1. kvartal 2000


- Omsetning på 583 MNOK (+34%)
- Europa 213 MNOK (+3%)
- Amerika 370 MNOK (+62%)
- Resultat før skatt på 94 MNOK (+29%)
- Kjøp av 50,5% eierandel i sveitsisk distributør
- Kjøp av 50,5% eierandel i CAMCO Recycling
Inc., et canadisk materialhåndteringsselskap
- Etablering av en ekslusiv global avtale med den
nederlandske supermarkedskjeden Royal Ahold

RESULTAT/BALANSE
Omsetningen i 1. kvartal 2000 ble 583 MNOK, opp fra 436 MNOK i 1999 (+34%). Drifts-resultatet viste en vekst på 27% til 90 MNOK med en driftsmargin på 15,4%. Resultat før skatt økte fra 73 MNOK i 1. kvartal 1999 til 94 MNOK (+29%).

Fortjeneste pr. aksje økte med 29%, basert på en forventet skattesats på 33% for året. Balansen viser en vekst på 7% til 2 517 MNOK. Likviditeten er god og egenkapitalandelen utgjør 66%.

MARKED

EUROPA
Omsetningen i Europa utgjorde i 1. kvartal 2000 totalt 213 MNOK mot 207 MNOK i samme periode 1999 - en økning på 3%. Veksten utenfor Norge utgjorde 26%.

Tyskland
TOMRA Tyskland fortsatte den sterke utviklingen fra 4. kvartal 1999 med vekst på 51% i 1. kvartal 2000. Økte kostnader ved manuell håndtering i butikkene som følge utvidede åpningstider i tysk dagligvare-handel er hovedårsaken til den positive utviklingen. Markedsutsiktene er fortsatt gode men veksten fra 2. kvartal i fjor vil bli lavere som følge av den høye aktiviteten i 2. kvartal 1999.

Norge
Norge opplevde betydelig redusert aktivitet sammenlignet med fjorårets ekstraordinært høye nivå. TOMRA Norge mottok i løpet av 1. kvartal ordre på utskiftning av 80 automater installert av våre konkurrenter i fjor.

Sveits
Med effekt fra 1. januar 2000 kjøpte TOMRA en 50,5% eierandel i det sveitsiske distributør-selskapet Tomra AG som hadde en omsetning i 1999 på 47 MNOK. Kjøpesummen på 26 MNOK inkluderer goodwill på 12 MNOK.

Royal Ahold – global leverandøravtale
TOMRA og den nederlandske supermarkeds-kjeden Royal Ahold har undertegnet en global leverandøravtale som gjør TOMRA til ekslusiv leverandør av returautomater med tilliggende tjenester over en periode på 3 år. Royal Ahold er en av verdens raskest voksende internasjonale supermarkedskjeder og betjener over 25 millioner konsumenter hver uke i mer enn 23 land gjennom mer enn 7 000 supermarkeder, hypermarkeder og spesialbutikker. Avtalen har et omsetnings-potensiale på minimum 250 MNOK over kontraktsperioden og åpner for nye forretnings-muligheter med Royal Ahold både i Europa, USA og Sør-Amerika.

Produktlansering
I mars 2000 lanserte TOMRA et helt nytt produktkonsept for håndtering av lavere volumer i mindre butikker. TOMRA Trio er et modulært konsept for mottak av alle typer emballasje uten behov for ytterligere akkumuleringssystemer. Dette nye produktet i Minima serien, som har et markedspotensiale i Europa på minimum 10 000 butikker, ble presentert til tyske kunder i mars med levering fra mai 2000.

Markedsutsikter for Europa
Styret er optimistisk til markedsmulighetene i Europa med fortsatt god vekst. Som følge av den høye aktiviteten i det norske markedet i 1999 forventes ingen vekst i 2. kvartal 2000 sammen-lignet med fjoråret.

AMERIKA
Omsetningen i Amerika utgjorde i 1. kvartal 370 MNOK - en vekst på 62% fra 229 MNOK i samme periode 1999. Veksten er organisk og er primært drevet av en fortsatt sterk utvikling i California i kombinasjon med en positiv utvikling i markedene i nordøst. Veksten i California har primært vært drevet av høyere aluminiumpriser, effekter av den nye panteloven som trådte i kraft i januar, samt en generell bedring av driften.

California
California har utviklet seg positivt for TOMRA de siste kvartalene og er nå vårt største enkeltmarked. Organisk vekst i første kvartal var 153%. Lanseringen av rePLANET startet med ombygging av 45 sentre i løpet av første kvartal. Responsen er fortsatt meget positiv fra både dagligvarehandelen og konsumentene og vi venter å nå våre planlagte volummål for rePLANET sentrene i løpet av året.

Wise Recycling LLC
Det tidligere meddelte salget av eierandelen i Wise Recycling LLC er av praktiske årsaker utsatt til 2. kvartal. Første kvartals resultatene for Wise Recycling er derfor konsolidert i TOMRAs resultater og utgjorde 8 MNOK. Det gode resultatet skyldes hovedsakelig høye aluminiums-priser gjennom kvartalet kombinert med positive effekter fra varelageret ved årsskiftet. Den forventede gevinsten på USD 1,5 millioner vil bli realisert i andre kvartal.

CAMCO Recycling Inc.
TOMRA signerte 8. april 2000 en avtale med eierene av CAMCO Recycling Inc. om kjøp av 50,5% eierandel i selskapet. CAMCO opererer innen materialhåndtering i området rundt Montral, Quebec og håndterer over 500 millioner emballasjeenheter årlig.

Kjøpesummen er avtalt til USD 1,2 millioner, som utgjør 5 ganger resultat før skatt. Årets omsetning forventes å ligge i området USD 8 til 10 millioner. Transaksjonen vil få regnskapsmessig effekt fra 1. april 2000.

Canada har totalt over 30 millioner innbyggere og 10 av ialt 12 provinser og territorier har etablert pantsystemer. Returandelene i pantsystemene varierer fra 80-96% med over 4 milliarder emballasjeenheter returnert. CAMCO-investeringen vil derfor være et godt grunnlag for et utvidet engasjement i det canadiske markedet.

Markedsutsikter for Amerika
Styret er optimistisk til markedsmulighetene i Amerika og forventer fortsatt sterk vekst.

AKSJONÆRER
Selskapets største aksjonærer ved utgangen av mars 2000 var: State Street Bank (USA), 8,5%; Chase Manhattan Bank (UK), 7,6%; KLP (N) 3,9%; Caisse des Depots et Consignations (F), 4,4% and Swedbank (S) 3,8%. Fordelingen av aksjonærer på nasjonalitet viser: Norge 33,5%, USA 18,8%, Storbritania 12,4%, Luxembourg 8,1% og Frankrike 6,8%.

TOMRA utstedte 10. mars 2000 totalt 153 334 aksjer til ansatte til en pris på NOK 112,50 som et ledd i selskapets bonusprogram for 1999. Aksjekursen økte fra NOK 136 til NOK 162 i løpet av 1. kvartal 2000. Antall aksjer omsatt hittil i år var 51 millioner, mot 26 millioner i samme periode forrige år.

For fullstendig rapport med tabeller, følg linken nedenfor:

<br>Asker, 13. april 2000 <br>TOMRA SYSTEMS ASA <br> <br>Jan Chr. Opsahl <br>Styreformann <br> <br>Erik Thorsen <br>Konsernsjef <br>

Abonner

Dokumenter og linker