Pressemelding: Bedre lønnsomhet i norske bedrifter

Pressemelding: Bedre lønnsomhet i norske bedrifter Onsdag, 8. september 2004 TNS Gallups Forventningsundersøkelse viser i 3. kvartal at norske bedriftsledere oppfatter lønnsomheten i egen bedrift som bedre enn på lenge. Lønnsomhetsindeksen (differansen mellom bedre og svekket lønnsomhet) de siste 12 måneder økte i 3. kvartal med 5,8 indekspoeng, opp til 32,8 poeng, samtidig som lønnsomhetsindeksen for neste 12 måneder gikk opp til 44,0 poeng. Dette er de høyeste måleverdier vi har registrert siden vi startet våre kvartalvise målinger mai 2002. Samtidig forventer nå færre ledere at innskudds- og lånerentene neste 12 måneder vil øke. Andelen falt fra 2. kvartal med 11,3 prosentpoeng, ned til 57,3 prosent i 3. kvartal. På samme tid økte andelen som forventet at rentene skal forbli uendret med 13,6 prosentpoeng, opp til 41,4 prosent. Kontaktperson: Erling Berrum TNS Gallup Bank & finans avd. t +47 23 29 17 60 f +47 23 29 16 01 e erling.berrum@tns-gallup.no i www.tns-gallup.no Andre enkeltresultater fra undersøkelsen: Økonomiekspertene: Forventningene til prisstigning om 2 år går ned Økonomenes samlede forventninger til prisstigningen om 2 år i 3. kvartal falt signifikant med 0,2 prosentpoeng i 3. kvartal og ligger nå på 2,0 prosent. Vi registrerer samtidig at det er økonomene tilknyttet finansnæringen som nedjusterte sitt estimat med 0,2 prosentpoeng. Partene i arbeidslivet: Arbeidslivsorganisasjonene forventer stabil lønnsvekst i årene fremover Arbeidslivsorganisasjonenes samlede forventninger til årslønnsveksten for neste år er uendret sammenlignet med forrige kvartal og ligger i 3. kvartal fortsatt på 3,3 prosent. Dette er det samme estimatet som organisasjonenes samlede forventninger til årslønnsveksten om 5 år (de langsiktige forventningene), som også ligger på 3,3 prosent i 3. kvartal og er uendret sammenlignet med forrige kvartal. Husholdningene: Færre forventer renteøkning Vi ser i 3. kvartal signifikante endringer blant husholdningenes forventninger til nivået på innskudds- og lånerenter i Norge de neste 12 måneder. Andelen som forventer en økning i rentene ble redusert med 10,3 prosentpoeng, fra 61,5 prosent i 2. kvartal til 51,2 prosent i 3. kvartal. Samtidig økte andelen som forventer at rentene skal forbli uendret med 12,7 prosentpoeng, fra 27,9 prosent til 40,6 prosent. Andelen som forventer at rentene skal falle gikk ned med 2,5 prosentpoeng til marginale 3,1 prosent. Kommentarer til FU 3. kvartal 2004 fra ekspertpanel: Hilde Bjørnland, Postdoktor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo: Angående næringslivsledernes svar: "Økt lønnsomhet til tross, små utslag på arbeidsmarkedet. Fortsatt forventning om bedre lønnsomhet blant næringslivslederne, men det kan gi små utslag på arbeidsmarkedet. Et flertall av næringslivsleder oppgir nemlig at bedriften har like mange ansatte i dag som for 12 måneder siden, og bare 26 prosent oppgir at de forventer å øke antall ansatte det neste året. Denne andelen har falt siden forrige måling. Økte forventninger om uforandret rente Andelen som forventer at rentene vil være uforandret de neste 12 månedene har økt betraktelig til 40 prosent (mot 28 prosent sist måling), mens andelen som forventer at rentene vil øke har falt til 57 prosent. Dette er også helt i tråd med husholdningenes forventninger (økonomiekspertene og partene i arbeidslivet blir ikke spurt om forventet retneutvikling) og vitner om en økt forventning om at Norges Banks vil holde rentene uforandret en god stund fremover." Angående økonomiekspertenes svar: "Forventning om lav inflasjon, men styrket krone fremover. Prisanslagene til økonomene fortsetter å falle, og indikerer en forventet prisstigning på 2 prosent om to år, stigende til 2,4 prosent om fem år, altså rett under Norges Banks mål på inflasjon (2,5 prosent). Anslagene på lønnsvekst er også redusert noe siden sist måling og indikerer forventning om moderate lønnsoppgjør fremover. Basert på denne forventningsundersøkelsen er det med andre ord liten frykt blant økonomiekspertene for en eventuell overoppheting av norsk økonomi. Samtidig øker andelen som forventer at kronen vil styrke seg de neste 12 månedene, noe som kan indikere at økonomiekspertene ser for seg at renten har nådd bunnen og at eventuelle rentehevninger kan føre med seg valutakursen oppover." Tor Steig, sjefsøkonom i økonomisk politisk avdeling til NHO: Angående næringslivsledernes svar: "De positive lønnsomhetsvurderingene som gis av bedriftene er i tråd med svarene NHO får i sitt økonomibarometer. En vesentlig faktor til forbedringen er en svakere kronekurs. Men en må huske på at utgangspunktet var svært dårlig. Litt mer uskikker er jeg på næringslivets vurderinger av den fremtidige renteutvikling. Stadig færre næringslivsledere venter renteøkning de nærmeste 12 måneder. Veksten i norsk økonomi er nå i ferd med å tilta. Importprisene kan øke sterkt igjen. Dermed kan inflasjonen ta seg opp. Derfor ser jeg ikke bort fra at rentenivået må settes opp særlig dersom Stortinget vedtar et ekspansivt førevalgbudsjett med mye bruk av oljepenger." Les hele undersøkelsen med tabeller og grafer: Forventningsundersøkelsen blir samtidig med pressemeldingen lagt ut i sin helhet på våre nettsider under området www.tns-gallup.no/bank og finans/økonomiske prognoser Om undersøkelsen: TNS Gallup utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs og renteutviklingen blant eksperter i finansnæringen og akademia, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdningene. Bakgrunnen for undersøkelsen er at Norges Bank retter pengepolitikken inn mot et mål om lav og stabil inflasjon. Forventninger til den fremtidige prisutviklingen kan i seg selv spille en rolle for den faktiske prisutviklingen. En regelmessig spørreundersøkelse kan bidra til større innsikt i disse spørsmålene. Undersøkelsen er hittil gjennomført 10 ganger. Økonomene innenfor akademia, finansnæringen og partene i sentrale arbeidslivsorganisasjoner blir intervjuet via e-post hvert kvartal. Ekstrem observasjoner over 8 prosent er her holdt utenfor i presentasjonen av gjennomsnittstallene for pris- og lønnsutviklingen. Næringslivslederne og husholdningene blir på intervjuet via telefon. Her er ekstrem observasjoner over 11 prosent holdt utenfor i presentasjonen av gjennomsnittstallene for pris- og lønnsutviklingen. Den første undersøkelsen ble gjennomført i februar 2002. Undersøkelsen for inneværende kvartal er gjennomført i tidsrommet 3. mai til og med 9. mai 2004. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Abonner