TeleComputing. Resultat 4. kvartal 2007

- Total omsetning for konsernet i 4. kvartal 2007 var MNOK 221,1 (MNOK 130,2), som representerer en vekst på 69,8 %.

- Omsetning ikke medregnet virksomheter som ble oppkjøpt eller solgt i 2007, var MNOK 147,0 (MNOK 126,6), som representerer en organisk vekst på 16,1 %.

- Korrigert for effekten av SEK/NOK valutasvingninger var den organiske veksten på 18,7 %.

- Ordreinngangen i IT Operations segmentet var på rekordhøye MNOK 222 (MNOK 204) i 4. kvartal. Nysalget var også rekordhøyt og representerte MNOK 126 (MNOK 114).

- Driftsresultat før amortisering (EBITA) var MNOK 15,0 (MNOK 10,0), som tilsvarer en EBITA margin på 6,8 %.

- I løpet av Q4, ble daglig leder for Sweden IT Operations segmentet erstattet. Denne endringen medførte kostnader på MNOK 2,0. EBITA før denne omstruktureringskostnaden var for 4. kvartal MNOK 17,0 og margin 7,7 %.

- Med amortiseringskostnader på MNOK 1,8 (MNOK 0,5) var driftsresultatet (EBIT) på MNOK 13,2 (MNOK 9,5).

- I løpet av 4. kvartal, foretok TeleComputing en årlig vurdering av verdiene som inngår i grunnlag for utsatt skatt. Vurderingen baserte seg på lønnsomheten av den norske delen av IT Operations segmentet for 2007. Ut fra denne vurderingen ble det estimert at alle fremførbare underskudd vil bli benyttet i fremtidige år, og dermed balanseført, med unntak av de MNOK 203 som er under tvist ved Akershus likningskontor. Denne vurderingen økte TeleComputings avsetning til utsatt skatt og reduserte årets skattekostnad, og resulterte i en positiv resultateffekt på MNOK 15,1. Etter denne justeringen, har netto skatt forbedret periodens resultat med MNOK 14,2.

- Resultat etter skatt var MNOK 23,5 (MNOK 20,3).

- TeleComputing inngikk i oktober en avtale om å kjøpe 100 % av aksjene i StoneBrix AB for MSEK 10,6. TeleComputing har også avtalt tilleggsvederlag estimert til ytterligere MSEK 18, basert på resultatmål i løpet av 2008.

For ytterligere detaljer vises det til vedlagte materiale

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.

Abonner

Dokumenter og linker