TOMRA - Resultater fra 4. kvartal 2005

Vedlagt følger en kortversjon av kvartalsrapporten. For ytterligere informasjon, se linker til den fullstendige rapporten og presentasjonen i bunnen av meldingen.

  • Driftsinntekter på 675 MNOK (+2% sammenlignet med 4. kvartal 2004, +6% etter justering for valutaeffekter og oppkjøp/salg)
  • Driftsresultat på 93 MNOK før restruktureringskostnader (70 MNOK  i 4. kvartal 2004)
  • Driftsresultat på 79 MNOK etter 14 MNOK i restruktureringskostnader (58 MNOK i 4. kvartal 2004)
  • Kontantstrøm fra driften på 131 MNOK
 
RVM Technology
Inntekter på 356 MNOK i 4. kvartal 2005 sammenlignet med 328 MNOK i 2004, en økning på 9 prosent. Sterke resultater i Tyskland, Holland og USA var hovedårsaken til denne økningen.
 
TOMRA har mottatt flere ordre fra Tyskland relatert til introduksjonen av det nasjonale pantesystemet for ikke-gjenfyllbar emballasje fra 1. mai 2006. I løpet av 4. kvartal i 2005 mottok TOMRA ordre på ca. 4000 maskiner fra Aldi Süd, Marktkauf, Metro og Edeka. Den 11. januar 2006 plasserte en stor tysk dagligvarekjede en enkeltordre på 4000 maskiner hos TOMRA. Selskapets nåværende ordrebok fra Tyskland utgjør derfor nesten 8000 maskiner som skal bli levert i løpet av 2006, primært i 2. og 3. kvartal.
 
Collection & Materials Handling
Inntektene i 4. kvartal 2005 økte med 2 prosent til 30.3 MUSD. Inntektene målt i NOK økte med 6 prosent til 201 MNOK. Driften av  innsamlingssentrene  i California har gitt økte inntekter på 12 prosent til 14.5 MUSD i fjerde kvartal på grunn av høyere volum og materialverdier. Antall innsamlede emballasjeenheter økte med 15 prosent i løpet av hele 2005 og antall innsamlingssentre økte med 10 prosent til totalt 433 sentre.
 
Recycling Technology
TiTech og Orwak Group leverte gode resultater i 4. kvartal 2005. Inntektene utgjorde 117 MNOK og driftsmarginen ble 16% etter restruktureringskostnader på 2 MNOK. TOMRA forventer en betydelig resultatforbedring i første kvartal 2006 relativt til fjoråret basert på en ordrereserve på 70 MNOK ved inngangen til 2006 sammenlignet med 35 MNOK ved inngangen til 2005.
 
Other non-deposit activities
TOMRA har nå installert ca. 90 maskiner i Japan, men er avhengig av et tettere samarbeid med Sumitomo Corporation for aksellerere utrullingen av maskiner i dette markedet. TOMRA vil fortsette den positive dialogen med bydelene i Tokyo med tanke på ytterligere leveranser i 2006 og sikter mot å skape en felles forretningsmodell med Sumitomo i løpet av første halvår 2006.
 
I 4. kvartal 2005 installerte TOMRA det sjette og siste resirkuleringssenteret hos TESCO i Storbritannia. Pilotprogrammet med TESCO er planlagt ut første kvartal 2006. Så langt har tilbakemeldingene fra kunder og TESCO vært positive, og TOMRA diskuterer for tiden en utvidelse av programmet med TESCO. En konklusjon er forventet i 1. kvartal 2006.
 
For presentasjon av 4. kvartal 2005 (engelsk), vennligst bruk følgende link:
 
For full rapport av 4. kvartal 2005 (engelsk) med tabeller, vennligst bruk følgende link:
 
For å se vår internett-overføring av presentasjonen, vennligst bruk følgende link :
Et opptak av kvartalspresentasjonen vil bli tilgjengelig umiddelbart etter avsluttet presentasjon.

Abonner