STOREBRAND ASA: Overgangseffekter fra nye skatteregler gir økt konsernresultat og solvens

Nye skatteregler for forsikrings- og pensjonsforetak ble vedtatt av Stortinget i desember 2018. For livsforsikringsselskaper skal kundemidlene gå skattemessig i null hvert år. Selskapets resultat blir derimot løpende beskattet iht. ordinære skatteregler. Det innebærer at skatterisiko og –volatilitet reduseres betydelig for konsernet. Som følge av forskjell mellom virkelig verdi og skattemessig verdi har Storebrand tidligere regnskapsført en utsatt skatt tilknyttet eiendom eiet av kundemidlene. Denne utsatte skatten fraregnes ved innføringen av nye skatteregler som skiller tydeligere mellom kundenes og eiers midler. Endringen innføres i regnskapsåret 2018 og fører til en regnskapsmessig skatteinntekt på om lag 1,6 milliarder kroner for konsernet i fjerde kvartal. Endringen er isolert sett ventet å øke den beregnede solvensmarginen med om lag 6 prosentpoeng. Endringen får ingen effekt for Storebrands kunder.   Inntektsføringen er en teknisk konsekvens av endrede skatteregler. Styret vil i henhold til konsernets utbyttepolicy foreslå et utbytte basert på resultat etter skatt, men justert for inntektsføringen av skatt beskrevet over. Kontaktpersoner Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje: kjetil.r.krokje@storebrand.no eller (+47) 934 12 155 Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter over 700 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs. Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no

Sivilombudsmannen bekymret for isolerte innsatte ved Bergen fengsel

Sivilombudsmannen gjennomførte i mai 2018 et tredagers besøk til Bergen fengsel. Besøket var en oppfølging av Sivilombudsmannens besøk til fengselet i 2014. Bergen fengsel har høyest antall vedtak om utelukkelse av innsatte i landet. Under besøket fokuserte Sivilombudsmannen på fengselets praksis for utelukkelse fra felleskapet og utetid fra celle. Datoen for besøket ble ikke oppgitt på forhånd. Innsatte med psykiske lidelser settes på sikkerhetscelle Sivilombudsmannen har i forbindelse med besøket gjennomgått en rekke hendelser der personer med psykiske lidelser er blitt plassert ved fengselets restriktive avdeling. Det er åpenbart at flere av disse innsatte har fungert svært dårlig i fengselet, og ikke fått den helsemessige behandlingen de har hatt behov for. Spesielt bekymringsverdig er det at en fjerdedel av plasseringene på sikkerhetscelle i 2017 skyldtes at den innsatte skadet seg selv eller at det var risiko for at den innsatte ville forsøke å begå selvmord.  Fengselets ledelse opplyste at ressursmangel gjorde at de ikke kunne ivareta disse innsatte på de ordinære avdelingene. – Det er svært bekymringsfullt at lav bemanning og ressursmessige forhold medfører at personer i en akutt livskrise blir plassert på sikkerhetscelle med begrenset kontakt med andre mennesker. Dette er noe vi har sett i en rekke fengsler og som er sterkt kritikkverdig, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger. Isolert I rapporten kommer det også frem at forholdene fortsatt er bekymringsverdige for isolerte innsatte ved fengselet. Siden forrige besøk var det bygget ett nytt aktivitetsrom ved mottaksavdeling A-øst. Dette skulle bedre aktivitetstilbudet, men på grunn av manglende kapasitet er de innsatte ved denne avdelingen fortsatt isolert fire dager i uken. Dette er en praksis som innebærer en klar risiko for umenneskelig behandling.  Mer innlåsing på fellesskapsavdelingen Under besøket opplyste fengselsledelsen at de på grunn av sikkerhet- og ressursmessige forhold hadde økt innlåsingen på fellesskapsavdelingene. Sivilombudsmannen er fortsatt bekymret for bemanningssituasjonen ved fellesskapsavdelingene ved Bergen fengsel. At Kriminalomsorgen ikke er i stand til å ivareta de innsattes sikkerhet på andre måter enn å øke graden av innlåsing er bekymringsverdig. Les rapporten fra Sivilombudsmannen her  Kontakt: Ellen Cecilie Eriksen Kommunikasjonsrådgiver, Sivilombudsmannen Tlf: 47488858 E-post: ece@sivilombudsmannen.no

