RESULTAT FRA 2. KVARTAL 2001


- Omsetning på 760 MNOK (+15%)
- Europa 227 MNOK (-1%)
- Nord Amerika 446 MNOK (+4%)
- Sør Amerika 117 MNOK (ny)

- Resultat før skatt på 132 MNOK (+18%)

- Endringsforslaget til den tyske emballasjeloven fikk ikke støtte, men pant på engangsemballasje under den eksisterende loven forventes å bli annonsert før midten av august 2001

- Nederlandsk avtale om å implementere gjenvinningssystem for engangsemballasje innen 1. januar 2003

- Israel introduserer pant 1. oktober 2001

- Leveranseavtale signert med Wise; salgs av Wise Recycling pågår, men er ikke avsluttet

- Fortsatt svak utvikling for prosesseringsaktivitene innen Materialhåndteringsområdet i California - restrukturering iverksettes


Det tyske Forbundsrådet (Bundesrat) støttet ikke det foreslåtte tillegget til panteloven som tok sikte på å inkludere all engangsemballasje i et nytt pantesystem. Forslaget fra Rheinland Pfalz, som fikk flertall, innebærer å erstatte den eksisterende minimumskvoten for gjenfyllbar emballasje med en ny og lavere kvote. I følge miljøvernminister Jürgen Trittin, vil dette sannsynligvis ikke bli akseptert av regjeringen. Trittin vil offentliggjøre målingen fra 1998/99 av gjenfyllbar emballasje innen 15. august. Hvis den gjenfyllbare kvoten bekreftes å være 70,13%, som tidligere er kommunisert, krever den eksisterende loven innføring av pant på all drikkevareemballasje unntatt mineralvann senest innen 6 måneder etter at målingen er offentliggjort. Omsetningen i Tyskland var svak i 2. kvartal. Dette skyldes at supermarkedene har vært avventende til den endelige konklusjonen på de foreslåtte endringene i pantelovgivningen. Denne trenden forventes å fortsette inn i 3. kvartal. Hvis det blir bekreftet å innføre pant fra begynnelsen av 2002, vil dette kunne føre til omfattende vekst i 4. kvartal.

Den nederlandske miljøvernministeren uttalte sent i juni 2001, at han hadde kommet til enighet med industrien om å implementere et gjenvinningssystem for engangsemballasje innen 1. januar 2003. Det nederlandske markedet hadde sterk vekst i inntektene i 2. kvartal, hovedsakelig på grunn av utskiftninger av eldre returautomater i forbindelse med innføringen av EURO fra 01.01.2002. Ordresituasjonen indikerer en fortsatt sterk utvikling i 2. halvår.

2. kvartal i Nord-Amerika var gjennomgående svakere enn første kvartal, og de vesentlige avvik fra tidligere estimater kom i California. Til tross for den forbedrede stabiliteten i aluminiumsprisene gjennom den gjenopprettede avtalen med WMG, viste TOMRA's prosesseringsaktiviteter fra materialhåndterings-anleggene i California fortsatt svak utvikling i 2. kvartal. Lavere resirkulering i hele California, kombinert med manglende evne til å bygge opp et tilstrekkelig forretningsmessig volum har resultert i for lav utnyttelse av produksjonskapasiteten. En gjennomgang av prosesseringsanleggene er startet. Manglende evne til å innfri minimum avkastningskrav vil medføre restrukturering av disse aktivitetene. De finansielle konsekvensene av eventuell resirkulering vil være øket fortjeneste, men kan gi noe lavere omsetning.

Aktivitetene i Sør-Amerika utvikler seg i henhold til forventninger.

For 2. kvartals rapport og presentasjon, se vedlagte linker:
Presentasjon 2. kvartal 2001

Abonner

Dokumenter og linker