STOREBRAND ØNSKER Å KJØPE OSLO REINSURANCE COMPANY ASAForåndsaakseptene fra styremedlemmene Kristian Siem, Haakon Korsgaard og Knut Wang og/eller selskaper de representerer, er gitt på betingelse av at Oslo Børs gir dispensasjon iht. verdipapirhandelloven § 2-3 på allerede innsendt dispenasjonssøknad.

Oslo Res virksomhet er i det alt vesentlige basert på det tidligere Storebrand International Reinsurance Company Ltd. som ble etablert som en egen juridisk enhet 1. januar 1972. Utskillelsen av Oslo Re i 1995 var i hovedsak betinget av et ønske om å fokusere Storebrand-konsernets ressurser på forbedringsarbeid i den direkte-tegnende skadeforsikringsvirksomheten, samt å bidra til en målrettet reduksjon av portefølje og risiko i reassuransevirksomheten. Storebrands virksomhet i reassuranse ble skilt ut som eget selskap med navnet Oslo Reinsurance Company ASA og etablert med effekt fra 1. januar 1995. Etter et spredningssalg med fortrinnsrett for Storebrands eksisterende aksjonærer, ble Oslo Re tatt opp til notering på Oslo Børs den 9. mai 1995. Storebrand har siden utskillelsen opprettholdt en eierandel på 10% av antall utestående aksjer i selskapet.

Siden utskillelsen har risikoen i Oslo Re blitt redusert gjennom normalt avløp av forpliktelser, forsert avvikling av løpende forretninger og avhendelse av datterselskaper. Selskapet har redusert antall ansatte fra 177 ved utgangen av 1994 til 39 ved utgangen av 1998. Erstatningsreservene er redusert gjennom en planmessig avvikling av engasjementer. Samlet forvaltningskapital i Oslo Re var 4.869 millioner kroner ved utgangen av 1994. Av dette utgjorde erstatningsreserver 3.357 millioner kroner. Ved utgangen av 1998 var dette redusert til en forvaltningskapital på 1.903 millioner kroner, hvorav 1.033 millioner kroner var erstatningsreserver.

Det finnes et internasjonalt marked for avvikling av reassuranseporteføljer. Oslo Re har vist evne til kostnadseffektiv avvikling av slike porteføljer. En status som heleid datterselskap av Storebrand Skadeforsikring vil sikre kompetansen og organisasjonen i Oslo Re.

Adm. dir. Knut W. Francke sier i en kommentar at Storebrand Skadeforsikring vil ha behov for den kompetansen Oslo Re representerer ved avvikling av porteføljer knyttet til etableringen av det nordiske skadeforsikringsselskapet Newco. Oslo Re vil imidlertid ikke inngå i den delen av Storebrands skadeforsikringsvirksomhet som legges inn i Newco. - Vi skal ikke starte nytegning av reassuranse, men legger vekt på det potensialet som ligger i å tilby avviklingsekspertise i en situasjon der skadeforsikringsnæringen gjennomgår en betydelig omstrukturering. Kapitalsynergier og effektiv utnyttelse av en nisjekompetanse er viktige drivkrefter for Storebrand Skadeforsikring i denne transaksjonen. Riktignok er dette ingen stor transaksjon, men den vil ha positiv effekt for Storebrand og være en god løsning for Oslo Re, sier Francke.

Storebrand Skadeforsikrings bud vil bli fremsatt under forutsetning av bl.a. minimum 90% akseptgrad, konsesjon på akseptable vilkår og due diligence. Storebrand Skadeforsikring kan likevel velge å godta en lavere akseptgrad. Tilbudsperioden er 14 dager og starter etter at due diligence er gjennomført. Tilbudsdokument foreligger medio mai 1999.
------------------------

Presentasjonsmateriale utarbeidet i forbindelse med tilbudet, vil være tilgjengelig på Storebrands side på www.huginonline.no.

Oslo, 29. april 1999

Kontaktpersoner: <br>Informasjonsdirektør Jack Frostad, 22315757, mobil 92826255 <br>Adm. dir. Knut Francke, 22312312, mobil 90765347 <br>

Abonner