Lønnsom vekst og økt utbytte

– Solid gjennomføring og rask implementering av forbedringer som gir lavere kostnader, lavere utslipp og økt effektivitet er sentralt for verdiskapingen i Aker BP. Etter hvert som vi gjennomfører flere lønnsomme prosjekt, og selskapet vokser, har vi også besluttet å øke ambisjonene for utbyttebetaling til aksjonærene våre, sier Karl Johnny Hersvik, administrerende direktør i Aker BP. – Fremtidens oljeindustri tilhører de mest konkurransedyktige og effektive oljeselskapene, legger han til.   Aker BP rapporterer også økte reserver og ressurser, og opprettholder svært gode resultater innen leting, boring og brønn, prosjekter og produksjon. Selskapet venter en sterk kontantstrøm og har en robust balanse. Hovedbudskap på kapitalmarkedsdagen: · Potensial til å tredoble produksjonen innen 2025 basert på eksisterende portefølje · Mål om å redusere produksjonskostnadene til 7 dollar per fat innen 2023 · Styret foreslår et utbytte i 2019 på 750 millioner dollar, opp fra 450 millioner dollar i 2018, med ambisjon om å øke utbyttet med ytterligere 100 millioner dollar per år fram til 2023 · Et leteprogram for 2019 med et betydelig potensial. 15 leteprospekt skal bores, med netto uriskede ressurser på til sammen 500 millioner fat oljeekvivalenter (“mmboe”)   · Økte reserver (2P) til 917 mmboe, drevet av konvertering fra ressurser til reserver. · Styrket posisjon i selskapets kjerneområder på norsk sokkel etter oppkjøpet av 11 lisenser fra Total og oppkjøpet av King Lear-funnet fra Equinor. Oppkjøpene har tilført Aker BP betingede ressurser (2C) på til sammen 173 mmboe. · Økte betingede ressurser (2C) til 946 mmboe, drevet av oppkjøp og funn. · Selskapet ruller ut industri-ledende digitale løsninger på alle opererte plattformer og produksjonsskip. Aker BP er det første selskapet i Norge som, med virkning fra 16. januar 2019, styrer en bemannet plattform fra et kontrollrom på land (Ivar Aasen-plattformen). Guiding: +----------------------------+----------------------+------------------+| |2018 (foreløpige tall)|2019 Guiding |+----------------------------+----------------------+------------------+|Produksjon |155,7 mboepd |155-160 mboepd |+----------------------------+----------------------+------------------+|Investeringer |USD 1,20 milliarder |USD 1,6 milliarder|+----------------------------+----------------------+------------------+|Leteutgifter |USD 359 millioner |USD 500 millioner |+----------------------------+----------------------+------------------+|Fjerningskostnader |USD 243 millioner |USD 150 millioner |+----------------------------+----------------------+------------------+|Produksjonskostnader per fat|USD ~12 |USD ~12,5 |+----------------------------+----------------------+------------------+|Utbytte |USD 450 millioner |USD 750 millioner |+----------------------------+----------------------+------------------+ Lavutslippsoperatør som satser på digitalisering Aker BP fortsetter å være blant olje- og gassprodusentene med lavest karbonintensitet. Selskapets utslipp per produserte fat er lavere enn gjennomsnittet for norsk sokkel, og under halvparten sammenlignet med det globale gjennomsnittet. – I samarbeid med andre ledende selskap skal vi ytterligere redusere utslippene, forbedre sikkerheten og øke effektiviteten gjennom hele verdikjeden vår, sier Hersvik. Gjennom å utnytte Aker BPs sterke industrielle allianser muliggjøres utviklingen av nye forretningsmodeller. Dette vil være en sentral del av Aker BPs strategi i årene som kommer. Aker BP fortsetter å utvikle og ta i bruk industri-ledende digitale løsninger på alle opererte plattformer og produksjonsskip. Selskapet er det første i Norge som, med virkning fra 16. januar, styrer en bemannet plattform fra et kontrollrom på land (Ivar Aasen-plattformen). Både på Ivar Aasen-plattformen og på produksjonsskipet Skarv bruker selskapets ansatte håndholdte enheter som gir tilgang til live data fra Aker BPs industrielle dataplattform. Utrullingen av denne teknologien fortsetter på Aker BPs øvrige plattformer og produksjonsskip. – Deling av industrielle data vil hjelpe oss til å drive fram innovasjon på alle områder av olje- og gassindustrien. Vi ser allerede designforbedringer og landbasert kontroll- og overvåking av utstyret vi bruker. Dette muliggjør også smarte kontrakter med våre leverandører og nye forretningsmodeller for framtiden. Dette er bare begynnelsen, sier Hersvik. Sterke 2018-resultater som fundament for fortsatt vekst Aker BP produserte 155 700 fat oljeekvivalenter per dag i 2018, i tråd med tidligere guiding. Produksjonskostnadene for året var 12 dollar per fat. Investeringene summerte seg til 1,2 milliarder dollar, 100 millioner dollar lavere enn planlagt. Alle nåværende feltutviklingsprosjekter går som planlagt. - Vi har levert på målene vi satte for 2018, og Aker BP er godt rigget for å levere på de høye ambisjonene våre i årene som kommer, sier Hersvik. Aker BP økte sine 2P-reserver til 917 mmboe i 2018, drevet av konvertering fra ressurser til reserver, særlig i Valhall-området. Gjennom oppkjøp og nye funn har også Aker BP økt sine 2C-ressurser til 946 mmboe. Sterk organisk vekst fra eksisterende portefølje Selskapet har en stor og robust portefølje med en rekke utviklingsmuligheter. Disse mulighetene representerer et potensial for å tredoble Aker BPs produksjon innen 2025. · Produksjonsstart fra Johan Sverdrup er planlagt i november 2019. Ved full produksjon (Q4 2022) vil Johan Sverdrup bidra med mer enn 75 mboepd netto til Aker BP. · Aker BP sikter mot en områdeutvikling av ressursene i NOAKA-området (550 mmboe). Break-even for Aker BPs PQ-konsept er 35 dollar per fat over hele prosjektsyklusen, som er betydelig bedre enn det alternative UPP-konseptet. · Selskapet fortsetter å utvikle ressurspotensialet i Valhall-området. Sammenlignet med 2018- produksjonen vil de sanksjonerte og ikke-sanksjonerte prosjektene bidra til å doble selskapets produksjon fra Valhall. · Ærfugl-utbyggingen vil øke produksjonen fra Skarv-området. Produksjonen fra Ivar Aasen forventes å være stabil rundt dagens nivå. Betydelig ressurstilgang i Alvheim-området vil gi muligheter for produksjonsøkning fram mot 2023. · Aker BPs ambisjoner for å fornye Ula som en områdehub inkluderer økt oljeutvinning fra Ula-reservoaret, tilknytning av eksisterende funn i området inkludert King Lear, samt ytterligere letepotensial i området. - Vi ser store muligheter for verdiskaping ved alle våre plattformer og produksjonsskip. Digitale innovasjoner og våre industrielle allianser vil bidra til at vi når våre vekstambisjoner på en effektiv måte, sier Hersvik. Økende verdiskaping gir økende utbytte De lønnsomme vekstprognosene og den sterke balansen legger til rette for at selskapet kan øke utbytteutbetalingene til aksjonærene. Styret foreslår et utbytte i 2019 på 750 millioner dollar, opp fra 450 millioner dollar i 2018, med ambisjon om å øke utbyttet med ytterligere 100 millioner dollar per år fram til 2023. - Aker BPs ambisjon er å overføre verdiskapingen i selskapet til aksjonærene. Utbytteambisjonene reflekterer selskapets vekst, verdiskaping og sterke finansielle stilling, sier Hersvik. Stort og lovende leteprogram i 2019 Selskapet har et stort og lovende leteprogram i 2019. Totalt planlegger Aker BP å delta i 15 letebrønner, med netto uriskede ressurser på til sammen 500 millioner fat oljeekvivalenter. - Dette er et veldig spennende leteprogram. Vi investerer i leting for å finne lønnsomme fat rundt våre produksjonshuber, teste nye letemodeller og forhåpentligvis gjøre funn som kan gi nye utbyggingsmuligheter for Aker BP, sier Hersvik. Presentasjon og webcast Kapitalmarkedsdagen finner sted i dag på Fornebuporten (Grand Hall, bygg B), Oksenøyveien 10, Lysaker, Norge. Registrering fra klokken 08:30 (CET). En live webcast er tilgjengelig på vår nettside www.akerbp.com, og starter klokken 09:00 (CET) i dag.

