TOMRA-rendyrker i California og nedskriver 345 MNOK

I løpet av 2001 har TOMRA brukt store ledelsesmessige og økonomiske ressurser på endringsprosesser med formål å oppnå lønnsomhet i California og å avvikle aktivitetene i stater i USA som ikke har panteordninger. Mangelen på fremgang i 4. kvartal 2001 har vært av en slik karakter at det ikke lenger er forsvarlig å opprettholde bokførte verdier i regnskapet og styret har derfor besluttet å nedskrive investeringer med totalt 345 MNOK.Estimat for 2001
TOMRA estimerer følgende tall for 2001:

Tall i MNOK 2001 akkum. 4. kvartal
Omsetning inkl. virksomhet under avvikling, ca. 2 900 710
Driftsresultat, ca. 349 60
Resultat før nedskrivninger, ca. 441 115
Av- og nedskrivninger i 4. kvartal 345 - 390

Det svake driftsresultatet skyldes i hovedsak utviklingen i California mens en positiv finansnetto relaterer seg til valutagevinster. Resultat før nedskrivninger inkluderer tilbakeføring av 15 MNOK relatert til garantiavsetningen for Wise Recycling. Etter disse nedskrivningene har TOMRA gjennomført full opprydning i virksomheten. Nedskrivningene har ingen likviditetsmessig effekt og egenkapitalandelen forventes å være 72% etter nedskrivninger. Likvide midler var 600 MNOK ved inngangen til 2002.

Utsikter for 2002
En langsom bedring i California og videreføring av beredskapen i Tyskland vil gi et svakt resultat i 1. kvartal 2002. Året 2002 forventes å bli et år uten de store overskrifter for TOMRA, om da ikke Tyskland vedtar pant på engangsemballasje. Styret forventer et år hvor selskapet fortsetter å bygge stein på stein med økende inntjening i alle hovedmarkeder.

* * *

Situasjonen i California
TOMRA investerte totalt USD 23,2 millioner (208 MNOK) i 1998 gjennom kjøp av fire virksomheter som drev resirkuleringssentre i California. I tillegg har TOMRA foretatt ytterligere investeringer på USD 15 millioner (135 MNOK) i RePlanet konseptet samt USD 10 millioner (90 MNOK) i systemutvikling og infrastruktur.

Planen med disse investeringene var raskt å sikre TOMRA en vesentlig markedsposisjon i et nytt marked og deretter konvertere manuelle resirkuleringssentre til automatiserte RePlanet løsninger. Dette konseptet skulle skape økt volum basert på bedre tilgjengelighet og en attraktiv merkevare, støttet av profesjonell markedsføring. Modellen skulle senere videreutvikles til en franchise-løsning.

RePlanet konseptet har bidratt positivt til resirkuleringsaktivitetene i California og har på mange måter oppnådd den posisjon som konseptet var tiltenkt. Til tross for betydelig innsats og ressursbruk har volumveksten gjennom konvertering av disse sentrene ikke oversteget 60% mot en opprinnelige målsetning på 100% vekst over en toårs periode. Manuelle sentre har i samme periode hatt en volumnedgang på 20%, noe som bekrefter at RePlanet er et fremtidsrettet konsept. California har imidlertid samtidig opplevd at delstatens samlede resirkuleringsandel falt fra 72% i 1999 til 62% i 2000. Denne utviklingen har vist seg vanskelig å snu selv for myndighetene som sist sommer investerte USD 10 millioner i en større holdningskampanje for å øke resirkuleringen uten synlige resultater.

TOMRAs inntekter i California er sterkt koblet til resirkulert volum og aluminiumspriser, og grunnet den manglende volumveksten har TOMRA ikke kunnet oppnå et tilstrekkelig inntektsgrunnlag for å forrente de investeringer som er foretatt. Pantsystemet i California er i tillegg strengt politisk regulert. Dette har gjort det vanskelig og tidkrevende å tilpasse driftsmodell og kostnader til lavere volumer.

Status og muligheter
TOMRA gjennomførte i andre halvår 2001 en restrukturering av selskapets prosesseringsaktiviteter i California og virksomhetene i ikke-pant stater på vestkysten av USA. Kostnader knyttet til salg og nedlegging av disse virksomhetene har utgjort USD 6 millioner (54 MNOK) som ble kostnadsført i 3. kvartal 2001. All virksomhet i ikke-pant stater, med unntak av Hawaii, er solgt eller nedlagt ved utgangen av året.

Siden oppstarten i California har TOMRA gjennomført flere organisasjonsmessige endringer for å forbedre resultatene. I løpet av det siste halvåret er det etablert en bedre struktur og et bedre grunnlag for forsvarlig økonomisk oppfølging av virksomheten. Dette har imidlertid ikke kunnet forhindre en forverring av resultatene i 4. kvartal 2001.

Det vil bli iverksatt umiddelbare tiltak for at virksomheten i California skal oppnå balanse i 2. kvartal 2002. RePlanet er godt mottatt av så vel forbrukere som myndigheter og vil utgjøre fundamentet for TOMRAs videre satsningen i California. Konseptet må imidlertid videreutvikles og effektiviseres for å fungere som en helautomatisk og rasjonell driftsløsning. Øvrige tiltak vil omfatte organisasjonsmessige tilpasninger, nedleggelse av tapsbringende sentre samt samarbeide med Miljødepartementet (DoC) om langsiktige forbedringer av rammebetingelsene i systemet.

TOMRAs nye leder for Nord-Amerika, Gregory Knoll, er nå på plass. I tillegg vil direktør Helge Nerland konsentrere sin tid om California-prosjektet i første halvår.

For henvendelser kontakt Konsernsjef Erik Thorsen på telefon <br>66 79 91 00 eller 66 79 92 00 <br> <br> <br>Asker, 14. januar 2002 <br> <br> <br>Styret i Tomra Systems ASA <br>

Abonner