Styret i Storebrand anbefaler enstemmig budet fra Sampo

Styret i Storebrand har vurdert flere strategiske muligheter for Storebrand. I prosessen har det vært kontakt med flere mulige partnere i Norge og internasjonalt, herunder Sampo og DnB. Et enstemmig styre anbefaler Storebrands aksjonærer å akseptere Sampos bud, slik det er beskrevet i tilbudsdokumentet.I sin behandling av tilbudet har styret lagt særlig vekt på følgende punkter:

· Budet fra Sampo verdsetter Storebrand 31 prosent over Storebrands gjennomsnittlige aksjekurs siste måned før budet ble fremsatt . Styret mener dette er finansielt attraktivt for Storebrands aksjonærer.

· En sammenslåing med Sampo gir en god utnyttelse av Storebrands brede og solide kompetanse innen langsiktig sparing og kapitalforvaltning. Dette er i tråd med Storebrands strategi om å være en fokusert aktør i sparemarkedet, med vekt på økonomisk attraktive kundesegmenter. En løsning med Sampo videreutvikler If, som med om lag 3,7 millioner kunder og 8.000 ansatte, blir det klart ledende skadeforsikringsselskapet i Norden.

· Løsningen bidrar til at Storebrands markedsposisjon i Norge styrkes gjennom økt kostnadseffektivitet, et bredere produkttilbud og økt kvalitet på produkter og tjenester. Dette gir gevinster for Storebrands kunder og bidrar til å styrke konkurransen i det norske markedet.

· Sammenslåingen medfører at Storebrands organisasjon i Norge kan utvides, og gir de ansatte gode utviklingsmuligheter. Lokaliseringen av operasjonelle hovedkontor for kapitalforvaltning og for norsk og internasjonal livsforsikring til Norge er et ytterligere bidrag til dette. De ansattes representanter i styret anbefaler forslaget, og vektlegger utviklingsmulighetene løsningen innebærer for Storebrands medarbeidere.

· Den foreslåtte løsningen gir god norsk representasjon i det nye konsernets toppledelse og styrende organer. Styret mener det fremtidige samarbeidet mellom selskapene vil styrkes av at Storebrand-aksjonærer kan videreføre sitt eierskap i Sampo/Storebrand.

· En omfattende prosess mellom DnB og Storebrand, før offentliggjøringen av Sampos bud, ga etter styrets mening ikke grunnlag for å gå inn i sammenslåingsforhandlinger med DnB. Det har etter styrets oppfatning ikke fremkommet forhold etter offentliggjøringen av Sampos bud 21. mai som endrer denne vurderingen.

To representanter valgte i styremøtet 21. mai å avstå fra å ta stilling til forslaget fra Sampo. Etter disse representanters syn ville en tyngre norsk enhet, med forutsetninger for å kunne oppnå en ledende rolle innen fremtidig nordisk finansnæring, under ellers likeverdige forhold være å foretrekke.
Disse representanter håpet ved sitt standpunkt under styrets behandling 21. mai å kunne bidra til ytterligere å avklare om dette var mulig.

De finansielle forutsetninger i den indikasjon som foreligger fra DnBs side er ikke slik at de gir grunnlag for å anbefale dette alternativ nærmere undersøkt. Disse representanter vil på denne bakgrunn slutte seg til det øvrige styrets anbefaling av Sampo-alternativet.

Styrets medlemmer har følgende aksjeinnehav:

Leiv L. Nergaard, 4000
Halvor Stenstadvold, 93
Brit K. S. Rugland, 0
Knut G. Heje, 0
Rune Bjerke, 0
Harald Tyrdal, 100
Rune Eikeland, 685
Arild Thoresen, 150
Nina E. S. Seiersten, 115

Videre har Idar Kreutzer, administrerende direktør i Storebrand, 600 aksjer.

Samtlige styrerepresentanter og adm. direktør vil innen tilbudperiodens utløp akseptere tilbudet fra Sampo.


Oslo, 3. juli 2001
Styret i Storebrand

Kontaktpersoner: <br>Styreformann Leiv L. Nergaard: <br>tlf. 22538100 <br> <br>Informasjonsdirektør Egil Thompson: <br>tlf. 22489586 - mob. 93480012

Abonner