David Torvik Tønne og Lene Landøy inn i hovedledelsen i Aker BP

Alexander Krane, som i dag er CFO i Aker BP, går til en stilling som investeringsdirektør i Aker ASA. Aker BP reorganiserer finansfunksjonene. David Torvik Tønne blir ny CFO, mens Lene Landøy blir direktør med ansvar for strategi og forretningsutvikling. Begge går inn i selskapets hovedledelse, og vil rapportere til administrerende direktør Karl Johnny Hersvik. Administrerende direktør Karl Johnny Hersvik sier i en uttalelse: «Alexander har vært fundamental i å bygge det Aker BP vi ser i dag. Jeg har jobbet tett med Alexander siden 2014. Hans innsats, evner, og enorme kapasitet gjør at jeg vil savne å ha ham ved min side. Samtidig er jeg stolt over at vi har utmerkede interne kandidater som kan ta over ansvaret. Jeg kjenner både Lene og David godt, og er sikker på at de vil utgjøre et sterkt team fremover.» David Torvik Tønne (født 1985) kommer fra stillingen som VP Corporate Controlling, og har vært i selskapet siden januar 2017. Tønne har en mastergrad i finans fra Handelshøyskolen i Bergen. Før Aker BP jobbet han syv år i The Boston Consulting Groups’ Olje- og Gassteam. Lene Landøy (født 1979) kommer fra stillingen som VP Strategy, Portfolio and Analysis, og har vært i selskapet siden januar 2017. Landøy er utdannet siviløkonom, med mastergrad i finans fra Handelshøyskolen i Bergen (NHH)/University of California Los Angeles (UCLA). Hun har videre en mastergrad i internasjonal finans fra Skema Business School i Frankrike. Før hun kom til Aker BP ledet hun Equinors forretningsutviklingsenhet på norsk sokkel. De organisatoriske endringene finner sted med virkning fra 1. februar.

Veidekke ASA: Bygger ny vindkraftpark for Eolus

Prosjektet er en totalentreprise som omfatter konstruksjon av fundamenter og veier og tilhørende installasjon av elektriske kabler. Prosjektet ble påbegynt rett over nyttår og skal stå klart midt i februar 2020. De to selskapene har tidligere samarbeidet om flere prosjekter. – Vi ser frem til et fortsatt vellykket samarbeid med Eolus. Dette er en profesjonell kunde som setter bærekraft og kvalitet i første rekke – akkurat som Veidekke, sier Anders Johansson, anleggsleder i Veidekke Anläggning.   – Veidekke har et sterkt team med høy kompetanse og god kunnskap om hva Eolus ser etter i leveransen. Vi gleder oss til å samarbeide om enda et prosjekt som vil bidra til å øke Sveriges produksjon av fornybar energi, sier Marcus Landelin, viseadm. direktør og driftsleder i Eolus. Vindkraft er et høyt prioritert segment, der Veidekke har en sterk posisjon og et omfattende kundetilbud. Kontrakten inngår i ordrereserven for fjerde kvartal 2018. For mer informasjon, kontakt: Anders Johansson, anleggsleder Veidekke Anläggning SydVäst, anders.johansson@veidekke.se, +46 722 28 20 60 Peter Svenningsson, regionsjef Veidekke Anläggning SydVäst, peter.svenningsson@veidekke.se, +46 761 26 40 19 For pressebilder, se www.flickr.com/photos/veidekke Abonner på meldinger fra Veidekke   Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 32 milliarder kroner, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

SAS lanserer en løsning som forenkler både oversikten og innrapporteringen av bonuspoeng

