Danske strømkunder er mer fornøyde enn de norske

19. november 2004 Det er til dels store forskjeller mellom Norge og Danmark når det gjelder forbrukernes inntrykk av og tillit til kraftbransjen. Mer enn 20% av de danske strømkundene har et godt eller svært godt totalinntrykk av dansk kraftbransje. Til sammenligning er det ikke mer enn 8% av de norske strømkundene som sier det samme om norsk kraftbransje. Tillitsskåren i Danmark ligger på 58 poeng, mens den er nede på 38 i Norge. Dette viser tall fra TNS Gallups Energibarometer for oktober.

TNS Gallup har latt et representativt utvalg på 1000 strømkunder i hvert land besvare syv spørsmål om tillit til kraftbransjen. På samtlige områder kommer dansk kraftbransje betydelig bedre ut enn den norske. Tilliten til at bransjen ikke tar ut en uforholdsmessig høy fortjeneste er lav i begge land, men spesielt lav i Norge der skåren ligger nede på 25 poeng av 100 mulige. I Danmark er den oppe på 42. - Det kan være mange årsaker til forskjellene vi ser mellom de to landene. En viktig forklaring er nok at de danske forbrukerne ikke er like sårbare for variasjoner i kraftprisen som det vi er i Norge. I Danmark har man flere energibærere å støtte seg til, i tillegg til at elektrisitetsforbruket er vesentlig lavere i husholdningene enn hva det er i Norge, mener Eva Fosby Livgard, avdelingsleder i TNS Gallup og ansvarlig for Energibarometeret. På slutten av 1980-tallet ble det i Danmark foretatt store investeringer i fjernvarmeanlegg, og i dag dekkes om lag en fjerdedel av energiforbruket av elektrisitet, mens fjernvarme dekker en femtedel. TNS Gallup mener at det også er viktig å ta i betraktning at el-prisene har tradisjonelt vært langt høyere i Danmark enn i Norge, blant annet på grunn av høye avgifter på forbruket. Samtidig har dansk elforsyningen vært preget av større regulering enn hva som har vært tilfelle i de andre nordiske landene, og da spesielt Norge. Det har vært en gradvis avregulering av det danske markedet i hht. EUs direktiver, og først 1. januar 2003 var hele det danske kraftmarkedet avregulert. Fremstår som pålitelige Pålitelighet er både norsk og dansk kraftbransjes aller sterkeste kort. Forbrukerne har generelt stor tillit til bransjen når det gjelder sikre og pålitelige leveranser. Forskjellene er likevel store mellom de to landene. Mens norske strømkunder gir en skår på 69 poeng, gir de danske 78. De danske strømkundene er også mer fornøyde med kraftselskapet sitt. Mens den norske bransjen får 60 poeng av kundene sine, deler de danske ut 66. - Forskjellene vi ser mellom de to landene bør sees i forhold til at energipolitikken har vært forskjellig i Norge og Danmark, både i fokus og valg av virkemidler. Forhold knyttet til produksjonssystemet og forbruksmønsteret, politiske prioriteringer og avgifter har gitt store forskjeller i kraftprisen i de to landene. Vi tror dette kan være viktige forklaringsvariabler til de forskjellene vi ser, mener Eva Fosby Livgard. Kontaktperson i Gallup Eventuelle spørsmål kan rettes til Eva Fosby Livgard, avdelingsleder. Telefon 922 504 05, 23 29 16 00. email: eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Fakta om undersøkelsen Gallup Energibarometer måler kontinuerlig utviklingen i norske kraftkjøperes atferd, holdninger og interesse for energispørsmål. Hvert kvartal intervjues et representativt utvalg på ca.1000 norske kraftkjøpere på telefonen. Resultatene det her refereres til er basert på de data som ble samlet inn 24. september – 3. oktober 2004, hvor 1023 personer ble intervjuet. I Danmark ble et landsrepresentativt utvalg på 1000 strømkunder intervjuet i samme periode.

Dokumenter og linker