Storebrand positiv til forslag til nye tjenestepensjonsprodukter

Banklovkommisjonens utredning NOU 2012:13 ble overlevert Finansdepartementet i dag. Banklovkommisjonen har i denne utredningen vurdert hvordan de forsikringsbaserte tjenestepensjonsordningene best kan tilpasses den reformerte folketrygden og utviklingen i arbeids- og finansmarkedet.

Storebrand stiller seg positiv til forslaget som er godt tilpasset ny folketrygd og nye kapitalkrav gjennom Solvens II. De skattemessige rammene gir rom for gode pensjonsordninger for de ansatte. Forslaget gir større fleksibilitet og mer forutsigbare kostnader sammenlignet med dagens ytelsesbaserte ordninger for arbeidsgiverne.

Kapitalkravene som følger av de nye produktene vil være risikostyrbare. Produktenes nullgaranti reduserer avkastningsrisikoen og risiko for langt liv reduseres betydelig som følge av levealdersjustering.

Banklovkommisjonens utredning skal nå på offentlig høring. Finansdepartementet vil deretter fremme et lovforslag for Stortinget. Det ventes at de nye reglene vil gjelde fra 1.1.2014.

Videre arbeid

Banklovkommisjonen starter nå arbeidet med overgangsregler. Etter Banklovkommisjonens vurdering er det av hensyn til arbeidstakerne og pensjonsinnretningene påkrevd å unngå at overgangen til nye produkter fører til avvikling av eksisterende ytelsesordninger og utstedelse av fripoliser. Banklovkommisjonen tar sikte på at denne utredningen ferdigstilles vinteren 2013. Tilpasninger i lov om innskuddspensjon vil bli vurdert i forbindelse med dette arbeidet.

Finansminister Sigbjørn Johnsen uttalte ved overleveringen i dag: - Jeg har som målsetning at Stortinget skal kunne vedta et helhetlig opplegg for det nye pensjonsproduktet, som inkluderer regler om overgang fra eksisterende til nye produkter, innen sommeren 2013.

Storebrand ser det som svært viktig å finne gode overgangsløsninger fra dagens produkter til de nye, og denne fasen av Banklovkommisjonens arbeid blir viktig for de norske tjenestepensjonsleverandørenes mulighet til å tilpasse seg det kommende Solvens II-regelverket.

Om forslagene i NOU 2012:13

Banklovkommisjonen foreslår to hovedmodeller for tjenestepensjon: Standardmodell og grunnmodell. Felles for begge modellene er:

  • Alleårsopptjening.
  • Årspremiene fastsettes i prosent av arbeidstakers lønn. Maksimalrammer på 7-8 % for inntekt under 7,1 G og 25-26 % for inntekt mellom 7,1 og 12 G.
  • Dødelighetsarv.
  • Årlig nullgaranti. Det er likevel mulighet til å avtale investeringsvalg, hvor denne garantien ikke gjelder. Høyere garantier kan avtales for en periode på maksimalt fem år og innenfor grenser fastsatt av Finanstilsynet.
  • Levealdersjustering av pensjonsytelsene gjennom delingstall.

Hovedforskjellen på standardmodellen og grunnmodellen er at pensjonsbeholdningene i standardmodellen reguleres med lønnsvekst, mens pensjonsbeholdningene i grunnmodellen reguleres med faktisk avkastning.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/pressesenter/pressemeldinger/2012/utredning-fra-banklovkommisjonen---ny-ko.html?id=691807

Telefonkonferanse

I forbindelse med offentliggjøringen arrangerer Storebrand en telefonkonferanse i dag, 28. juni kl. 15. Telefonkonferansen vil avholdes på engelsk og presentasjonsmaterialet vil legges ut på vår nettside i forkant av konferansen. For å delta, vennligst ring +47 23 18 45 36. Du kan også følge telefonkonferansen via link fra vår nettside www.storebrand.no/ir.

Lysaker, 28. juni 2012

Kontaktpersoner:

Kommunikasjonsdirektør Jan Otto Risebrobakken: Mobil 48 08 26 02

Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

Abonner