Etter skatteloven er enhver økonomisk fordel mottatt i arbeidsforholdet skattepliktig, med mindre det er særskilte skattefritak. Konkret for luftfart dreier dette seg om bonuspoeng opptjent som følge av reiser, betalt av arbeidsgiver, og som benyttes til kjøp av private flyreiser. Denne bestemmelsen har alltid vært reflektert i EuroBonus-vilkårene, som for den enkelte innebærer en praksis i samsvar med innberetningsansvaret på selvangivelsen. Det er et stort antall rabatt-, lojalitets- og fordelsprogram i mange bransjer. I tilfeller av private medlemskap generelt, og EuroBonus spesielt, er det kun den enkelte bruker og medlem som fullt ut har kunnskap og kjenner den bakenforliggende informasjonen bak opptjeningen av EuroBonus-poengene. Det er med andre ord kun det enkelte medlem som har mulighet for en fullstendig oversikt. Det nye verktøyet som nå lanseres i samarbeid med Mytos vil gjøre det lettere for hvert enkelt EuroBonus-medlem å holde oversikt, og dermed bidra til at man enkelt kan oppfylle kravet i de nye skattereglene. Videre muliggjør verktøyet også at bonuspoeng opptjent fra tjenestereiser som brukes til å betale private flyreiser kan meldes til arbeidsgiver i de tilfeller det er i overenstemmelse med den enkelte reisebestemmelse/arbeidsinstruks. - SAS er glad for at vi nå kan lansere en løsning som gjør det enklere for våre reisende å ha bedre kontroll på hvilke EuroBonus-poeng som er opptjent privat eller som følge av tjenester og varer betalt av arbeidsgiver. EuroBonus-poeng kommer fra mange kilder, og det har vært viktig for SAS å finne et verktøy som gjør det enkelt for EuroBonus-medlemmer å ha god oversikt, og som gir grunnlag til korrekt innmelding til arbeidsgiver hvor det er i tråd med reisebestemmelsene, sier Thomas Reinsborg, Head of Sales i Norge.         Bedriftene kan i alle tilfelle og uavhengig av det nye verktøyet fortsatt ha interne reisebestemmelser som tillater opptjening fra tjenestereiser også etter regelendringen, slik at deres ansatte kan nyte godt av fordeler fra sølv- gull- og diamantkort, for mer effektive reiser og større bekvemmelighet på både jobb- og private reiser. Dette er fordeler som ikke er gjenstand for verken rapportering eller beskatning. Den nye løsningen er også et verktøy for bedrifter som tillater privat bruk av EuroBonus-poeng der disse er opparbeidet i arbeidsforholdet, og reduserer dermed den usikkerheten som er skapt for mange virksomheter, etter at de nye skattereglene pålegger arbeidsgiver å innrapportere fordeler som benyttes privat. - De som reiser mye kan fortsatt nyte godt av populære fordeler, som gjør reisene mer effektive gjennom raskere innsjekking, fast track og lounge hvor man både kan hvile og arbeide. Opptjente poeng kan gjennom den enkelte bedrifts reisebestemmelse brukes på nye arbeidsrelaterte reiser og andre tilleggsfordeler og tjenester, som for eksempel oppgradering og prioritet når flyene er fulle. Dette vet vi er av stor betydning for mange arbeidsgivere, sier Thomas Reinsborg. Programvareselskapet Mytos som er en anerkjent aktør i markedet, har utviklet dette verktøyet som vil favne flere behov utover å gi oversikt over poengopptjeningen hos SAS. Den teknologiske løsningen vil selvsagt ivareta alle de juridiske krav og hensyn som er gjeldende i behandlingen av personopplysninger, herunder den enkeltes suverene kontroll og oversikt på egne poeng. Dette verktøyet er en tilrettelagt løsning som vil være godt egnet til å møte forpliktelsene i de nye skattereglene. - Dette er en løsning som gjør det enkelt, ubyråkratisk og lite tidkrevende for både arbeidstaker og lønnsavdelingen i virksomheten å innrapportere verdien av bonuspoeng i henhold til de nye kravene fra skattemyndighetene, sier daglig leder Lars Ole Allum i Mytos. Løsningen som kommer i februar gjør det enkelt å skille mellom bonuspoeng opptjent privat og i jobbsammenheng, og den gjør det samme for bruken av bonuspoeng. I praksis vil verdien av privat bruk av bonuspoeng opptjent i jobbsammenheng, målt etter prisen på for eksempel flyreisen, komme inn i den ansattes lønns- og trekkoppgave. - Vi er svært stolte over at SAS og Eurobonus velger vår teknologi til å løse en høyst aktuell problemstilling for skattemyndigheter, arbeidsgivere og reisende. Vi ser frem til å presentere verktøyet om noen få uker, sier Allum i Mytos For ytterligere informasjon kontakt: SAS: + 47 64 81 88 00 Mytos: + 47 47 29 35 75 ----------------------------------------------------------------------

Snoop Dogg blir aksjeeier i Klarna og forvandles til Smoooth Dogg

Som kommunikasjonskonsept skal «Smoooth» være Klarnas kundeløfte i ett enkelt ord. All friksjon ved «betal senere» betalinger skal fjernes. For ytterligere å forsterke denne forpliktelsen har selskapet inngått et partnerskap med Snoop Dogg, en av klodens smoootheste mennesker. I den storstilte europeiske kampanjen «Get Smoooth» som lanseres nå skal han bli enda smoothere. Samarbeidet skal ta selskapets kommunikasjonskonsept «Smoooth» videre til nye høyder. For Snoop Dogg er dette et ledd i hans europeiske investeringsstrategi. Snoop: Som skapt for hverandre - Jeg har vært på utkikk etter en mulighet til å utvide min portefølje innenfor teknologiinvesteringer i Europa. Etter å ha sett hvordan Klarna opererer og utfordrer status quo, mener jeg vi er som skapt for hverandre Jeg er veldig begeistret for dette samarbeidet, sier Snoop Dogg. «Get Smoooth» viser at om du er forbruker, butikkeier eller en verdensberømt smooth person som Snoop Dogg, så vil Klarnas produkter gjøre hverdagen din langt enklere og mindre stressende. Den går da fra å være smooth til smoooth. Calvin Broadus, bedre kjent som Snoop Dogg, er en amerikansk rapper, plateprodusent, tv-personlighet og skuespiller. Hans musikkarriere startet I 1992 da han ble oppdaget av rapper og musikkprodusenten Dr. Dre. Snoop Dogg har siden det solgt mer enn 37 millioner album over hele verden. Snoop Dogg skal kjøpe Klarna-aksjene fra en eksisterende aksjonær i selskapet. Klarnas CEO, Sebastian Siemiatkowski, har allerede bekreftet samarbeidet på Twitter og legger til: - Gir Klarna helt nye muligheter for videre vekst og utvikling - Snoop er ikke bare en rap-legende, men også en vellykket forretningsmann med en genuin interesse for teknologi, detaljhandel og e-handel. Han er svært god kunnskap om forbrukeratferd og er ekstremt god når det gjelder merkevarebygging og markedsføring. Å spille på lag med en av de smoootheste personene i verden gir Klarna helt nye muligheter for videre vekst og utvikling av selskapet. - Dette er et samarbeid vi har gledet oss til Det er veldig mange nordmenn som har vokst opp med og har et forhold til Snoop. At han nå er med på laget og skal hjelpe å gjøre de flere tusen norske nettbutikkene som bruker Klarna ennå smooothere. Dette blir veldig spennende, sier markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad. Allerede i gang med sitt neste store samarbeidsprosjekt Kort tid etter at «Get Smoooth»-kampanjen avsluttes vil Snoop Dogg og Klarna annonsere sitt neste store samarbeidsprosjekt – en unik produktserie som gjør at alle kan «Get Smoooth». Reklamefilmene med Snoop Dogg som Smoooth Dogg finner du ved å trykke på linkene under:  The Coronation: https://www.youtube.com/watch?v=i57wmNb92Qs&feature=youtu.be Longest Toast: https://www.youtube.com/watch?v=mKzShC6rq5M&feature=youtu.be Silky Bed: https://www.youtube.com/watch?v=Fz9NXMxm9p8&feature=youtu.be ********** For mer informasjon: Klarna: Thomas Elvestad, Markedsdirektør, Norge thomas.elvestad@klarna.com +47 932 51 163 Om Klarna Alt handler om smoooth (ja det er med tre ooo’er). Klarna er Europas ledende betalingsleverandører og en nylig lisensiert bank som ønsker å revolusjonere betalingsløsningene for forbrukere og virksomheter. Klarna ble etablert i Stockholm i 2005, og gir online-kunder flere muligheter til å betale senere og tilbyr en sikker, friksjonsfri og smoooth handleopplevelse.  Klarna jobber nå med mer enn 100 000 handelssteder i Europa og Nord Amerika. Klarna har 2 000 ansatte og er aktive i 14 land. Klarna har investorer som Sequoia Capital, Bestseller Group, Atomico, VISA og Permira.   Om Snoop Dogg Calvin Broadus, bedre kjent som Snoop Dogg, er en amerikansk rapper, plateprodusent, tv-personlighet og skuespiller. Hans musikkarriere startet I 1992 da han ble oppdaget av rapper og musikkprodusenten Dr. Dre. Snoop Dogg har siden det solgt mer enn 37 millioner album over hele verden.

