1. kvartalsrapport pr. 31. mars 1999


- Omsetning på 504 MNOK (+52%)
· Europa 207 MNOK (+65%)
· Amerika 297 MNOK (+43%)
- Resultat før skatt på 80 MNOK (+67%)
- Lansering av fire nye maskiner.
- Store kontrakter i Norge.
- Investerer 5 MUSD i UltrePET LLC, som
resirkulerer plast i USA.

RESULTAT/BALANSE
Omsetningen i første kvartal 1999 ble 504 MNOK, opp fra 332 MNOK i 1998. Drifts-resultatet viste en vekst på 54% til 79 MNOK med en driftsmargin på 15,6%. Resultat før skatt økte fra 48 MNOK i første kvartal 1998 til 80 MNOK (+67%).

Fortjeneste pr. aksje økte med 65% til NOK 1,29, hensyntatt en forventet skattesats på 34% for året. Balansen viser en vekst på 8% til 1 984 MNOK. Likviditeten er god og egenkapitalandelen utgjør 67,9%.

MARKED
EUROPA
Omsetningen i Europa utgjorde i 1. kvartal 207 MNOK mot 126 MNOK i 1998 - en økning på 65%.

Norge
TOMRA har mottatt ordre på levering av maskiner til alle større kjeder i Norge i forbindelse med oppstart av det nye pantsystemet for boks og engangsplast i mai. Installasjon av maskiner startet i midten av februar og totalt ca. 400 maskiner er installert i løpet av første kvartal. Ordrebeholdningen for levering i andre kvartal er ca. 800 maskiner. Det norske markedet forventes å bli den største bidragsyter til vekst i Europa i 1999.

Andre markeder
Omsetningen utenfor Norge økte med 28% som følge av fortsatt sukkess for T-600. Både TOMRA Finland og Nederland har hatt en sterk start på året, hovedsakelig som en følge av effekter av salgs- og utskiftingskampanjer. Salgsveksten i Tyskland på 12% var i tråd med forventningene og ambisjonen om 20% vekst for året står fast.

Markedsutsikter for Europa
Styret er optimistisk til markedsmulighetene i Europa og forventer fortsatt sterk vekst i andre kvartal.

AMERIKA
Omsetningen i Amerika utgjorde 297 MNOK - en økning på 43% fra 207 MNOK i første kvartal 1998. Drift av resirkuleringssentere samt materialhåndtering bidro mest til vekst i kvartalet.

Det amerikanske markedet har utviklet seg noe svakere enn forventet i første kvartal. Dette skyldes i hovedsak dårlig vær i markedene i nordøst samt 15% lavere priser på aluminium sammenlignet med samme periode forrige år.

California
Lovgivningen i California som regulerer subsidier til drift av resirkuleringssentere utløp 31. desember 1998. Ved utgangen av januar 1999 vedtok den lovgivende forsamling å forlenge loven for ytterligere 12 måneder, inntil ny lov blir vedtatt med forventet effekt fra 1. januar 2000.

Resirkulering av plast
Som et ledd i TOMRAs strategi om mer aktiv deltagelse i utviklingen av ny teknologi og prosesser for lukkede systemer (flaske til flaske) for PET flasker, vedtok styret idag å investere 5 MUSD i selskapet UltrePET LLC, et datterselskap av wTe Recycling. TOMRAs eierandel vil initielt utgjøre 38,5% som vil øke til 49% som følge av at selskapet kjøper tilbake egne aksjer over de neste tre årene. Regnskapsmessig vil andelen bli behandlet etter egenkapital-metoden med effekt fra 1. mai 1999.

wTe er et ledende selskap innen resirkulering av PET, lokalisert i Upstate New York hvor TOMRA allerede har en sterk tilstedeværelse og markedsposisjon. Full integrasjon av aktivitetene fra TOMRAs innsamling til UltrePET's resirkulering forventes å gi vesentlige fremtidige effektivitetsgevinster. Selskapet forventer en omsetning på 15 MUSD med et resultat før skatt på 1,6 MUSD i 1999.

Markedsutsikter for Amerika
Styret er optimistisk til markedsmulighetene i USA og forventer fortsatt sterk vekst.

TEKNOLOGI
TOMRA lanserte fire nye automater på Euroshop messen i Tyskland 20. februar 1999. TOMRA Duo er et nytt medlem i den nye MINIMA produktfamilien, rettet mot mindre supermarkeder med lavere volumer. Automaten erstatter MicroLite og håndterer boks og engangs plastflasker i samme enhet. TOMRA Solo er det andre nye medlemmet av MINIMA familien, og håndterer kun plastflasker.

I tillegg introduserte TOMRA to nye automater i ULTIMA produktfamilien for supermarkeder med større volumer. TOMRA 610 erstatter suksessen TOMRA 600 med ytterligere øket funksjonalitet og nytt design. Automaten er idag den eneste på markedet som kan håndtere alle typer emballasje i samme enhet.

I markeder som domineres av gjenfyllbare flasker er det mindre behov for den funksjonalitet som tilbys gjennom T-610. TOMRA 500 er lansert for å møte dette markedsbehovet mot mindre butikker. Automaten er utviklet og blir produsert i Finland og håndterer alle typer gjenfyllbare flasker og kasser.

REGNSKAPSPRINSIPPER
Oslo Børs indikerte i sin rapport om regnskaps-spørsmål for 1999 at kompensasjon i form av aksjer til underkurs eller opsjoner skulle føres over resultatregnskapet fra 1999.

Basert på usikkerheten rundt en rekke praktiske spørsmål, kombinert med at dette prinsippet vil avvike vesentlig fra gjeldende internasjonal praksis, har TOMRA valgt å ikke følge Oslo Børs' anbefaling . De anbefalte prinsippene vil forårsake vesentlige konkurransemessige ulemper for TOMRA i et lengere tidsperspektiv.

TOMRA har ikke etablert nye kompensasjons programmer i løpet av første kvartal som ville blitt berørt av de nye regnskapsprinsippene.

AKSJONÆRER
Selskapets største aksjonærer ved utgangen av mars 1999 var: State Street Bank (USA), 9,8%; Chase Manhattan Bank (UK), 5,5%; KLP (N) 3,9%; Caisse des Depots et Consignations (F), 3,4% og Folketrygdfondet (N) 3,4%. Fordelingen av aksjonærer på nasjonalitet viser: Norge 35,1%, USA 21,7%, Storbrittania 13,8%, Frankrike 5,9% og Sverige 5,5%.

TOMRA utstedte den 25. mars 1999 totalt
147 300 aksjer til ansatte til en pris på NOK 140 som et ledd i selskapets bonusprogram for 1998. Aksjekursen økte fra NOK 250 til NOK 288 i løpet av første kvartal 1999. Antall aksjer omsatt hittil i år var 12,8 millioner, mot 19,8 millioner i samme periode forrige år.

For fullstendig rapport med tabeller, følg linken nedenfor.

Asker, 20. april 1999<br><br>TOMRA SYSTEMS ASA<br><br><pre>Jan Chr. Opsahl Erik Thorsen<br>Styreformann Konsernsjef</pre><br>

Abonner

Dokumenter og linker