennomsnittlig kundefond sank i fjor med 0,04 prosentpoeng til 0,86 %. Med dette befester Storebrand sin ledende rolle på kostnadseffektivitet og kan derfor fremvise markedets klart beste bokførte nettoavkastning til kundene.

Skadeforsikring
Storebrand Skadeforsikrings driftsresultat på 684 millioner kroner i 1997 er en reduksjon på 359 millioner kroner fra 1996. Forsikringsteknisk resultat er redusert med 132 millioner kroner til minus 376 millioner kroner. Inkludert endringer i avviklingsgevinster på gamle skader og regnskapsmessig effekt av endrede minstekrav fra Kredittilsynet, er det forsikringstekniske resultatet 381 millioner kroner svakere enn i 1996.

Premieinntekter for egen regning i skadeforsikring utgjorde 7.240 millioner kroner i fjor - en reduksjon på 36 millioner kroner fra året før. De samlede finansinntekter ble 1.033 millioner kroner, en reduksjon på 273 millioner kroner fra 1996.

Combined Ratio, som er summen av kostnader og skadeutbetalinger, utgjorde 104,7 % i fjor som er en økning fra 103,4 % i 1996. Selskapets målsetting er en combined ratio på 100 i gjennomsnitt over en konjunktursyklus. Kostnadsprosenten for egen regning var 26,9 %, som er 1,6 prosentpoeng lavere enn året før.

Skadeprosenten for egen regning økte med nær 3 prosentpoeng til 77,8 %. Konjunkturforholdene i skadeforsikring har i 1997 gitt økte skadeutbetalinger både som følge av høyere gjennomsnittsskader og høyere skadehyppighet i forhold til 1996. Omfattende tiltak som skal bedre lønnsomheten er iverksatt, men effekten av disse er i liten grad synlig i 1997. Selskapet forventer at den negative utviklingen i skadeprosent snur i løpet av 1998 og at man vil se forbedringer fra og med 1999.

Forbedringsprosjektene innen skadeoppgjør og tariff/risikovurdering ga gevinster på 367 millioner kroner ved utgangen av 1997, som er i tråd med selskapets tidligere uttalte målsetting.

Markedsandelen i skadeforsikring sank i 1997 med 1,1 prosentpoeng til 38,9 %. 0,3 prosentpoeng av dette har sammenheng med endring i statistikkgrunnlaget.

Øvrig virksomhet
Storebrand ASA hadde et driftsresultat i 1997 på 614 millioner kroner, som er 517 millioner kroner lavere enn i 1996. Nedgangen skyldes lavere konsernbidrag og utbytte fra datterselskapene med 547 millioner kroner.
Storebrand Bank AS hadde et underskudd på 65 millioner kroner, som er i tråd med forventningene i etableringsplanene for banken. Banken fordoblet i fjor antall kunder til 15.000 og etablerte 10 lokale rådgivningskontorer. Storebrand Finans, som ble solgt til Storebrand Bank 1.1. 1997, hadde i fjor et godt år med et resultat på 63 millioner kroner.
Storebrand Spar hadde et resultat på 11,9 millioner kroner i fjor som er 2 millioner kroner høyere enn året før.

Oslo 4. mars 1998

Kontaktpersoner:
Informasjonsdirektør Vidar Ullenrød 22311444, privat 33322168, mobil 91696803
Finansdirektør Christian Storm 22311085, privat 22437403
Informasjonssjef Jack Frostad 22315757, privat 33055032, mobil 92826255


Full pressemelding inklusive tabeller er klar for nedlasting på http://www.huginonline.no/STB/DR/stb97k4.pdf

Abonner