Vi står for å forbedre et system som idag er dysfunksjonelt

 

Facebook gruppen "Opprop mot barnevern" ble dannet ca 8.nov 2010 og har vokst gradvis men raskt. Idag har vi ca 460 medlemmer og gruppen har også opprettet egen hjemmeside www.sammen.biz der det er lagt ut mye informasjon ang dagens barnevern system.

Eksisterende gruppes henikt er å få fortgang av gjennomgangen av et system som ikke fungerer slik det skal, dessverre er det alt for mange som er blitt FEILBEHANDLET av barnevernet og dets kontrollorgan, fylkesnemda, og deres oppnevnte sakkyndige. Dette bekreftes stadig i nyhetsbildet.

Vi ønsker ikke å fjerne barnevernet, men bidra til at det fungerer slik det skal, og ikka ha det slik det har fungert frem til dags dato; med stadig nye saker i massemedia. Overalt kan vi dessverre lese og høre om mennesker som føler at myndighetene og barneveret har gjort grove overgrep mot dem gjennom alle de såkalte "mistanker om fremtidig mishandling av barn" osv, og gjennomføringen av unødvendig tvangsbruk, i tillegg hører vi om at barnevernstjenesten begår flere lovbrudd i mange saker, som bryter med rettskildene som EMK, reelle hensyn, lovgivning, rettspraksis og den alminnelige ressoppfatning, for å nevne noe.

Vi lurer virkelig på om BLD minister Audun Lysbakken tror at han vil få vite den fulle sannhet ang barnevernet som system på alle nivåer, bare ved hjelp av sitt barnevernspanel? Det hører med til menneskets selvoppholdelsesdrift å forsvare sin egen dårlige samvittighet som mange av barnevernstjenestens ansatte må ha som menneske, daglig, i sin yrkesutøvelse.

Når kommunale barnvernstjeneste sender inn saken til fylkesnemda og oppretter en høring her, da har fylkesnemda allerede fått et innsyn i saken, men kun fra den ene siden, og en sak har som kjent flere sider. Alle sidene kan være sannheten slik hver enkelt oppfatter den, og det er her fylkesnemda allerede blir farget av saken og er ikke lenger upartisk. I tillegg kan det nevnes at de krav som stilles for fylkesnemdas leder og nemdmedlemmene, gir inntrykk av at dette er en reell domstol - det er det ikke. Foreldre og "vitner" i omsorgsovertakelsessaker sitter igjen med følelsen av å ha "tapt" i "retten" - dette er svært misvisende med tanke på fylkesnemdas egentlig saksområde som tydelig kommer frem av barnevernsloven (bvl) kap 7.

Ingen voksne kan dømmes til straff før det er bevist ved en rettferdig og upartisk domstol at han er skyldig. Hva da med barn som er frarøvet sitt familieliv, privatliv og personlige frihet etter EMK (Europeiske Menneskerettighets Konvensjon) Art 8?

Å bli satt i et beredskapshjem eller fosterhjem skal etter loven kun være midlertidig. Allikevel ser vi gjennom mange saker at barna aldri får flytte hjem igjen, Dette er dom som tilsvarer livstid!

Foreldrene får svært sjeldent den oppfølging og veiledning som loven krever at de skal få når barna er plassert utenfor hjemmet, slik at en tilbakeføring av barnet kan være mulig på sikt etter bvl § 4-21. Dessverre kan skribent bekrefte at ingen av gruppas medlemmer har fått tilbud om slik oppfølging og veiledning.

Hvordan kan stat og regjering fortsatt sitte så å si uberørt å se på at denne galskapen fortsetter? Det burde da være enkelt å sette i verk et akuttvedtak og si eks: "Fra og med i morgen, 11.01.11, skal politimyndigheter hente de mest utsatte barna, barnevernet skal i løpet av granskningsperioden frem til mars 2012 kun ha en støttende rolle ovenfor familien."

