Forventning om bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet

Onsdag, 7. september 2005 TNS Gallups Forventningsundersøkelse viser i 3. kvartal at norske bedriftsledere fortsatt oppfatter lønnsomheten i egen bedrift som meget god. Lønnsomhets-indeksen (differansen mellom bedre og svekket lønnsomhet) for neste 12 måneder økte med 7,5 indekspoeng, fra 34,1 i 2. kvartal og opp til 41,6 poeng i 3. kvartal. Dette er den høyeste indeksverdien siden 3. kvartal i fjor. Samtidig økte andelen næringslivsledere som forventer å ha flere ansatte om 12 måneder med 2,9 prosentpoeng, opp til 34,0 prosent. Andelen som forventer færre ansatte falt på samme tid ned til 9,3 prosent, som er den laveste måleverdien siden vi begynte våre målinger 2. kvartal 2002.

Forventning om lavere pris- og lønnsvekst på lang sikt blant økonomene Økonomenes samlede forventninger til prisstigningen om 5 år (de langsiktige forventningene) falt med 0,1 prosentpoeng i 3. kvartal og la seg på 2,3 prosent. Det var særlig økonomene i finansnæringen som nedjusterte sine anslag, fra 2,4 prosent til 2,1 prosent. Samtidig falt økonomenes samlede forventninger til årslønnsveksten om 5 år med 0,2 prosentpoeng, til 3,8 prosent. Også her var det økonomene i finansnæringen som sto for den største nedjusteringen, fra 4,0 prosent i 2. kvartal til 3,6 prosent i 3. kvartal. Kommentarer til FU 3. kvartal 2005 fra Jan-Erik Støstad, nestleder i Samfunnspolitisk avdeling til LO: “Det interessante akkurat i disse dager er at lederne i næringslivet er enda mer optimistiske enn før, samtidig som det er utsikter til en rød-grønn valgseier. Antakelig har de tillit til at en rød-grønn regjering vil føre en vel så ansvarlig og god økonomisk politikk som en videreført Bondevik-regjering med et stort Fremskrittsparti på vippen. Det er gledelig at flere næringslivsledere forventer å øke antall ansatte”. Kommentarer til FU 3. kvartal 2005 fra Tor Steig, sjefsøkonom i økonomisk politisk avdeling til NHO: “Undersøkelsen denne gang tegner et bilde av norsk økonomi i ganske sterk fremgang, men foreløpig er det få tegn til kostnadspress og inflasjonsfare. Både arbeidstagere og arbeidsgivere venter at lønns- og kostnadsveksten vil være moderat også neste år; faktisk langt mer moderat en det Norges Bank har forutsatt i sin siste inflasjonsrapport. Næringslivet melder om økende bemanningsbehov i tiden fremover. Men også i tiden fremover vil det være usikkerhet knyttet til hvordan bedriftene dekker sitt økende behov for sysselsetting. Fortsatt nedgang i sykefravær, overgang fra deltid til heltid og import av arbeidstjenester vil i hvert fall i noen grad kunne erstatte nyansettelser. Men arbeidsmarkedet synes å være i klar bedring”. “Også lønnsomhetsforventningene er svært gode i næringslivet, men usikkerheten om kronekursen er økende. Allerede nå har kronekursen styrket seg i forhold til hva den var på undersøkelsestidspunktet. Da blir det viktig å unngå at valgløfter presser opp veksten i offentlige utgifter på en slik måte at Norges Bank må rydde opp med en særnorsk renteoppgang som igjen presser kronekursen ytterligere opp”. Om undersøkelsen: TNS Gallup utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs og renteutviklingen blant eksperter i finansnæringen og akademia, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdningene. Bakgrunnen for undersøkelsen er at Norges Bank retter pengepolitikken inn mot et mål om lav og stabil inflasjon. Forventninger til den fremtidige prisutviklingen kan i seg selv spille en rolle for den faktiske prisutviklingen. En regelmessig spørreundersøkelse kan bidra til større innsikt i disse spørsmålene. Undersøkelsen er hittil gjennomført 15 ganger. Økonomene innenfor akademia, finansnæringen og partene i sentrale arbeidslivsorganisasjoner blir intervjuet via e-post hvert kvartal. Ekstrem observasjoner over 8 prosent er her holdt utenfor i presentasjonen av gjennomsnittstallene for pris- og lønnsutviklingen. Næringslivslederne og husholdningene blir intervjuet via telefon. Her er ekstrem observasjoner over 11 prosent holdt utenfor i presentasjonen av gjennomsnittstallene for pris- og lønnsutviklingen. Den første undersøkelsen ble gjennomført i februar 2002. Undersøkelsen for inneværende kvartal er gjennomført i tidsrommet 15. august til og med 21. august 2005. Forventningsundersøkelsen blir i sin helhet lagt ut på våre nettsider (www.tns-gallup.no) under området Bank og finans/ Økonomiske prognoser. På grunn av enkelte vesentlige endringer de første kvartalene vil det på noen av spørsmålene ikke være oppgitte tallverdier for tidligere kvartal. Les hele undersøkelsen med tabeller og grafer: Forventningsundersøkelsen blir samtidig med pressemeldingen lagt ut i sin helhet på våre nettsider under området www.tns-gallup.no/bank og finans/økonomiske prognoser På grunn av enkelte vesentlige endringer de første kvartalene vil det på noen av spørsmålene ikke være oppgitte tallverdier for tidligere kvartal. Kontaktperson: Erling Berrum TNS Gallup Bank & finans avd. t +47 23 29 17 60 f +47 23 29 16 01 e erling.berrum@tns-gallup.no i www.tns-gallup.no