Aker BioMarine og VARD lanserer verdens første spesialbygde krillfartøy

Antarctic Endurance er navnet på fartøyet som i dag døpes i Ålesund. Krillfartøyet blir Aker BioMarines flaggskip innen energieffektiv fangst og operasjon og er et resultat av det ypperste innen norsk maritim skipsbygging og innovasjon. Skipsdåpen og lanseringen markerer milepælen for en to års lang reise gjennom designprosesser, samarbeid og utrustning levert av de norske skipsbyggerne VARD. Prosjektet har involvert over 40 norske underleverandører og mer enn 900 personer i Norge har jobbet iherdig med å få fartøyet ferdigstilt til 2019-sesongen. - Vi har  brukt all vår erfaring og kunnskap i arbeidet om å realisere våre ambisjoner og operasjonelle behov for et fartøy av denne typen. Dette er noe vi bare kunne ha drømt om da vi startet vårt eget eventyr i Antarktis for mer enn et ti år siden, sier Matts Johansen, administrerende direktør i Aker BioMarine. - Antarctic Endurance er designet og konstruert spesielt for vår drift, hun er energibesparende og utstyrt med en rekke miljøvennlige teknologier som er implementert gjennom medvirkning og innspill fra vårt erfarne mannskap. Dette er et unikt fartøy på alle måter og vårt aller første spesialbyggede krillfartøy. Båten har fått navnet Antarctic Endurance og er en hyllest til den verdenskjente Britiske polfareren, Sir Ernest Shackleton. Den ærverdige Alexandra Shackleton, barnebarnet til Sir Ernest Shackleton er gudmor til fartøyet.  - Dette er en fantastisk dag og det betyr mye for meg å se at min bestefar og hans mannskaps arv og heroisme hylles på denne måten. Antarctic Endurance blir en påminnelse og et symbol på den arven Norge og Storbritannia deler og som binder oss sammen. Min bestefar Sir Ernest Shackleton fikk sitt fartøy, Endurance, bygget i Sandefjord i Norge, og nå er et nytt fartøy med navnet Endurance bygget i Norge på vei ut til Antarktis, sier Shackleton. Skipet som vil seile under norsk flagg, er 130 meter langt og har en byggekostnad på 1,1 milliard kroner eller litt over 140 millioner dollar. Den viser hvilken imponerende kompetanse som bor i det norske maritime miljøet. -Vi er mange stolte skipsbyggere i VARD i dag. Vi gleder oss over leveransen av Antarctic Endurance og at hun nå er klar for sin debutsesong. Dette er et unikt prosjekt og i samarbeid med Aker BioMarine har vi løst en rekke utfordringer for å levere det vi mener er et fartøy som setter en helt ny standard for bransjen, sier Fredrik Mordal Hessen, verfstdirektør i Vard Brattvaag. Antarctic Endurance er et nybygg som er spesialdesignet for oppgaven, i motsetning til eksisterende forsynings- eller trålerfartøy som har fått ettermontert utstyr.  I tillegg til å dekke kjernebehovene i Aker BioMarines operasjonelle virksomhet, har fartøyet blitt designet og utstyrt for maksimal energieffektivitet. Gjennom en rekke innovative prosesser og teknologier om bord er fartøyet 30 prosent mer miljøvennlig sammenlignet med dagens trålere. Video: https://bit.ly/2RuqOfk Bilder: https://bit.ly/2MffhL4 Teknisk brosjyre: https://bit.ly/2DgG86Q Leverandørliste: https://bit.ly/2syNJqZ   For mer informasjon vennligst ta kontakt med: Aker BioMarineIngeborg Tennesingeborg.tennes@akerbiomarine.comph: +47 941 68 658 VARDHege Anita Akselvollhege.akselvoll@vard.comph: +47 91 69 00 51

