Storebrand selger sin eierandel i If Skadeforsikring

Styret i Storebrand ASA har i dag inngått avtale med Sampo Oyj om salg av alle Storebrands aksjer i If Skadeforsikring (If) til Sampo. Transaksjonen verdsetter Storebrands aksjepost til 5,4 milliarder svenske kroner, og hele If til 24,0 milliarder svenske kroner.

- Salget av aksjene i If bringer Storebrand et betydelig skritt videre i strategien med å konsentrere virksomheten om langsiktig sparing og livsforsikring, sier konsernsjef Idar Kreutzer i en kommentar.
 
Eierposten i If har ikke vært sett på som en del av Storebrands kjernevirksomhet etter etableringen av det nordiske skadeforsikringsselskapet i 1999. Sampo er velkjent aktør i det nordiske finansmarkedet. Storebrand har tro på at Sampo vil være en god eier av If, sier Kreutzer.
 
Salget av Storebrands aksjepost for 5,4 milliarder svenske kroner (ca. 5,2 milliarder norske kroner) forventes å gi en positiv resultateffekt før skatt på 1,4 milliarder norske kroner for Storebrand-gruppen. Tilsvarende resultateffekt etter skatt er beregnet til 1,0 milliarder kroner. Salget vil styrke Storebrands finansielle stilling betydelig. Inntektene fra salget vil brukes til nedbetaling av gjeld i morselskapet og finansiering av vekst i Storebrands kjernevirksomhet. Videre vil potensiell overskuddskapital bli tilbakeført Storebrands aksjonærer.  
Viktig milepæl for Storebrand
Etter opprettelsen av If i 1999 har Storebrands aksjepost i If utgjort gruppens hovedeksponering mot skadeforsikring. Salget av aksjene i If representerer derved en vellykket avslutning på Storebrands målsetning om å realisere verdier fra skadeforsikringsdelen. Samtidig styrkes konkurranseevnen innenfor kjernevirksomhetene langsiktig sparing og livsforsikring.
 
If ble etablert ved at Storebrands og Skandias skadeforsikringsselskaper ble fusjonert. Hensikten var å opprette et rendyrket og ledende skadeforsikringsselskap i det nordiske markedet. Med etableringen har selskapet kunnet hente ut synergier over landegrensene og sikre en best mulig utnyttelse av kapitalen. Da Sampo og Varma-Sampo ble med i If i 2001, ble forutsetningene for å nå målene ytterligere bedret. Eierstrukturen har vært vurdert som en midlertidig løsning for If.  I de siste to årene har eierne forpliktet seg til å realisere synergier og forbedre selskapets drift og finansielle stilling.
 
Effekten av forbedringsprogrammet har tydelig gitt resultater. If har i dag offentliggjort sitt resultat for 2003. Tallene viser en combined ratio på 100,9% i 2003, sammenlignet med 106,1% og 113,1% i henholdsvis 2002 og 2001. Resultatet viser at If nå er et sterkt selskap, med en klar strategi og forretningsplan, og en dyktig ledelse. Tidspunktet vurderes derfor som riktig for å etablere en best mulig eierstruktur fremover.
Den beste løsningen
Eierne i If begynte i andre halvdel av 2003 å vurdere en mulig børsnotering av If, som ett av flere strategiske alternativer. Sampo har i løpet av prosessen tilkjennegitt et ønske om å vurdere en overtakelse av Storebrands og Skandias aksjer i If. Etter Storebrands oppfatning gir et salg til Sampo viktige fordeler i forhold til en børsnotering. Det innebærer en snarlig klargjøring av verdier, det fremskynder et økonomisk oppgjør og det fjerner den markedsrisiko som normalt er tilstede ved en børsnotering. Etter Storebrands vurdering representerer den avtalen som nå er inngått med Sampo den beste løsningen for Storebrands aksjonærer.
 
ABG Sundal Collier og Deutsche Bank har vært finansielle rådgivere for Storebrand i forbindelse med transaksjonen.
Fullføring av transaksjonen
Salget av Storebrands aksjer er betinget av godkjenning fra offentlige myndigheter, og vil bli fullført så snart disse foreligger.
 
Resultateffekt for Storebrand.
If har vært konsolidert etter egenkapitalmetoden i Storebrands regnskaper. Det innebærer at Storebrands aksjepost i If har vært ført som et tilknyttet selskap i balansen, og at Storebrands andel av kvartalsresultater har blitt inkludert i resultatregnskapet. Den bokførte verdien av Storebrands aksjer i If var per 31. desember 2003 på 3 912 millioner kroner, mot 3 196 millioner kroner ved utgangen av 2002. Ifs bidrag til Storebrands  resultat i 2003 og 2002 var henholdsvis 324 millioner kroner og minus 246 millioner kroner.
 
