INTENSJON OM FRIVILLIG TILBUD PÅ SAMTLIGE AKSJER I TELECOMPUTING ASA

Seco Invest AS har informert styret i TeleComputing ASA (”TCO” eller ”Selskapet) at de, under forutsetning av gitte vilkår, har intensjon om å fremme et frivillig tilbud på alle utstedte aksjer i TCO (“Tilbudet”). Sabaro Investments Limited (“Sabaro”) og Ferd Capital, en enhet i Ferd AS, vil, under forutsetning av en betinget avtale mellom partene og et vellykket Tilbud, bli de største likeverdige indirekte aksjonærene i Seco Invest AS. Sabaro og Ferd AS har inngått en betinget avtale med Nobelsystem Scandinavia AS og Max Bjerke AS, som under forutsetning av at vilkårene under tilbudet blir oppfylt, gjør at Nobelsystem Scandinavia AS og Max Bjerke AS blir minoritetsaksjonærer i Seco Invest AS. Gjennom oppkjøpet vil Seco Invest AS ha som mål å videreutvikle Selskapet som et unotert selskap ved å ha få og aktive eiere som kan bidra med sine ressurser, kunnskap og kapital. Tilbudet vil bli fremmet til alle eksisterende aksjonærer i TCO til en pris pålydende NOK 18,15 per aksje. Tilbudsprisen representerer en premie på 17% over siste transaksjonspris på Oslo Børs og 21% over en volumveiet gjennomsnittpris i løpet av de siste tre måneder. Tilbudet vil bl.a. forutsette at Seco Invest AS får en akseptgrad på minst 90 % av de utstedte aksjene i TCO, samt andre vanlige betingelser. Ved en vellykket gjennomføring av Tilbudet, vil Seco Invest AS søke om å stryke TCOs aksjer fra Oslo Børs. Søndag 15. november 2009 sluttførte Ferd Capital en tilfredsstillende selskapsgjennomgang av TCO. Tilbudet vil derfor ikke være betinget av en selskapsgjennomgang. En komplett beskrivelse av vilkår og betingelser i Tilbudet vil bli presentert i et tilbudsdokument som vil bli offentliggjort så snart dette er godkjent av Oslo Børs. Sabaro kontroller pr. i dag 27 976 261 aksjer i TCO, tilsvarende 75,7 % av aksjekapitalen, Nobelsystem Scandinavia AS har pr. i dag 4 218 000 aksjer, tilsvarende 11,4 % av aksjekapitalen og Max Bjerke AS har pr. i dag 500 000 aksjer, tilsvarende 1,4 % av aksjekapitalen, som til sammen utgjør totalt 32 694 261 aksjer, eller 88,4 % av de utstedte aksjene. Ferd AS har for tiden ingen aksjer i TCO. For deltakelsen til Sabaro, Ferd AS, Nobelsystem Scandinavia AS, Max Bjerke AS og Seco Invest AS er NOK 18,15 per TCO aksje lagt til grunn for alle disposisjoner mellom partene. Seco Invest AS har dessuten mottatt ugjenkallelige forpliktelser på å akseptere Tilbudet fra aksjonærer som representer til sammen 347 569 aksjer og 0,94% % i TCO, inkludert Administrerende direktør Sven Tore Kaasa og styremedlem Morten Garman. Derav, inkludert ugjenkallelige forpliktelser og forutsatt avtalebetingelser, vil Seco Invest kontrollere 89,4% av de utstedte aksjene i TCO før tilbudet er fremmet. SEB Enskilda AS bistår som finansiell rådgiver til Seco Invest AS i forbindelse med Tilbudet.

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.