MELDEPLIKTIG HANDEL - INNLØSNING AV OPSJONER TIL ANSATTE OG LEDERE

I henhold til fullmakter gitt av generalforsamlingen 22. april 2004 og 19. april 2005, har styret i Tomra Systems ASA i dag innløst opsjoner innenfor konsernets opsjonsprogrammer for ansatte og ledere.
 
Lederordning 2004-2006
Av totalt 931.050 opptjente, ikke utøvde opsjoner til å emittere aksjer til strike 33,10, er i dag 851.050 opsjoner innløst.
 
Lederordningen 2005-2007
Av totalt 2.023.850 opptjente, ikke utøvde opsjoner til å emittere aksjer til strike 27,73, er i dag 1.790.350 opsjoner innløst.
 
Ansattordning 2003-2008
Av totalt 862.875 opptjente opsjoner til å emittere aksjer til strike 45,10, er i dag 345.317 opsjoner innløst.
 
Ansattordning 2004-2009
Av totalt 450.801 opptjente opsjoner til å emittere aksjer til strike 40,10, er i dag 263.179 opsjoner innløst.
 
Ansattordning 2005-2010
Av totalt 1.223.312 opptjente opsjoner til å emittere aksjer til strike 33,30, er i dag 859.185 opsjoner innløst.
 
Det er ved innløsningen ikke foretatt nye emisjoner. Ansatte og ledere som har innløst for å ta eierskap i aksjen, kjøper aksjer fra Tomra beholdning av egne aksjer. Totalt utgjør dette 68.305 aksjer til en snittkurs på 30,93 kroner.
 
For ansatte og ledere som ønsker å realisere gevinsten, blir det gjennomført en kontant utbetaling på totalt NOK 93,8 millioner. Gevinsten per opsjon fremkommer som differansen mellom dagens sluttkurs på 55,50 og strike på hhv 27,73, 33,10, 33,30, 40,10 og 45,10 for de respektive ordningene.
 
Primærinnsidere
I de ovennevnte innløsninger er følgende primærinnsidere inkludert (tallene viser hhv. innløste opsjoner, aksjebeholdning og opsjonsbeholdning etter innløsning);
 
Espen Gundersen (100000 til kurs 27.73, 0, 0)
Fredrik Witte (20000 til kurs 33.10 og 50000 til kurs 27.73, 1100, 0)
Greg Knoll (75000 til kurs 33.10 og 95000 til kurs 27.73, 0, 0)
Harald Henriksen (56000 til kurs 33.10 og 65000 til kurs 27.73, 0, 30000)
Heiner Bevers (15000 til kurs 33.10 og 40000 til kurs 27.73, 2000, 10000)
Håkan Erngren (30000 til kurs 27.73, 0, 0)
Håkon Volldal (25000 til kurs 27.73, 0, 0)
Karen Michelet (960 til kurs 45.10 og 1020 til kurs 33.30, 2020, 960)
Terje Hanserud (50000 til kurs 33.10 og 20000 til kurs 27.73, 44868, 50000)
Trond Johannessen (50000 til kurs 27.73, 2000, 0)
Ragnhild Ringheim (4000 til kurs 33.10 og 9750 til kurs 27.73 og 1200 til kurs 45.10, 0, 1200)
 
Innløsningene vil ikke ha noen resultatregnskapsmessig konsekvens siden konsernet resultatfører opsjonsprogrammene etter IFRS 2, der beregnet verdi av tildelte opsjoner kostnadsføres løpende over opptjeningstiden.
 
Tomra har f.o.m. 2006 gått vekk fra bruk av opsjoner som incentivsystem for konsernets ledere og ansatte ved at det ikke lenger etableres nye opsjonsprogram. Isteden vil man for fremtiden basere seg på kontantbaserte bonussystemer knyttet til konsernets resultatmessige utvikling. Det høye antallet utøvelser må sees i lyset av dette.
 
Kontaktperson: Konsernsjef Amund Skarholt +47 97 55 94 25
 

Asker, 3. mars 2006 <!-- hugin-supplied --><br> Tomra Systems ASA

Abonner