TOMRA - Resultater fra 2. kvartal 2004

Vedlagt følger en kortversjon av kvartalsrapporten. Ytterligere informasjon er tilgjengelig via linker i bunnen av meldingen.

-   Inntekter 591 MNOK (+4 % sammenlignet med 2. kvartal 2003)
-   Europa 212 MNOK (+15 %)
-   Nord Amerika 295 MNOK (-1 %)
-   Ikke-pant markeder 84 MNOK (-3 %)
 
Europa / Tyskland (pantemarkeder)
Totale inntekter i Europa beløp seg til 441 MNOK i første halvår 2004 sammenlignet med 347 MNOK i 2003, en økning på 27%. Inntektene økte med 21% målt i lokal valuta. Hovedårsaken til de forbedrede inntektene i første halvår 2004 sammenlignet med i fjor skyldes solide prestasjoner i Sverige, Tyskland, Østerrike/Sentral Europa og Finland.
 
Omsetningen i Tyskland ble 53 MNOK i andre kvartal 2004, en økning på 51% sammenlignet med andre kvartal 2003. Et økt antall installasjoner for gjenfyllbar emballasje var hovedårsaken til denne veksten. Til tross for denne inntektsforbedringen sammenlignet med andre kvartal 2003, ble resultatet i andre kvartal 2004 noe lavere enn forventet på grunn av økt konkurranse, samt usikkerhet i Tyskland relatert til pant på engangsemballasje.
 
Nord Amerika / California (pantemarkeder)
Totale inntekter i Nord Amerika beløp seg til 573 MNOK i første halvår 2004, en økning på 1% fra 569 MNOK i første halvår 2003. Målt i lokal valuta, økte inntektene med 3 %.
 
Per første halvår 2004 ble omsetningen i California 160 MNOK, en økning på 19% sammenlignet med 2003. Inntektsøkningen skyldes i hovedsak en økt volumvekst, samt økte PET- og aluminiumspriser. TOMRA forventer  en fortsatt høy vekst i California utover i 2004.
 
Brasil (ikke-pant marked)
Brasils inntekter i første halvår 2004 ble 170 MNOK, en økning på 8% sammenlignet med 2003. Målt i USD, gikk inntektene ned med 6%. Omsetningen av aluminiumsbokser i Brasil er fortsatt lav, noe som direkte påvirker volumet på emballasjeinnsamlingen. Det blir fortsatt betalt ut høye insentiver til forbrukerne ved innlevering av tomemballasje. Som en konsekvens av dette viser TOMRA fortsatt svake resultater i sin innsamlingsvirksomhet. TOMRA har avsluttet sin aktivitet innenfor forretningsutvikling, og innsatsene er nå fokusert på ytterligere å styrke arbeidet med innsamling av aluminiumsbokser.
 
Japan (ikke-pant marked)
TOMRA har søkt etter mulige samarbeidspartnere i Japan for å styrke sitt distribusjonsnettverk, og for å utvikle samarbeidet med de lokale myndighetene ytterligere. Søket etter en samarbeidspartner har gått etter planen, og TOMRA har signert en intensjonsavtale med et ledende og anerkjent japansk industrikonsern.  En endelig konklusjon av denne prosessen vil foreligge i løpet av andre halvår 2004.
 
TiTech (ikke-pant marked)
Tomra Systems ASA inngikk 12. juli en avtale om å kjøpe 100% av aksjene i TiTech Visionsort AS (TiTech) fra Ferd AS. TiTech er verdens ledende leverandør av teknologiløsninger for gjenkjenning og gjenvinning av materialfraksjoner med høy verdi som f. eks. drikkevareemballasje og papir. Dette danner grunnlag for mer effektiv resirkulering i markeder uten pant. Selskapet hadde i 2003 en omsetning på 88 MNOK og forventer sterk og lønnsom vekst i 2004. TiTech har installert mer enn 600 systemer på verdensbasis, og har aktiviteter i bl. a. Tyskland, Spania, Storbritannia, Italia, Japan og USA.
 
 
 
For presentasjon av 2. kvartal 2004 (engelsk), vennligst bruk følgende link:
For full rapport av 2. kvartal 2004 (engelsk) med tabeller, vennligst bruk følgende link:
For å se vår internett-overføring av presentasjonen, vennligst bruk følgende link :
 
Et opptak av kvartalspresentasjonen vil bli tilgjengelig umiddelbart etter avsluttet presentasjon.

Abonner