TOMRA - MELDEPLIKTIG HANDEL - INNLØSNING AV OPSJONER

I henhold til fullmakter gitt av generalforsamlingen 22. april 2004 og 19. april 2005, har styret i Tomra Systems ASA i dag innløst opsjoner innenfor konsernets opsjonsprogrammer for ansatte og ledere.

Lederordning 2004-2006
Av totalt 1.890.000 opptjente opsjoner til å emittere aksjer til strike 33,10, er i dag 957.050 opsjoner innløst.
 
Ansattordning 2004-2009
Av totalt 550.000 opptjente opsjoner til å emittere aksjer til strike 40,10, er i dag 106.416 opsjoner innløst.
 
Det er ved innløsningen ikke foretatt nye emisjoner eller solgt aksjer fra egen beholdning. Opsjonene er innløst ved kontant utbetaling av gevinsten på totalt 10.421.481 kroner. Gevinsten per opsjon fremkommer som differansen mellom dagens sluttkurs på 43,60 og strike på hhv 33,10 og 40,10 for de respektive ordningene.
 
Primærinnsidere
I de ovennevnte innløsninger under lederordning 2004-2006 er følgende primærinnsidere inkludert (tallene viser hhv. innløste opsjoner, aksjebeholdning og opsjonsbeholdning etter innløsning);
Trond Johannessen (50.000, 2.000, 50.000)
Svanaug Bergland (32.500, 0, 50.000)
Håkon Volldal (25.000, 0, 25.000)
Espen Gundersen (60.000, 0, 100.000)
Heiner Bevers (30.000, 2.000, 65.000)
Håkan Erngren (27.000, 0, 30.000)
Fredrik Witte (20.000, 1.100, 70.000)
 
Innløsningene vil ikke ha noen resultatregnskapsmessig konsekvens siden konsernet resultatfører opsjonsprogrammene etter IFRS 2, der beregnet verdi av tildelte opsjoner kostnadsføres løpende over opptjeningstiden.
 
Kontaktperson: Konsernsjef Amund Skarholt +47 97 55 94 25.

Asker, 28. oktober 2005 <!-- hugin-supplied --><br> Tomra Systems ASA

Abonner