TOMRA innkalling til ordinær generalforsamling

Det innkalles til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA

TORSDAG 22. APRIL 2004 KL. 18.30

Møtested: Tomra Systems ASAs lokaler i Drengsrudhagen 2, Asker.

Registrering: Registrering åpner kl. 17.30.
I tiden før generalforsamlingen inviteres til kaffe og kake.

Til behandling foreligger:
                               1.       Godkjenning av innkalling og dagsorden
                               2.       Valg av to personer til å medundertegne protokoll
                               3.       Administrasjonen redegjør for selskapets status
                               4.       Fastsettelse av selskapets og konsernets årsoppgjør
                               5.       Fullmakter til styret
                               6.       Fastsettelse av honorar til styre og revisor
                               7.       Valg av styre og revisor
                              
 
TOMRAs resultater for 1. kvartal 2004 vil bli presentert etter generalforsamlingen.
 
Vi ønsker aksjonærene vel møtt.
 
 
Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 22. april 2004 kan lastes ned fra følgende link:

Melding om deltakelse på generalforsamling må være DnB Nor Bank ASA i hende senest kl. 16.00 tirsdag 20. april 2004. <!-- hugin-supplied --><br> Postadresse: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, alternativt på telefaks nr +47 22 48 11 71. Påmelding kan også foretas elektronisk via Investortjenester eller via selskapets hjemmeside http://www.tomra.com (kan ikke benyttes ved fullmakt). <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> TOMRA SYSTEMS ASA <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Jan Chr. Opsahl (sign.) <!-- hugin-supplied --><br> Styrets formann

Abonner