Ekstraordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASAFREDAG 10. DESEMBER 1999 KL. 13.30

Møtested: Tomra Systems ASA lokaler i Drengsrudhagen 2, Asker.

Registrering: Åpner kl. 12.30.

Til behandling foreligger:
1.Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2.Valg av to personer til å medundertegne protokoll.
3.Aksjesplitt ved utstedelse av èn ny aksje for hver gammel.
4.Endring av selskapets opsjonsprogrammer.

Vi ønsker aksjonærene vel møtt.

Påmelding ifølge vedlegg.


Vedlegg til innkalling til ekstraordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 10. desember 1999

Punkt 3 Aksjesplitt ved utstedelse av èn ny aksje for hver gammel
Styret foreslår en aksjeplitt hvor hver gammel aksje gir rett til en ny aksje ved å splitte aksjenes pålydende fra NOK 4,- til NOK 2,-. Splitten gjennomføres med virkning fra 10. desember 1999 som er siste inklusive dato, med mandag 13.desember 1999 som første dag med handel av aksjer til nytt pålydende.

Som følge av aksjeplitten foreslås ny ordlyd i vedtektenes §4: "Aksjekapitalen er NOK 166.695.332 fordelt på 83.347.666 aksjer, hver pålydende NOK 2,00. Aksjene i selskapet skal være registrert i Verdipapirsentralen."

Punkt 4 Endring av selskapets opsjonsprogrammer

TOMRAs opsjonsprogrammer har i tidligere år inneholdt strenge resultatkrav. Styret mener at det er viktig å ha resultatkrav i opsjonsprogrammene for å fjerne gaveelementer og sikre at opsjons-programmene inspirerer til øket ytelse.

Det er ikke utviklet noen internasjonal standard for regnskapsmessig behandling av opsjonsprogrammer.

Oslo Børs har i år varslet en for Oslo Børs lettvint løsning ved å bestemme at selskaper notert på Oslo Børs skal følge amerikanske regnskapsregler for opsjoner. Dette har skjedd uten at det har vært gjennomført noen høringsrunde hos de børsnoterte selskapene.

Amerikanske regler kan gi dramatisk forskjellige tall på et selskaps resultatkonto avhengig av om selskapet har tilpasset sine opsjonsprogrammer til de amerikanske regler eller ikke. Med sine nåværende resultatkrav ville TOMRAs opsjonsprogrammer medføre en stor utgiftpost på selskapets resultatkonto, som ville være sterkt villedende for leseren.

Denne utgiftsposten ville ikke være skattemessig fradragsberettiget slik skattedirektoratet praktiserer norske skatteregler.

De amerikanske regler gir et selskap som TOMRA streng regnskapsmessig straff for å ha opsjonsplaner med resultatkrav. Den amerikanske tilpasning til dette er å ha opsjonsplaner uten resultatkrav. Dette kombineres med strenge resultatkrav til den enkelte opsjonsberettigede ansatte for å få beholde jobben. Klarer man ikke resultatkravet får man sparken og dermed faller opsjonene bort.

Med det oppsigelsesvern ansatte i Norge har, er ikke denne type tilpasning mulig for norske selskaper. Det er vel heller ikke ønskelig å bevege seg fra den relativt myke norske sammfunns-modell i retning av den hardere amerikanske, en retning børsens varslede løsning vil bidra til.

Oslo Børs' varslede, men lite gjennomtenkte løsning vil utgjøre et handicap for norske selskaper i forhold til utenlandske, som slipper å følge amerikanske regler.

Mot aksjonærenes beste interesser, som er å ha opsjonplaner med resultatkrav, anbefaler derfor styret foreløpig at resultatkravene i TOMRAs opsjonplaner fjernes. Styret ber om fullmakt til å gjennomføre de endringer i opsjonsplanene som styret finner hensiktsmessig.

<br>TOMRA SYSTEMS ASA <br> <br>Jan Chr. Opsahl (sign.) <br>Styrets formann

Abonner