Resultat første kvartal 2009

Salgsinntekter på 754 MNOK (791 MNOK i første kvartal 2008)
Driftsutgifter på 222 MNOK (224 i første kvartal 2008)
Driftsresultat på 51 MNOK (83 MNOK i første kvartal 2008)
Overskudd før skatt på 116 MNOK (79 MNOK i første kvartal 2008)
 
Collection Technology - Deposit Solutions
Segmentet bokførte inntekter 412 MNOK i første kvartal 2009, mot 372 MNOK i første kvartal 2008. Justert for valutaeffekter var organisk vekst på minus 2 prosent.
 
Brutto margin økte til 49 prosent i første kvartal 2009, fra 47 prosent i første kvartal 2008, i hovedsak grunnet sterkere EUR og USD vs. NOK.
 
Materials Handling
Målt i NOK økte inntektene i første kvartal 2009 med 9 prosent i forhold til første kvartal 2008. Målt i USD var inntektene ned 16 prosent.
 
Brutto margin gikk ned fra 15 prosent i første kvartal 2008 til 6 prosent første kvartal i år. Driftsresultat var ned fra 6 MNOK i 2008 til et tap på 18 MNOK i år, hovedsakelig på grunn av  lavere aluminiums- og PET priser i California.
 
Industrial Processing Technology
Inntektene i første kvartal 2009 var på 107 MNOK, sammenlignet med 195 MNOK i første kvartal 2008. Inntekter var betydelig ned i alle tre enhetene innen segmentet.
 
Brutto margin var stabil på 50 prosent, ikke påvirket av lavere volum.
 
Collection Technology - Non-deposit Solutions
Inntekter i første kvartal var 19 MNOK, i hovedsak fra installasjon av 7 ARCer hos Tesco. Brutto margin var 16 prosent sammenlignet med 20 prosent i første kvartal 2008. Driftsutgifter var 13 MNOK, ned fra 21 MNOK i første kvartal 2008.
 
 
Asker, 21. april 2009
Tomra Systems ASA
 
 
Vedlagt følger rapport og presentasjon for 1. kvartal 2009 (engelsk). Presentasjonen sendes som direkteoverføring på www.tomra.com (investor relation siden) og på www.oslobors.no/ob/webcast. Et opptak av kvartalspresentasjonen vil bli tilgjengelig umiddelbart etter avsluttet presentasjon.