Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000


- Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor
- Konsernresultatet er styrket med 109 mill. kroner til 561 mill. kroner, og det er resultatfremgang i samtlige kjernevirksomhetsområder
- Livselskapets realiserte kapitalavkastning ble 6 prosent, som annualisert blir 12,4 prosent. Verdijustert avkastning for perioden er 3,1 prosent
- Positiv utvikling i salg av Unit Linked-produkter og verdipapirfond, og god tilvekst av eksterne midler til forvaltning utenom fondene


-Storebrand har i løpet av første halvår befestet stillingen innen det utvidete sparemarkedet. Særlig gledelig er det at fremgangen innen områdene for verdipapirfond og Unit Linked fortsetter. Med den interne omorganiseringen som ble offentliggjort i juni, er et viktig grunnlag for videre vekst innen de ulike delene av Storebrand-gruppen lagt, sier adm. dir Åge Korsvold i Storebrand ASA i en kommentar til halvårsresultatet.

God resultatutvikling
Storebrand hadde i 1.halvår 2000 et konsernresultat på 561 mill. kroner sammenlignet med 452 mill. kroner til samme tid i fjor. Driftsresultat før fordeling til livkundene utgjorde 4.209 mill. kroner mot fjorårets halvårsresultat på 3.323 mill. kroner. Resultatforbedringen skyldes høye realiserte finansinntekter i Storebrand Livsforsikring, et godt resultatbidrag fra Finansbanken og en markert fremgang både i kapitalforvaltningsvirksomheten og i Storebrand Bank. Driftsresultatet for Storebrand-gruppen i 2. kvartal ble 1.765 mill. kroner, sammenlignet med 1.600 mill. kroner i samme periode i fjor.

Netto finansinntekter av investeringsporteføljen utgjorde 3.745 mill. kroner, som er 3.148 mill. kroner lavere enn i fjor. I dette inngår en reduksjon i urealiserte kursgevinster i Storebrand Livsforsikring på 2.808 mill. kroner, hvorav 1.662 mill. kroner i 2. kvartal.
Konsernets egenkapital ved periodeavslutningen var på 10.549 mill. kroner.
Kapitaldekningen ble 12,5 prosent, mens lovens minstekrav er 8 prosent. Soliditeten i konsernet er meget god.
Overskudd pr. aksje ble kr. 1,28 mot kr. 1,77 i samme periode fjor. Reduksjonen skyldes et lavere resultat etter skatt, justert for endringer i sikkerhetsavsetninger m.v. i skadeselskapet.

Fra august er organiseringen i Storebrand-gruppen endret ved at Storebrand ASA er rendyrket som et holdingselskap med fire selvstendige forretningsenheter, i tillegg til If. De fire enhetene er Storebrand Livsforsikring AS, Storebrand Kapitalforvaltning Holding AS, Finansbanken ASA og Storebrand Bank AS.

Mer til livkundene
Driftsresultat til fordeling mellom forsikringskunder og eier ble 4.188 mill. kroner, mot 3.277 mill. kroner i samme periode i fjor. Økningen er i hovedsak et resultat av høyere realiserte finansinntekter. Av driftsresultatet går 3.649 mill. kroner til forsikringskundene og 539 mill. kroner til eierne. Tilsvarende størrelser etter 1. halvår i fjor var henholdsvis 2.870 mill. kroner og 407 mill. kroner, noe som innebærer at andelen til livkundene er økt med 779 millioner kroner. Driftsresultatet i 2. kvartal utgjør 1.771 mill. kroner, fordelt med 1.501 mill. kroner til kundene og 270 til eierne.

Bokført forfalt premieinntekt på 4.060 mill. kroner har hittil i år økt med 3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Det er spesielt salget av engangspremier i individualmarkedet som bidrar til veksten. Mottatt premiereserve ved tilflytting er redusert i forhold til samme periode i fjor, da 1. kvartal var preget av stor tilflytting innen offentlig sektor. Inkluderes tilflyttet premiereserve, er total premieinntekt på 4.610 mill. kroner. Dette er 17 prosent under fjorårsnivået.

Storebrand Livsforikring har realisert finansinntekter på 6.306 mill. kroner som består av gevinster ved realisasjon av finansielle eiendeler på 3.515 mill. kroner i tillegg til de løpende finansinntektene i form av renter, utbytte, etc. Dette gir en bokført kapitalavkastning på 6 prosent som på årsbasis blir 12,4 prosent. Verdijustert kapitalavkastning for perioden ble 3,1 prosent. Hensyntas endringer i kursreservene på anleggsmidlene, ble den 2,6 prosent.

Godt Unit Linked-salg
Unit Linked-selskapet Storebrand Fondsforsikring har hatt en meget positiv salgsutvikling. Hittil i år er det inngått avtaler om salg av forsikringer med investeringsvalg for 1.068 mill. kroner. Bokført premieinntekt i 1. halvår var på 954 mill. kroner mot 177 mill. kroner i tilsvarende periode i fjor og 1.262 mill. kroner for hele 1999.

