TOMRA - Resultater fra 2. kvartal 2005

Vedlagt følger en kortversjon av kvartalsrapporten. Ytterligere informasjon er tilgjengelig via linker i bunnen av meldingen.

Inntekter 687 MNOK (+16 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2004)
Driftsresultat (eksklusive restruktureringskostnader) 40 MNOK (42 MNOK  i 2. kvartal 2004)
Driftsresultat (inklusive 135 MNOK i restruktureringskostnader) - 95 MNOK
 
RVM Technology
Inntektene innenfor segmentet RVM Technology ble NOK 278 millioner i 2. kvartal 2005 sammenlignet med NOK 301 millioner i 2004, noe som var en nedgang på 8 prosent. Akkumulert for 1. halvår 2005 er det en nedgang på 15 prosent. Nedgangen i driftsresultatet skyldes hovedsakelig mindre salg og restruktureringskostnader på NOK 46 millioner.
 
Europa
Aktiviteten er lavere i Finland og Sverige, men aktiviteten er økende i Danmark. Flere nyåpninger av supermarkeder har hatt en positiv innvirkning på teknologisalget i Danmark, noe som forventes å fortsette i 2005. Ny lovgivning i Holland vil bli implementert fra 1. januar 2006, hvilket medfører at pant på ikke-gjennfyllbar emballasje for størrelse som er lik eller større enn 1 liter. Dette vil påvirke TOMRAs forretningsvirksomhet positivt i andre halvår av 2005, og TOMRA har så langt mottatt ordre på 100 maskiner.
 
Tyskland
DPG Deutsche Pfandsystem GmbH (DPG) ble nylig opprettet for å etablere og administrere et nasjonalt pantesystem for ikke-gjennfyllbar drikkevare-emballasje i Tyskland. En viktig pillar i et slikt system er sikkerhetsmerkingen av emballasjen som har pant.  DPG har undertegnet en foreløpig kontrakt med Bundesdruckerei GmbH som skal levere en slik sikkerhetsløsning. TOMRA er Bundesdruckerei's samarbeidspartner og tekniske leverandør i dette prosjektet.
 
US East & Canada
Inntektene i 2. kvartal 2005 ble i NOK målt til å øke med 3 prosent til NOK 210 millioner. Økningen i inntektene var i hovedsak knyttet til vekst i innsamlingssegmentet i California. Marginene ble også forbedret i 2. kvartal 2005 sammenlignet med 2004 på grunn av forbedringer i driften i California.
 
Sterk forbedring innenfor Recycling Technology fra første kvartal 2005
Virksomheten innenfor Titech og Orwak Group forbedret seg betydelig i 2. kvartal 2005 i forhold til et veldig svakt første kvartal 2005. Tomra forventer ytterligere forbedringer i løpet av 2. halvår 2005 sammenlignet med 1. halvår 2005, basert på en god ordrereserve fra slutten av andre kvartal 2005.
 
Initiativer igangsatt for salg av Brasil-virksomheten
Som en del av de pågående strategidiskusjonene har TOMRA besluttet at Brasil-aktivitetene er utenfor det strategiske området TOMRA skal operere innenfor. Som en konsekvens er det initiert aktiviteter knyttet til salg av virksomheten i Brasil.
 
TRC pilot i England
TOMRA har installert ytterligere to TRC'er i England, og det er da totalt 3 slike sentre i England. Ytterligere tre sentre er planlagt etablert i løpet av juli og august. En evaluering av TRC sin forretningsmodell vil bli bli konkludert i løpet av fjerde kvartal.
 
Japan
I 2. kvartal 2005 har Sumitomo fullført salget av to RVM-baserte resirkulerings-sentre i Tokyo. Teknologien og konseptet blir godt mottatt og har en fortsatt positiv utvikling. Beslutninger i regionene om å investere i resirkuleringssentre høsten 2005 er nøkkelfaktorer i en videreutvikling av den japanske forretningsmodellen. Relasjonen med Sumitomo er viktig i så måte.
 
 
For presentasjon av 2. kvartal 2005 (engelsk), vennligst bruk følgende link:
 
For full rapport av 2. kvartal 2005 (engelsk) med tabeller, vennligst bruk følgende link:
 
For å se vår internett-overføring av presentasjonen, vennligst bruk følgende link :
 
Et opptak av kvartalspresentasjonen vil bli tilgjengelig umiddelbart etter avsluttet presentasjon.

Abonner