Bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet

Pressemelding Kontaktperson: Erling Berrum TNS Gallup Bank & finans avd. t +47 23 29 17 60 f +47 23 29 16 01 e erling.berrum@tns-gallup.no i www.tns-gallup.no Onsdag, 1. desember 2004 Bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet TNS Gallups Forventningsundersøkelse viser i 4. kvartal at norske bedriftsledere oppfatter lønnsomheten i egen bedrift som bedre enn på lenge. Lønnsomhetsindeksen (differansen mellom bedre og svekket lønnsomhet) de siste 12 måneder økte i 4. kvartal med 1,7 indekspoeng, opp til 34,5 poeng. Samtidig oppgir et flertall av næringslivslederne at bedriften i dag har flere ansatte enn for 12 måneder siden. Andelen gikk signifikant opp med 9,4 prosentpoeng i 4. kvartal til 38,0 prosent. Vi har ikke hatt så høye måletall siden vi startet målingene i mai 2002. Andre enkeltresultater fra undersøkelsen: Økonomiekspertene: Flere økonomieksperter tror på svekket kronekurs Andelen økonomer som forventer at kronekursen (målt ved konkurransekurs indeksen) vil svekkes på ett års sikt gikk signifikant opp fra 6,9 prosent i 3. kvartal til 26,5 prosent i 4. kvartal. Samtidig falt andelene som enten forventer at kronekursen vil styrkes eller være uendret på ett års sikt med henholdsvis 3,6 og 15,9 prosentpoeng, ned til 41,2 og 32,4 prosent. Partene i arbeidslivet: Arbeidslivsorganisasjonene forventer stabil lønnsvekst i årene fremover Arbeidslivsorganisasjonenes samlede forventninger til årslønnsveksten for neste år var i 4. kvartal uendret sammenlignet med de to foregående kvartalene og lå fortsatt på 3,3 prosent. Dette var omtrent det samme estimatet som organisasjonenes forventninger til årslønnsveksten om 5 år (de langsiktige forventningene) som samtidig lå på 3,2 prosent. Husholdningene: Forventning om raskere prisvekst blant flere husholdninger Samtidig med at et flertall av husholdningene (45,2 prosent) i 4. kvartal fortsatt forventer at prisene på varer og tjenester i Norge skal vokse med samme takt de neste 12 månedene som i dag, registrerer vi at andelen som forventer at prisene vil vokse raskere enn i dag gikk signifikant opp 3,9 prosentpoeng til 16,8 prosent. Andelen som forventer at prisene vil holde seg omtrent på samme nivå som i dag gikk samtidig signifikant ned 3,7 prosentpoeng til 19,7 prosent. Den gjennomsnittelige verdien for forventet prisendring i prosent neste 12 måneder blant husholdningene var 2,6 prosent. Kommentarer til FU 4. kvartal 2004 fra Tor Steig, sjefsøkonom i økonomisk politisk avdeling til NHO: Angående næringslivsledernes svar: "Resultatene stemmer godt overens med NHOs økonomibarometer fra november. Der svarte 1200 bedrifter at forventningene til lønnsomheten spesielt for 2004 var meget gode. Lønnsomhetsforventningene til 2005 var imidlertid noe mer avdempet i forhold til vurderingene som var gjort seks måneder tidligere. Usikkerheten til den internasjonale konjunktursituasjon er større nå enn for et halvt år siden. Høy oljepris, sterkt fallende dollarkurs og nedjustert vekst i Europa gir mer avventende forventninger, men fortsatt er optimismen brukbar også for 2005. Omstillingene i næringslivet har vært store og gitt bedre produktivitet, bedre konkurranseevne og bedre lønnsomhet. Det er også bra at sysselsettingen hjemme øker igjen. At 4 av 10 bedrifter har økt antall ansatte siste 12 måneder er en viktig indikasjon på at arbeidsmarkedet har tatt seg opp. Jeg tror likevel at sterkere konkurranse i store deler av økonomien vil moderere lønnskostnadsveksten. Statsbudsjettet kom i havn uten altfor store påplussinger . Det vil bidra til å holde renten lav også i 2005." Les hele undersøkelsen med tabeller og grafer: Forventningsundersøkelsen blir samtidig med pressemeldingen lagt ut i sin helhet på våre nettsider under området www.tns-gallup.no/bank og finans/økonomiske prognoser Om undersøkelsen: TNS Gallup utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs og renteutviklingen blant eksperter i finansnæringen og akademia, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdningene. Bakgrunnen for undersøkelsen er at Norges Bank retter pengepolitikken inn mot et mål om lav og stabil inflasjon. Forventninger til den fremtidige prisutviklingen kan i seg selv spille en rolle for den faktiske prisutviklingen. En regelmessig spørreundersøkelse kan bidra til større innsikt i disse spørsmålene. Undersøkelsen er hittil gjennomført 12 ganger. Økonomene innenfor akademia, finansnæringen og partene i sentrale arbeidslivsorganisasjoner blir intervjuet via e-post hvert kvartal. Ekstrem observasjoner over 8 prosent er her holdt utenfor i presentasjonen av gjennomsnittstallene for pris- og lønnsutviklingen. Næringslivslederne og husholdningene blir intervjuet via telefon. Her er ekstrem observasjoner over 11 prosent holdt utenfor i presentasjonen av gjennomsnittstallene for pris- og lønnsutviklingen. Den første undersøkelsen ble gjennomført i februar 2002. Undersøkelsen for inneværende kvartal er gjennomført i tidsrommet 8. november til og med 14. november 2004. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no