Gratis utdanning for rektorer

Norske skoler skal bli bedre på ledelse. Utdanningsdirektoratet tilbyr derfor en gratis og skreddersydd utdanning i skoleledelse til rektorer og lærere. Søknadsfrist er 10. mai.

- Vi oppfordrer rektorer som ønsker å øke sin kompetanse i ledelse til å søke rektorutdanningen innen 10. mai. Denne utdanningen vil være nyttig både for rektor selv, lærere og elever, sier Anne-Ma Grønlie, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

Gratis deltidsstudium
Utdanningen går over halvannet år og gir 30 studiepoeng. Studiet er helt gratis for deltakerne, men skolene må selv betale eventuell reise og opphold.

Lærer kan også søke
Nytt av året er at lærere som ønsker å bli rektorer også kan søke. Dette er et ledd i en nasjonal rekrutteringsstrategi for å utdanne fremtidige rektorer.

Fire kompetanseområder
Det er identifisert fire kompetanseområder for rektorutdanningen. Disse handler om elevenes læringsprosesser, styring og administrasjon, samarbeid og organisasjonsbygging, samt endring og utvikling av skolen. Studiet tilbys på Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Handelshøyskolen BI, Norges handelshøyskole, Høyskolen i Oslo og NTNU.

Vi minner om søknadsfristen 10. mai!

www.udir.no/rektorutdanningen

Kontakt:

Kommunikasjonsrådgiver Gudrun K. Lægreid på 918 14 955

Om oss

Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet og har ansvar innenfor områdene: Tilsyn og regelverkUtdanningsdirektoratet har ansvar for at det blir ført tilsyn med landets skoleeiere. Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til blant annet skoler, etter- og videreutdanning av lærere og utvikling av læremidler. LæreplanerGjennom Kunnskapsløftet skal innholdet i grunnskolen og videregående opplæring fornyes. Kjernen i dette er læreplanene. Det er Utdanningsdirektoratet som har utviklet læreplanene sammen med fagmiljøer fra hele landet. Sentralt i de nye læreplanene er klarere mål for hva elevene skal kunne. Grunnleggende ferdigheter, som lesing, skriving og regning, står sentralt. Direktoratet følger videre med på hvordan Kunnskapsløftet fungerer ute i skolene. Eksamener og prøverUtdanningsdirektoratet har ansvaret for å utarbeide eksamener, nasjonale prøver og kartleggingsprøver for grunnskole og videregående opplæring. Nasjonale prøver gir informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter, og er grunnlag for forbedring og utvikling i skolen. Kartleggingsprøver avdekker behov for individuell oppfølging og tilrettelegging. KunnskapsutviklingDirektoratet har ansvar for utviklingsprosjekter, forskning og statistikk om grunnskole og videregående opplæring. Brukerundersøkelser for elever, lærlinger, lærere, instruktører og foreldre gir viktige tilbakemeldinger til skoler, skoleeiere og myndigheter. Internasjonale sammenligningerUtdanningsdirektoratet har ansvar for å koordinere mange internasjonale studier, som feks PISA. Disse viser norske elever og læreres kompetanse på utvalgte områder, sammenlignet med andre land.

Abonner