Veidekke ASA: Bygger 130 boliger til på Løren i Oslo

- Salget har vært meget godt på Gartnerkvartalet. Kombinasjonen av små og store leiligheter med parkering under bakken, balkonger, takterrasser, flere typer hageparseller og ikke minst store grøntområder er noe kjøperne tydeligvis har satt pris på. Vårt mål er å bygge gode nabolag, og alt ligger til rette for det her, sier administrerende direktør Øyvind Moen i Veidekke Eiendom. Dette fjerde byggetrinnet består av et bygg på 9 og 10 etasjer med totalt 130 boliger, tilhørende garasjekjeller samt garasjekjeller for neste trinn. Det tilbys et bredt utvalg av 2, 3 og 4-roms leiligheter, der leilighetene i første etasje får egen hageparsell eller romslige terrasser. Ved ferdigstilling etableres en ballbane på deler av det store gårdsrommet. Som en forlengelse av det grønne preget blir det bygget felles parsellhager og en pergola for møteplass i gårdsrommet.   Gartnerkvartalet er videreføring av Gartnerløkka-prosjektet, og vil når det står ferdig bestå av rundt 540 boliger i syv boligblokker fordelt på flere byggetrinn. Blokkene blir plassert rundt en stor, solfylt gårdspark på nesten 10 mål beplantet med busker, trær og parsellhager. De første beboerne flyttet inn sensommeren 2018. Samlet salgsverdi for alle boligene på Gartnerkvar­talet blir på rundt 2,5 milliarder kroner. Total salgsgrad for prosjektet er nå cirka 80 %. Gravearbeidene for det fjerde byggetrinnet er ferdig og arbeidene med kjeller pågår nå for fullt. Ferdigstillelse av boligene er planlagt i fjerde kvartal 2020. Mer informasjon om prosjektet: www.gartnerkvartalet.no  For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt: Adm. dir. Øyvind Moen i Veidekke Eiendom, tlf 93 20 14 19, oyvind.moen@veidekke.no Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no Abonner på meldinger fra Veidekke   Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er nær 32 milliarder kroner, og halvparten av de 8000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Kompromissløs presisjon for jakt på lang avstand: SWAROVSKI OPTIK presenterer den nye metriske versjonen av X5i-kikkertsiktet

Enten du befinner deg på en øde slette eller langt opp i fjellene krever utfordrende jakt på lang avstand robust utstyr som er kompromissløst i presisjon og optisk fullkommenhet. X5i ha allerede vist at den er den ideelle medhjelper i slike forhold. Fra 1. april 2019 blir to av disse kikkertsiktene for lang avstand (X5i 3,5-18x50 and X5i 5-25x56) også tilgjengelige i metriske versjoner (MRAD). Dette betyr at de nå er fullt ut tilpasset europeiske kunders behov. Systematisk presisjon Jakt på lange avstander stiller meget høye krav både til jegeren og utstyret. X5i har alle de essensielle funksjonene og kombinerer presis treffpunktkorreksjon med intuitive funksjoner. Det patenterte fjærsikringssystemet gir kikkertsiktet et stort justeringsområde på opp til 3,4 meter. Merkbare klikk og en klart synlig roteringsindikator på topptårnet hjelper skarpskytteren å håndtere skytevåpenet på sikkert vis. SUBZERO-funksjonen lar deg gå under sikteavstanden, slik at du også kan treffe mål på nærmere avstand med stor presisjonsgrad. Optisk perfeksjon  Selv når lyset er svakt, garanterer SWAROVSKI OPTIKs X5i maksimal optisk ytelse uansett forstørrelse. Det store synsfeltet legger til rette for rask oppdaging av mål. Du kan se alle detaljene tydelig, takket være glimrende bildekvalitet og et retikkel med høyt kontrastnivå.  Tilpasset  X5i er et kikkertsikte for jakt med rifle på høyeste presisjonsnivå og har en retikkel på andre fokusplan. Jegere kan velge mellom ti forskjellige belysningsnivå, for å sikre at lysnivået er perfekt tilpasset forholdene. Ekstremcap (PXC) er ekstrautstyr som gir deg muligheten til å lese av alle ballistisk data direkte på tårnet, tilpasset ditt spesifikke skytevåpen og ammunisjon. Dette betyr at hver X5i er forskjellig, fordi den er tilpasset hver brukers spesifikke behov.  For mer informasjon på MRAD-versjonen av X5i, besøk: https://www.swarovskioptik.com/hunting/rifle-scopes-c2005. 3,5-18x50 kostar:28 100 NOK 5-25x56 kostar:30 000 NOK  Bildemateriale for pressemelding:  Bildemateriale med høy oppløsning kan lastes ned fra https://mam.swarovski.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=gYZdcoZTUkJm.  Verden tilhører de som kan se skjønnhet.Opplev øyeblikket!SEE THE UNSEEN.SWAROVSKIOPTIK.COMSWAROVSKI OPTIK SWAROVSKI OPTIK, med hovedkontor i Absam, Tyrol, er del av Swarovski-gruppen. Det østerrikske selskapet ble etablert i 1949, og spesialiserer seg innen utvikling og produksjon av optiske høypresisjonsinstrumenter for lang avstand i det øverste markedssegmentet. Kikkertene, teleskopene, kikkertsiktene og de optroniske instrumentene er høyt ettertraktet blant krevende brukere. Selskapet har oppnådd stor suksess takket være innovativ styrke, produktenes kvalitet og iboende verdi samt deres funksjonelle og estetiske design. Vern om miljøet og naturen er en viktig del av selskapets filosofi, og gjenspeiles i den miljøvennlige produksjonen og selskapets langsiktige forpliktelse overfor utvalgte naturvernprosjekter. Omsetningen i 2017 var 146,3 millioner euro (2016: 140 millioner euro) og eksportandelen er 91 %. Selskapet har rundt 950 ansatte. Informasjon og kontaktinformasjon Kathrin PuelacherSjef for PR og intern kommunikasjonDaniel-Swarovski-Strasse 706067 Absam, ØsterrikeTlf: +43 (0) 5223 / 511 6367Mobiltelefon: +43 (0) 664 / 625 58 68kathrin.puelacher@swarovskioptik.comSWAROVSKIOPTIK.COM 