Storebrands livvirksomhet omfatter også Storebrand Helseforsikring, hvor Storebrands eierandel er 50%, og Storebrand Systemutvikling, som har ansvaret for utvikling av nye systemløsninger for nye og eksisterende produkter. Til sammen belaster disse selskapene halvårsresultatet med 6 mill. kroner.

Kapitalforvaltning øker
Den positive utviklingen i Storebrand Fondene og Storebrand Kapitalforvaltning har fortsatt i 2. kvartal. Storebrand Fondene har hittil i år stått for 22,6 prosent av netto nytegning i norskregistrerte verdipapirfond. Det gode fondssalget har bidratt til en økning i verdipapirfond med 2,6 mrd. kroner siden nyttår, hvorav 2,2 mrd. kroner er nye midler. Markedsandelen til Storebrand Fondene var på 9,1 prosent ved utgangen av juni (inkl. Delphi 10,1 prosent). Av de fem største fondsselskapene ved inngangen til året, er det kun Storebrand Fondene og ett annet fondsselskap som har økt sin markedsandel, begge med ca. 1 prosentpoeng. Selskapets driftsresultat i 1. halvår ble på 17 mill. kroner, mot 0,4 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor.
Storebrand Kapitalforvaltning har hittil i år en netto tilgang på midler fra eksterne kunder på 1.613 mill. kroner, hvorav 1.132 i 2. kvartal. Samlet kapital til forvaltning fra eksterne kunder er 13,6 mrd. kroner. Driftsresultatet ble 19 mill. kroner, mot 5 mill. kroner etter 1. halvår i fjor.

Resultatvekst i Storebrand Bank
Storebrand Bank Konsern hadde et resultat på 22 mill. kroner før skatt, sammenlignet med minus 3 mill. kroner for samme periode i fjor. Storebrand Bank AS hadde et resultat på minus 13 mill. kroner, som er 19 mill. kroner bedre enn fjoråret.
Datterselskapet Storebrand Finans hadde et resultat før skatt på 35 mill. kroner, som i stor grad er knyttet til innbetalinger på tapsavsatte engasjementer. I 2. kvartal har Bank-konsernet et resultat på 20 mill. kroner mot 3 mill. kroner i samme periode for fjoråret.

...og i Finansbanken
Finansbanken Konsern hadde et resultat før tap på 153 mill. kroner, mot 121 mill. kroner for samme periode i fjor. Resultat etter tap ble på 97 mill. kroner, mot 58 mill. kroner etter 1. halvår i fjor. Hensyntatt nedskriving av goodwill i Storebrand-konsernet blir resultat etter tap på 83 mill. kroner. Resultatet er preget av høy rentenetto, god vekst i andre inntekter og avsetninger på tre engasjementer i 2. kvartal.
Tallene for 1. halvår 1999 er ikke medtatt i konsernregnskapet til Storebrand for fjoråret, da Storebrand fikk konsesjon til å eie aksjene i Finansbanken først 30. juli 1999.
I 2. kvartal ble resultatet etter tap 20 mill. kroner.
Totalt har brutto utlån økt med 2,1 mrd. kroner i 1. halvår. Finansbanken ASA har i 2. kvartal fått tilført 200 mill. kroner i ny egenkapital fra Storebrand ASA.

Forbedret forsikringsresultat i if...
Driftsresultatet for Storebrand Skadeforsikring utgjorde 73 mill. kroner i 1. halvår, som er en nedgang på 62 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor. Resultatet i 2. kvartal var på 2 mill. kroner. Resultatet er preget av høye finansinntekter i Storebrand Skadeforsikring AS, et svakt resultat i If og et positivt resultatbidrag fra Oslo Reinsurance ASA.

Resultatandelen fra If som er regnskapsført i Storebrand i henhold til egenkapitalmetoden, utgjør minus 122 mill. kroner (inklusive avskrivning goodwill på 5 mill. kroner) i 1. halvår.
Det er en markert forbedring i underliggende forsikringsresultat. Sammenlignbar combined ratio forbedrer seg med 8 prosentpoeng til 112 prosent. Det er positiv utvikling i forsikringsresultatet innen både Privat, Bedrift, og Sjø/Energi, mens Industri har hatt en del store skader i år. Kostnadsutviklingen har vært positiv sammenlignet med samme periode i fjor.
Storebrand eier 50 prosent i Fair Forsikring som driver nystartet skadeforsikringsvirksomhet i Danmark. Det ble konsolidert fra og med 2. kvartal, med negativt resultatbidrag på minus 5 mill. kroner.

Øvrig virksomhet
Driftsresultatet for Storebrand ASA ble minus 182 mill. kroner sammenlignet med minus 90 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. Høyere driftskostnader og lavere renteinntekter på grunn av finansieringen av oppkjøpet av Finansbanken preger resultatutviklingen. For 2. kvartal isolert er resultatet minus 52 mill. kroner, som er på nivå med fjoråret.


For rapport med tabeller, følg linken nedenfor:

<br>Storebrand ASA <br> <br>Oslo, 23. august 2000 <br> <br> <br>Kontaktpersoner: <br>Informasjonsdirektør Egil Thompson: 22489586 – 93480012 <br>Finansdirektør Christian Storm: 22311085 - 93403266 <br>

Abonner

Dokumenter og linker