De barna som er tatt fra hjemmet uten beviselig godt grunnlag, bør føres straks hjem til sine foreldre. Fremgangsmåten til barnevernet har dessverre vært svært foruroliggende blant annet i deres såkalte fagterminologi; denne vanskeliggjør hver enkelt til et så komplisert nivå at de selv knapt nok forstår hva de har skrevet, se eks på ordbruk hos barnevernsansatte i Magasinet 080111 i artikkelen "Adopsjon Avslått".

Barnevernspedagogoer har ingen spesialistutdanning, verken i psykologi eller medisin - allikevl kan de diagnosere pasienter til å inneha svært kompliserte psykologoske diagnoser. Og når de fleste barnevernspedagoger blir konfronterte med denne fakta, vil de ikke  kommentere saken.

Skal det virkelig være slik at noen på et kontor, skal bedømme barn ut fra noen vitenskapelige metoder som står i bøker og andre teorier grunnlagt i 1880 og som også ser på barn som en belastning for foreldre? De fleste av barnevernspedagoger har ikke gjennom sin utdanning vært på et barns arena så lenge at de kan med sikkerhet si at det er adferd og ikke f.eks sykdom som gir en noe "ikke-samfunnsakseptabel atferd" men hva er i grunnen en akseptert adferd i det mangfoldet av kulturer og ulikheter vårt samfunn består av i dag?

Når barnevernstjenesten bruker vold (enten de er av fys el psyk art), trusler og ikke-samfunnsakseptert atferd selv, gjennom de mange og lite grundige undersøkelser de har foretatt, ja, hva da? Da skjuler de seg bak "taushetsplikten" eller de blir sykmeldte, eller vil ikke kommentere saken. Dette er ansvarsfraskrivelse i stort omfang!

I 2004 overtok staten ansvaret for barnevernet, men hvordan kan myndighetene kontollere et system de selv eier - kan staten granske staten?

Hvilke svar tror Statsråden vil være tilfredsstillende på sine egne spørsmål: "Hva fungerer godt?", "Hva kan bli bedre?", "Hvordan kan det bli bedre? ", "Hva gjør vi feil?"

For å få svar på disse spørsmål, burde foreldre som slåss for å få tilbake barna sine -  som er fratatt dem på ndisier, mistanke, magefølelser, uriktige fabrikerte sosialrapporter - bli spurt. Disse sitter inne med erfaringer som ville blitt godkjent som realkompetanse på området for feilbehandling innom barnevernssytemet, fylkesnemda og sakkyndige.

Disse er dessverre ikke en representativ gruppe i Lysbakkens barnevernspanel.

Hvis det er noen som ønsker å intervjue noen av gruppas medlemmer, så ta kontakt med undertegnede, og jeg vil formidle kontakt. Dette fordi noen har sak pågående og ønsker av den grunn være anonyme da de er redde for at alt de sier blir brukt mot dem av barnevernet.

 

Bok ang utdanning - casework (casus fra virkeligheten)

For tiden jobbes det også med manuskript til en bok, som gruppa ønsker skal bli en "arbeidsbok" for barnevernspedagog-studenter på høgskole nivå, med fortellinger fra virkeligheten. Denne ideen kommer som et direkte resultat av at det er svært vanskelig for bv.ped studenter å få blant annet observasjonspraksis ved barnevernskontorene, siden disse er underlagt taushetsplikten etter forvaltningsloven § 13 - § 13e. Inntekten fra denne boken, skal i sin helhet gå inn i et FOND som tar sikte på å hjelpe foreldre og barn som er rammet av feilbehandling innom dette systemet som nå flere steder er under granskning og som BLD ministeren selv nå skal evaluere og en rapport skal ferdigstilles i mars 2012.

Tror studentene vil sette stor pris på å få "ekte vare" å jobbe med og ikke fremstilte gitte situasjoner stensilert på ark fra foreleserene.

 

 

Tags:

Kontakter

  • Støttegruppe mot dagens Barnevern

Abonner

Multimedia

Multimedia