NRC Group skal klargjøre Söderåsbanen i Skåne for persontrafikk

NRC Group i Sverige er tildelt en kontrakt til en verdi på 221 millioner svenske kroner for jernbanetekniske arbeider på Söderåsbanen i vekstregionen Skåne. Banen brukes i dag til godstrafikk. Strekningen skal nå rustes opp og klargjøres for persontrafikk fra desember 2021.  -       Skåne har over 1,3 millioner innbyggere, er knutepunkt i Sverige mot Danmark og Europa, og det forventes fortsatt befolkningsvekst i regionen. Vi er derfor svært glade for å være med på å klargjøre Söderåsbanan for persontrafikk. Det vil gi et enkelt, sikkert og miljøvennlig tilbud til pendlere i vestre Skåne, samtidig som vi bidrar til redusert veitrafikk og fremtidsrettet regionsutvikling, sier Øivind Horpestad, konsernsjef i NRC Group. Kontrakten er en totalentreprise tildelt av Trafikverket og omfatter tjenesteleveranser innen spor, elektro, signal/telekom og grunn. -       For oss er dette en viktig kontrakt. Vi får benyttet den fulle bredden av våre fag for å sikre en helhetlig og effektiv totalleveranse, nettopp det NRC Group er bygget for å gjøre, legger Horpestad til. Söderåsbanan er et 38 kilometer langt enkeltspor som går fra Åstorp, gjennom Billesholm, Kågeröd og Svalöv, til Teckomatorp. Arbeidene inkluderer bygging av nye møtespor for å muliggjøre togmøter mellom tog på opptil 650 meter, oppgraderinger som muliggjør for hastighet på 160 kilometer i timen, samt ny plattform og signalarbeider på Teckomatorps stasjon. NRC Group starter opp med sine arbeider i februar 2019 med planlagt ferdigstillelse i Oktober 2021. Det foreligger en ti dagers frist til å registrere eventuelle klager på tildelingen, og en endelig signering av kontrakt kan først skje i etterkant av denne perioden.

Nordea rangert som en av verdens mest bærekraftige banker

– Jeg er stolt over at arbeidet vårt med å integrere bærekraft i forretningsvirksomheten anerkjennes. I løpet av de to siste årene har vi hevet listen når det gjelder arbeidet vårt for bærekraft og en bærekraftig økonomi. Sammen med kundene og partnerne våre tror vi at vi kan muliggjøre overgangen til en bærekraftig fremtid. Rangeringen som viser at vi er et av de 100 mest bærekraftige selskapene i verden viser at vi er på rett spor, sier konsernsjef Casper von Koskull.  Nordea ble rangert som en av de fem mest bærekraftige bankene i verden i 2019 Global 100. Corporate Knights, et spesialisert medie- og investeringsanalysefirma, analyserte 7536 selskaper mot andre globale selskaper i samme sektor basert på 21 hovedindikatorer. Nordea oppnådde dette sterke resultatet takket være plasseringer blant de øverste 25 når det gjelder inntekter generert fra rene finansieringsaktiviteter som grønne obligasjoner, grønne boliglån og grønne lån, kjønnsbalanse i styret og bransjeledende karbon- og energiproduktivitet.   – Rangeringen vi fikk for våre rene finansieringsaktiviteter, er sannsynligvis resultatet av en økning i det grønne produktutvalget vårt i 2018. I tillegg til det eksisterende tilbudet vårt av grønne obligasjoner lanserte vi grønne lån til bedrifter og grønne boliglån til privatkunder, sier Sasja Beslik, leder av Sustainable Finance i Nordea.  Nordea var en av de første bankene i Europa, og den første i Norden, som tilbød grønne lån til kundene sine. På samme måte som grønne obligasjoner brukes grønne lån til å finansiere spesifikke investeringer som har miljømessige fordeler. De gir også kundene muligheten til å påvirke klimaendringer gjennom finansieringen sin.   Grønne lån ble introdusert i det svenske markedet i 2018 og blir nå tilgjengelig i hele Norden i 2019. Dette produktet er svært etterspurt blant kundene våre, særlig blant store aktører innen spesifikke sektorer, for eksempel eiendom og fornybar energi. I 2018 ble også grønne boliglån lansert i Sverige for kunder som bor i klimasmarte hjem.   Bærekraftig økonomi i Nordea handler om å integrere bærekraft i forretningsvirksomheten vår. Dette inkluderer alle forretningsaktiviteter og -produkter innen kjerneområdene investering, finansiering og rådgivning. Det er viktig at finanssektoren låner ut penger til og investerer i bedrifter som gir et positivt og bærekraftig bidrag til vår felles fremtid. Nordea arbeider for en bærekraftig økonomi for å gi langsiktig verdi til kunder, investorer, interessenter og samfunnet generelt.  For mer informasjon: Sasja Beslik, leder av Sustainable Finance, +46 733 57 73 10 Synne Ekrem, kommunikasjonssjef, Nordea i Norge, +47 997 67 996 Les mer om Corporate Knights      Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

