Resultat fjerde kvartal 2008

Salgsinntekter på 1076 MNOK (947 MNOK i fjerde kvartal 2007)
Driftsresultat på 136 MNOK (131 MNOK i fjerde kvartal 2007)
Brutto margin på 35% (37% i fjerde kvartal 2007)
Kontantstrøm fra drift på 255 MNOK (313 MNOK i fjerde kvartal 2007)
 
Collection Technology - Deposit Solutions
Inntekter i segmentet var på 524 MNOK i fjerde kvartal 2008, en økning på 4 prosent fra fjerde kvartal 2007. Justert for valutaeffekter falt inntektene med 7 prosent.
 
Inntekter totalt for 2008 var på 1725 MNOK, så å si uforandret fra 1731 MNOK i 2007. Justert for valutaeffekter falt inntektene med 1 prosent.
 
Materials Handling
Inntekter i segmentet i fjerde kvartal 2008 økte med 1 prosent til 45,0 MUSD.
Inntekter totalt for 2008 fikk en nedgang på 1 prosent målt i USD og 5 prosent målt i NOK til 1010 MNOK.
 
Brutto margin i kvartalet var ned til 13 prosent fra 22 prosent i fjerde kvartal 2007, i hovedsak skyldes dette lavere aluminiums- og PET-priser i California. Driftsresultat i kvartalet var ned fra 5,0 MUSD til 1,2 MUSD av samme årsaker.
 
Industrial Processing Technology
Inntekter for fjerde kvartal 2008 var 213 MNOK, en økning på 12 prosent sammenlignet med samme periode i 2007. Inntekter for 2008 var opp 23 prosent. Både for kvartalet og året var TiTech hovedbidragsyter til veksten, men det var sterke bidrag fra alle datterselskaper i fjerde kvartal.
 
Driftsresultatet i fjerde kvartal var 35 MNOK, mot 24 MNOK i 2007. 2007-tallene var imidlertid negativt påvirket av nedskrivingen av goodwill og tidligere aktiverte R&D kostnader relatert til oppkjøpet av Presona på 8 MNOK.
 
Collection Technology - Non-deposit Solutions
I fjerde kvartal kunne TOMRA  inntektsføre 29 MNOK i dette segmentet, mot 10 MNOK i samme kvartal i 2007. For året 2007 utgjorde driftsinntektene 94 MNOK mot 48 MNOK i 2007. Selv om lønnsomheten i segmentet ennå ikke er tilfredsstillende, forbedret den seg kraftig i 2008 sammenlignet med 2007. På grunn av færre problemer med produktkvalitet, og en annen produkt-mix, var brutto margin positiv og tap på driften ble redusert til 60 MNOK.
 
Asker, 19. februar 2009
Tomra Systems ASA
 
Vedlagt følger rapport og presentasjon for 4. kvartal 2008 (engelsk). Presentasjonen sendes som direkteoverføring på www.tomra.com (investor relation siden) og på www.oslobors.no/ob/webcast. Et opptak av kvartalspresentasjonen vil bli tilgjengelig umiddelbart etter avsluttet presentasjon.