Kaupanger skole vinner Dronning Sonjas skolepris

Kaupanger skole i Sogndal kommune har utviklet en skolekultur som ivaretar den enkelte elev, og vinner derfor Dronning Sonjas skolepris for 2010.

Prisen går hvert år til en skole som utmerker seg ved å ivareta likeverd og inkludering på en god måte. Kaupanger skole har ifølge juryen utviklet gode og allsidige opplæringsopplegg for en mangfoldig elevgruppe. Dette arbeidet har vist gode resultater i trivselsundersøkelser og på eksamen og nasjonale prøver.

Skolen har tatt imot elever fra asylmottaket i Sogndal og brukt deres erfaringer som en viktig ressurs i opplæringen.

Elevene ved Kaupanger får omfattende opplæring i demokratiske prosesser og deltar aktivt i klasseråd og elevråd. De har fått gjennomslag for flere forbedringstiltak som utforming av klasserom, læremidler og metoder.

Skolen satser på at elever som er teorisvake, skal få utvikle sine talenter innen musikk og kunst. Kaupanger kan vise til flere eksempler på at dette har styrket selvfølelsen og sosial status til enkelelever.

Hennes Majestet Dronning Sonja har tatt initiativ til denne skoleprisen for likeverd og inkludering, og den deles ut for femte gang i år. Vinneren velges ut av en jury ledet av professor dr. philos Edvard Befring. Prisen består av 150 000 kroner, et diplom og en litografi av kunstneren Eli Hovdenak.

Dronning Sonja deler ut prisen på Kaupanger skole 2. desember.

Her finner du mer informasjon om Kaupanger skole

Her finner du juryens begrunnelse og mer om prisen

Kontaktpersoner:

Geir Navarsete
Rektor ved Kaupanger skole
95214710/57628902
Geir.Navarsete@sogndal.kommune.no

Hallvard Thorsen
Kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsdirektoratet
40853969
hth@udir.no

Om oss

Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet og har ansvar innenfor områdene: Tilsyn og regelverkUtdanningsdirektoratet har ansvar for at det blir ført tilsyn med landets skoleeiere. Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til blant annet skoler, etter- og videreutdanning av lærere og utvikling av læremidler. LæreplanerGjennom Kunnskapsløftet skal innholdet i grunnskolen og videregående opplæring fornyes. Kjernen i dette er læreplanene. Det er Utdanningsdirektoratet som har utviklet læreplanene sammen med fagmiljøer fra hele landet. Sentralt i de nye læreplanene er klarere mål for hva elevene skal kunne. Grunnleggende ferdigheter, som lesing, skriving og regning, står sentralt. Direktoratet følger videre med på hvordan Kunnskapsløftet fungerer ute i skolene. Eksamener og prøverUtdanningsdirektoratet har ansvaret for å utarbeide eksamener, nasjonale prøver og kartleggingsprøver for grunnskole og videregående opplæring. Nasjonale prøver gir informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter, og er grunnlag for forbedring og utvikling i skolen. Kartleggingsprøver avdekker behov for individuell oppfølging og tilrettelegging. KunnskapsutviklingDirektoratet har ansvar for utviklingsprosjekter, forskning og statistikk om grunnskole og videregående opplæring. Brukerundersøkelser for elever, lærlinger, lærere, instruktører og foreldre gir viktige tilbakemeldinger til skoler, skoleeiere og myndigheter. Internasjonale sammenligningerUtdanningsdirektoratet har ansvar for å koordinere mange internasjonale studier, som feks PISA. Disse viser norske elever og læreres kompetanse på utvalgte områder, sammenlignet med andre land.

Abonner