Resultat tredje kvartal 2009

Sterke resultater i Collection Technology Deposit.
Bedret resultat og utvikling i Industrial Processing Technology.
Reduserte materialhåndteringsinntekter påvirker California negativt.
Salgsinntekter på 856 MNOK (881 MNOK i tredje kvatal 2008). Ned 11% etter justeringer for valutaeffekt.
Driftsutgifter på 198 MNOK (223 MNOK i tredje kvartal 2008). Ned 7% etter justeringer for valutaeffekt og engangskostnader i 2008.
Driftsresultat på 132 MNOK (137 MNOK i tredje kvartal 2008 etter fradrag av engangskostnader).
Sterk kontantstrøm fra drift på 194 MNOK (106 MNOK i tredje kvartal 2008).
 
Collection Technology - Deposit Solutions
Segmentet bokførte inntekter på 481 MNOK i tredje kvartal, opp fra 420 MNOK i tredje kvartal i fjor. Justert for valutaeffekter var inntekter opp 8%. Bruttomargin økte til 48%, opp fra 45% i fjor. Økningen skyldes sterkere USD og EUR samt effektivisering av driften. Driftsresultatet økte til 129 MNOK fra 76 MNOK (91 MNOK før restruktureringskostnader) i tredje kvartal 2008.
 
Materials Handling
Inntekter i forretningsområdet var 236 MNOK i tredje kvartal 2009, ned fra 274 MNOK i 2008. I USD var inntekter ned 25%. Bruttomargin var 13%, ned fra 21% i samme periode i fjor. Nedgangen var et resultat av både reduserte råvarepriser og lavere materialhåndteringsinntekter i California.
 
Industrial Processing Technology
Inntekter i kvartalet var ned til 126 MNOK fra 181 MNOK i fjor. Fallet i inntekter var betydelig i alle tre selskaper i segmentet. Til tross for vanskelig markedssituasjon, så økte bruttomarginen fra 50% i tredje kvartal 2008 til 53% i samme periode i 2009.
Ordretilgangen økte i alle tre selskaper, og ordreboken i segmentet var opp fra 122 MNOK til 134 MNOK i tredje kvartal 2009.
 
Collection Technology - Non-deposit Solutions
Segmentet bokførte inntekter på 13 MNOK i tredje kvartal 2009, i hovedsak fra installasjon av ARC og CITY maskiner hos TESCO. Bruttomargin var på 23% sammenlignet med 33% i tredje kvartal 2008. Driftsutgifter var på 9 MNOK, ned fra 24 MNOK i tredje kvartal 2008. Segmentet hadde et tap på drift på 6 MNOK i tredje kvartal sammenlignet med et tap på 22 MNOK i samme periode i fjor.
 
Asker, 15. oktober 2009
Tomra Systems ASA
 
 
Vedlagt følger rapport og presentasjon for 3. kvartal 2009 (engelsk). Presentasjonen sendes som direkteoverføring på www.tomra.com (investor relation siden) og på www. opencompany.info . Et opptak av kvartalspresentasjonen vil bli tilgjengelig umiddelbart etter avsluttet presentasjon.