4. kvartal 1998

HOVEDPUNKTER 4. KVARTAL

- Driftsinntekter på 487 MNOK (+39%).
- Resultat før skatt på 70 MNOK (+35%).
- Oppkjøp av Mobile, California, gjennomført.
- To store maskinordre i Norge.
- Salg av bygg i Asker, gevinst 42,8 MNOK.
- Nedskrivning av goodwill, 43,1 MNOK.


Driftsinntektene for 1998 utgjorde 1 728 MNOK, opp fra 1 201 MNOK i 1997 (+44%). I tillegg fikk TOMRA en gevinst ved salg av bygget i Asker på 43 MNOK. Driftsresultatet økte til 291 MNOK etter nedskrivninger av goodwill på 43 MNOK, fra 206 MNOK i 1997 (+41%). Resultat før skatt økte fra 192 MNOK i 1997 til 265 MNOK. Netto finansposter for året består av netto rentekostnader 8,0 MNOK, netto disagio fra valutasikring 16,5 MNOK og resultat fra tilknyttede selskaper (Wise Recycling) 7,5 MNOK.

Fortjeneste pr. aksje økte med 30% i 1998, fra NOK 3,38 i 1997 til NOK 4,40. Total skattekostnad økte fra 31,6% i 1997 til 32,2%. Balansen økte med 30% gjennom året og utgjorde 1 834 MNOK pr. 31.12.98. Likviditeten er god og egenkapitalandelen utgjør 69,5%.

Det kombinerte produksjons- og kontorbygget i Asker ble solgt i desember til en pris på 107 MNOK, som ga en gevinst på 43 MNOK. Bygget er leiet tilbake for en 10-års periode med rett til fornyelse i ytterligere 10 år. TOMRA har en opsjon på å kjøpe tilbake bygget til tilnærmet dagens markedspris ved utgangen av den initielle leieperioden.

En vesentlig restrukturering av produktporteføljen i TOMRA og tidligere Halton i andre halvår 1998, medførte en nedskrivning av immaterielle eiendeler relatert til maskiner som ikke lenger er i produksjon.
I tillegg er noen mindre goodwillposter i USA nedskrevet. Totale nedskrivninger utgjorde 43,1 MNOK.

For fullstendig rapport, følg linken nedenfor.

Styret i <br>TOMRA SYSTEMS ASA <br> <br>Jan Chr. Opsahl, Styreformann <br>Erik Thorsen, Konsernsjef <br>

Abonner

Dokumenter og linker