Storebrand Livsforsikring Konsern: Kvartalsrapport 4. kvartal 2013

Storebrand Livsforsikring AS er et heleid datterselskap av det børsnoterte selskapet Storebrand ASA. For informasjon om Storebrandkonsernets resultat og balanse pr. 31.12.2013 vises det til Storebrand Konserns rapport for 4. kvartal 2013

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2013 følger vedlagt sammen med MCEV rapport for 2013.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12