4. Kvartal 1997

HOVEDPUNKTER

 
- Omsetning 4. kv. 351 MNOK (+55%)
- Resultat før skatt 52 MNOK (+26%)

- Omsetning 1997, 1.201 MNOK (+53%)
* Europa 515 MNOK (+18%)
* Amerika 686 MNOK (+99%)

- Resultat før skatt 198 MNOK (+34%)
- Resultat pr. aksje NOK 3,52 (+29%)


RESULTAT / BALANSE

TOMRA hadde et nytt godt år i 1997 med fremgang på en rekke områder. Drifts-inntektene økte til 1.201 MNOK, opp fra 784 MNOK i 1996mens driftsresultatet økte med 39% til 212 MNOK.

Årets skattekostnad ble noe lavere enn estimat med 31,6% og resultat pr. aksje økte fra 2,72 NOK i 1996 til 3,52 NOK i 1997. Balansen viste en økning på 59%, og utgjør 1.409 MNOK mens egenkapitalandelen utgjør 73%.

På generalforsamlingen i april 1997 gjennom-førte TOMRA en rettet emisjon mot ledelsen i Norge som utløste plikt til å betale arbeids-giveravgift på ialt 5,6 MNOK. Denne kostnaden er, på linje med øvrige emisjons-kostnader, ført mot egenkapitalen.

Oslo Børs generelle oppfatning er at arbeids-giveravgiften skal kostnadsføres. Forholdet er av så stor prinsipiell betydning for norske børsnoterte høyteknologibedrifter og 7 av disse har tatt opp saken med Oslo Børs.

ÅRSOPPGJØRET

Det er ikke gjennomført endringer av regnskaps- eller konsolideringsprinsipper i forhold til redegjørelsen i fjorårets beretning. Årsoppgjøret er revidert.

Segmentfordeling av omsetningen
Salget i Europa utgjorde 515 MNOK mot 438 MNOK i 1996, en økning på 18%. Omsetningsveksten er i sin helhet generert gjennom oppkjøpene av distributøren i Østerrike og Halton. Den svakere utviklingen i Europa forøvrig var først og fremst påvirket av at både Sverige og Finland hadde et ekstraordinært godt år i 1996 som følge av endringer av pantsystemene.

TOMRAs markedsandel i Europa ligger etter kjøpet av Halton i overkant av 95%. Veksten i Europa for 1998 forventes å ligge på nivå med 1997.

Salget i Amerika utgjorde 686 MNOK mot 345 MNOK i 1996, en økning på 99%. Året har vært mindre preget av oppkjøp og veksten er derfor i hovedsak organisk (77%). Antall installasjoner av nye automater ble som forventet lavere enn i 1996.

I februar 1998 inngikk TOMRA en avtale med Wise Recycling LLC om kjøp av vestkyst-operasjonen av Reynolds Recycling Division med hovedaktiviteter i California. Selskapet opererer også i ikke-pant statene Colorado, Washington, New Mexico og Hawaii og har en årlig omsetning på USD 40 mill. og et driftsresultat på USD 0,9 mill..

TOMRA overtar tomter, bygg og driftsmidler som samlet vil ha en verdi som tilsvarer kjøpesummen. Det forventes m.a.o. ingen goodwill i transaksjonen. Oppkjøpet forventes gjennomført med virkning fra 1. mars 1998 og vil bli et viktig ledd i TOMRAs California strategi samt i utviklingen av en strategi for ikke-pant stater.

TOMRAs markedsandel på nye installasjoner lå også i 1997 i overkant av 90%, mens den akkumulert har steget til 80%. Styret er fortsatt optimistisk i vurderingen av mulighetene i det amerikanske markedet.

Som det fremgår av den aktivitetsbaserte fordelingen av omsetning har TOMRA i 1997 hatt sterkest vekst innen materialhåndtering. Denne utgjør nå 30% av total aktivitet. Også i 1998 forventes materialhåndtering å få den sterkeste veksten. Marginene er for tiden lavere innen dette markedssegmentet enn andre områder.

Driftskostnader
Etter oppkjøpet av Halton har TOMRA foretatt full integrasjon i salgs- og service-nettverket. Totale kostnader knyttet til denne prosessen er estimert til 4,5 MNOK.

I USA har TOMRA hatt oppstartskostnader, først og fremst knyttet til materialhåndtering i Massachusetts og Michigan. Disse aktivitetene har i 1997 belastet regnskapet med 4,2 MNOK.

TOMRA har en bonusordning for alle ansatte fordelt mellom en aksje- og kontantdel. Styret har fullmakt fra generalforsamlingen til å utstede inntil 150.000 aksjer til kurs NOK 74,50 for aksjedelen og det er totalt avsatt 7,4 MNOK for kontantbonus.

Finansposter og skatter
Nto. rentekostnader utgjorde 13,3 MNOK i 1997, agio utgjorde 3,3 MNOK og resultat i tilknyttede selskaper utgjorde 1,9 MNOK. Faktisk skattenivå ble 31,6% på konsernbasis i 1997 mot estimert 32%. I 1998 antas skatte-nivået å øke til 34%.

AKSJONÆRER

TOMRA hadde ved utgangen av 1997 totalt 4.673 aksjonærer. De største var: State Street Bank 11,1%, Chase Manhattan - UK Clients 8,1%, Deutsche Bank 3,7%, Caisse des Depots et Consignations 3,3%, Morgan Guarantee Trust 3,2%. Fordelingen av aksjer på nasjonalitet viser; Norge 30,1%, USA 23,2%, Storbritania 17,9%, Tyskland 6,1% og Frankrike 6,0%.

Aksjekursen økte fra NOK 99,50 til NOK 165,00 i 1997. Antall aksjer omsatt i 1997 var 55,9 mill. mot 72,5 mill. i 1996. Styret foreslår et utbytte pr. aksje på NOK 0,40 (+33%) som representerer et utdelingsforhold på 12%. Selskapets generalforsamling avholdes 21. april 1998 i Asker.

Asker, 19. februar 1998

Styret i TOMRA SYSTEMS ASA


Jan Chr. Opsahl
Styreformann

Erik Thorsen
Adm. direktør

Hele pressemeldingen inkludert tabeller er klar for nedlasting på http://www.huginonline.no/TOM/DR/tom97k4.pdf

Abonner