Det innkalles til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA

TIRSDAG 29. APRIL 2003 KL. 18.30

Møtested:
Tomra Systems ASAs lokaler i Drengsrudhagen 2, Asker.
 
Registrering:
Registrering åpner kl. 17.30. 
I tiden før generalforsamlingen inviteres til kaffe og kake.
 
 
Til behandling foreligger:
1.  Godkjenning av innkalling og dagsorden
2.  Valg av to personer til å medundertegne protokoll
3.  Administrasjonen redegjør for selskapets status
4.  Fastsettelse av selskapets og konsernets årsoppgjør
5.  Fullmakter til styret
6.  Fastsettelse av honorar til styret og revisor
7.  Valg av styre og revisor
                              
 
TOMRAs resultater for 1. kvartal 2003 vil bli presentert etter generalforsamlingen.
 
Vi ønsker aksjonærene vel møtt.
 
Påmelding og fullmakter ifølge vedlegg.
 
 
TOMRA SYSTEMS ASA
 
 
Jan Chr. Opsahl  (sign.)
Styrets formann
 
 
Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i
TOMRA SYSTEMS ASA 29. april 2003 kan lastes ned fra følgende link:
 
Svarslipp kan lastes ned fra følgende link:

Abonner

Dokumenter og linker