Den avtalte salgspris på 5,4 milliarder svenske kroner (kontantvederlag) for Storebrands aksjepost tilsvarer ca. 5,2 milliarder norske kroner basert på en SEK/NOK vekslingskurs på 0,96. Storebrand har gjennomført en valutasikring relatert til transaksjonen. I konsernets regnskaper er salget forventet å gi en resultateffekt før skatt på 1,4 milliarder kroner basert på bokført verdi per 4. kvartal 2003. Etter skatt er resultateffekten beregnet til ca. 1,0 milliarder kroner. Transaksjonen ventes bokført i 2. kvartal 2004. 
 
Tabellen nedenfor viser beregnet resultateffekt basert på  bokført verdi pr. 4. kvartal 2003:
 


 
Mrd. kroner
Salgssum
5,2
Transaksjonskostnader, avsetninger og  valuta effekter
0,1
Bokført verdi
3,9
Resultateffekt (før skatt)
1,4
Skatt
-0,4
Resultateffekt (etter skatt)
1,0
 
Videre viser tabellen nedenfor et sammendrag av regnskapseffekten på Storebrand-konsernets nøkkeltall:
 


Nøkkeltall
Status pr. 3. kv. 2003
Beregnet regnskapseffekt
Resultateffekt etter skatt
n/a
1,0 mrd. kroner
Resultateffekt på overskudd per aksje
n/a
3,64
Konsernets egenkapital
9,3 mrd. kroner
+ 0,8 mrd. kroner 
Konsernets egenkapitaldekning
14,7%
+4,8 prosentpoeng
Endelig verdimåling av den regnskapsmessige gevinsten vil bli foretatt på tidspunktet for gjennomføring av transaksjonen.

Bruk av provenyet
Inntektene fra salget planlegges brukt til nedbetaling av gjeld i morselskapet og finansiering av organisk vekst i Storebrands kjernevirksomhet. Videre muliggjør provenyet tilbakebetaling av overskuddskapital til Storebrands aksjonærer.  
 
Per 3. kvartal 2003 hadde Storebrand ASA (morselskapet) totalt 1,3 milliarder kroner i likvide midler, mens utestående gjeld bestod av et obligasjonslån pålydende 1,5 milliarder kroner med endelig forfall i desember 2007 og et exchangeable obligasjonslån pålydende 1,3 milliarder kroner med endelig forfall i mars 2006. Storebrand til hensikt å bruke deler av salgsprovenyet til å redusere gjelden i morselskapet, slik at netto gjeld er null over tid.
 
Storebrand ser attraktive vekstmulighet i sin kjernevirksomhet. Storebrand vil sikre at virksomheten innen langsiktig sparing og livsforsikring er tilfredsstillende kapitalisert til å møte forventet fremtidig vekst. En del av provenyet vil over tid bli allokert til dette formål.
 
Storebrand ønsker å opprettholde en effektiv kapitalstruktur til fordel for sine aksjonærer. I samsvar med denne strategien har Storebrand til hensikt å tilbakebetale mulig overskuddskapital til aksjonærene. Storebrand vurderer for tiden forskjellige måter å gjøre dette på, inkludert utbytte og tilbakekjøpsprogram for aksjer, med det mål å utvikle hensiktsmessige måter for tilbakeføring av overskuddskapitalen til aksjonærene.
 
Storebrand vil i dag kl. 11.00  avholde en felles presse- og analytikerkonferanse i Oslo på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3 (Aker Brygge). Storebrands styreformann Leiv L. Nergaard og konsernsjef Idar Kreutzer vil delta på konferansen. 
En telefonkonferanse (på engelsk) for analytikere vil avholdes kl. 16.00 av gruppens finansdirektør Lars Aa. Løddesøl. For å delta i telefonkonferansen, vennligst ring 800 80119 (fra Norge) eller +47 23 000 400 (fra utlandet) fra kl. 15.50 CET og spør etter 'Storebrand'. Presentasjonen som benyttes under telefonkonferansen er tilgjengelig på www.storebrand.no/ir.
 
Storebrand offentliggjør sitt resultat for 4. kvartal 2003 onsdag 18. februar, kl 08.30.
 
Oslo,11. februar 2004
 
Børsmelding fra Storebrand: Q4 resultat for If Skadeförsäkring
 
 

Kontaktpersoner: <br> <br> Finansdirektør Lars Aa Løddesøl: tlf. 22 31 56 24 - mob. 93 48 01 51 <br> <br> Informasjonsdirektør Egil Thompson: tlf. 22 48 95 86 - mob. 93 48 00 12 <br> <br> Investor Relations-ansvarlig Nils Robert Hodnesdal: tlf. 22 31 55 33 - mob. 93 40 38 13 <br>

Abonner