LR35: en høyeffektiv plukkløsning fra Kardex Remstar

Tradisjonelt som benytter lageroperatører mellom 40 og 70 prosent av sin arbeidstid til å gå mellom hyller og pallereoler og plukke varer manuelt- « Automatiske system fra Kardex, lever varene direkte til operatøren, i en ergonomisk arbeidshøyde. Dette er gods-til-person prinsippet, det forbedrer markant både effektiviteten og arbeidsmiljøet  for de ansatte» sier Hallvard Bergsodden, Director New Business Nordics hos Kardex Remstar. Med den siste lanseringen, LR35, tilbyr Kardex Remstar en innovativ løsning for lagring og plukk av små og mellomstore varer. Den unike lagerautomaten har en veldig høy plukkeffektivitet som gjør løsningen store fordeler innenfor mange områder: det være seg som et bufferlager til en produksjonslinje, monteringsområde eller for plukk av varer i distribusjonslager. Den modulære designen gjør det enkelt å utvide med flere enheter når behovet for mer lagerplass og/eller høyere plukkeffektivitet oppstår, hvilket gir bedriften friheten til å investere i takt med virksomhetens behov. Systemet er fleksibelt og størrelsen kan tilpasses eksisterende lokaler og layout.   Eksempler på bruksområder: Effektivt ordreplukk med LR35: LR35 bygger på en plukkløsning med 640x440 mm bokser som presenteres enten i en plukkstasjon eller på en rullebane. Artiklene identifiseres med strekkodeleser og pick-to-light-teknikk som øker plukkeffektiviteten og reduserer antall plukkfeil. Enkel konsolidering og lagerhåndtering: Alle bestillinger og leveranser transporteres og sorteres av lagerautomaten og rullebanesystemet. De ferdigplukkedes varene plasseres i et mellomlager og hentes senere ut når det er tid for å sende ut ordrene, hvilket gir høy effektivitet og enkel lagerhåndtering. Enklere og bedre forsyning til produksjonen: LR35 lagrer alt material på en plass og det kan automatisk leveres til produksjonslinjene. Systemet er fleksibelt og størrelsen kan enkelt tilpasses til eksisterende layout, enten ved å plassere en eller flere LR35 i produksjonsområdet eller på et lagerområde med rullebaner for transport av materiell til produksjonen.

Veidekke best i klassen på klimarapportering

– Vi er stolte over å ha fått toppkarakter for miljøarbeidet vårt. Helt siden Veidekke forpliktet seg til togradersmålet i Parisavtalen i 2015, har vi jobbet målrettet for å redusere klimaavtrykket vårt og å legge til rette for det grønne skiftet, sier bærekraftsdirektør i Veidekke Hege Schøyen Dillner. CDP Climate Change er en internasjonal non-profit-organisasjon som jobber med å påvirke bedrifter og myndigheter til å redusere klimagassutslipp, sikre vannressurser og beskytte skog. Bak CDP står 650 investorer, blant annet KLP, DNB, Folketrygdfondet og Nordea. Bedrifter over hele verden avgir opplysninger om sin miljøpåvirkning og får karakteren A til D, etter hvor effektivt de takler klimaendringer. Mer informasjon om resultatet og listen over alle selskapene på A-listen finner du her: https://www.cdp.net/en/scores  For mer informasjon, kontakt:Bærekraftdirektør Hege Schøyen Dillner, telefon +47 907 35 661, e-post: hege.dillner@veidekke.no For pressebilder, se www.flickr.com/photos/veidekke Abonner på meldinger fra Veidekke   Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 32 milliarder kroner, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Qatar Airways Hosts Press Conference in Gothenburg To Celebrate the Launch of its Second Swedish Gateway

At the press conference, H.E. Mr. Al Baker highlighted the award-winning airline’s robust expansion plans, as well as its commitment to bringing more visitors to Sweden and to connecting Gothenburg to its extensive global network via the award-winning Hamad International Airport (HIA) in Doha. H.E. Mr. Al Baker said: “We are tremendously pleased to launch our new direct service to Gothenburg, our second gateway into Sweden. Gothenburg is both an important business centre and a growing tourist destination which is becoming increasingly popular with visitors. This new gateway will offer our Swedish passengers more even convenience and enhanced connectivity to an extensive choice of destinations on our global route network. We invite all to experience the unique charm of Gothenburg, and look forward to welcoming all on board.” Swedavia President and Chief Executive Officer, Mr. Jonas Abrahamsson, said: “Sweden is Scandinavia’s largest economy and one of Europe’s strongest. New direct routes are an important contributing factor, as improved market connectivity is crucial for Sweden´s tourism, businesses, ability to attract investments and exchange of knowledge.  We are very pleased to welcome Qatar Airways to Gothenburg, its second gateway into Stockholm. We are also delighted that in five years, Qatar Airways has doubled traffic on the direct route between Doha and Stockholm, significantly increasing connectivity between Sweden and the rest of the world.” Gothenburg, Sweden’s second-largest city, is set to grow by almost a third by the end of 2035. It is an important industrial and business centre, with the largest port in the Nordic countries. As one of the world's leading international air cargo carriers, Qatar Airways Cargo already has a large presence in the Nordics region, operating belly-hold flights to and from Helsinki, Oslo, Copenhagen and Stockholm, along with four weekly freighters from Oslo. The five weekly wide-body belly-hold flights to and from Gothenburg will increase the overall tonnage to 1000 tonnes per week from the Nordic region. Direct flights from Gothenburg will greatly benefit the automotive, pharma, high tech and general industries in Sweden, and offer efficient connections to Middle East, Africa, Asia, Australia and New Zealand via the carrier's state-of-the-art hub in Doha.  Qatar Airways’ five weekly flights to Gothenburg are served with a Boeing 787 Dreamliner aircraft, featuring 22 seats in Business Class and 232 seats in Economy Class. Passengers travelling to Sweden in Business Class can look forward to relaxing in one of the most comfortable, fully-lie flat beds as well as enjoy its five-star food and beverage service, which is served ‘dine-on-demand’, enabling passengers to order what they like, when they like. Passengers can also take advantage of the airline’s award-winning in-flight entertainment system, Oryx One, offering up to 4,000 entertainment options.  Qatar Airways currently operates a modern fleet of more than 200 aircraft via its hub, Hamad International Airport (HIA) to more than 160 destinations worldwide.  A multiple award-winning airline, Qatar Airways was named ‘World’s Best Business Class’ by the 2018 World Airline Awards, managed by international air transport rating organisation Skytrax. It was also named ‘Best Business Class Seat,’ ‘Best Airline in the Middle East,’ and ‘World’s Best First Class Airline Lounge.’  Qatar Airways has launched an array of exciting new destinations recently, including Mombasa, Kenya; Gothenburg, Sweden and Da Nang, Vietnam. The airline will add a number of exciting new destinations to its extensive route network in 2019, including Valletta, Malta and Isfahan, Iran, to name just a few.