Mangelfullt arbeid for skolemiljøet

Felles nasjonalt tilsyn våren 2011

Etter andre runde av nasjonalt tilsyn ser vi at mange skoler og kommuner ikke følger regelverket som skal legge til rette for et godt skolemiljø for elevene. Av de 129 skolene som vi har kontrollert, gikk bare 11 skoler fri for reaksjoner.

Temaet for Utdanningsdirektoratets felles nasjonale tilsyn i 2010 og 2011 er elevenes psykososiale miljø. Vi undersøker hvordan kommuner og skoler sørger for at elevenes sosiale miljø på skolen er godt. Første runde av tilsynet viste at mange skoler har planer for arbeidet, men at de ikke følger det opp i praksis. Andre runde av tilsynet bekrefter dette inntrykket.

- Det er de voksne som må ta ansvaret for at barna våre trives på skolen, sier Håvard Tvinnereim, direktør i tilsynsavdelingen.

- Derfor er det spesielt alvorlig at for mange ansatte ved skolene ikke håndterer mobbing og annen krenkende atferd på en god nok måte, fortsetter han.

Skolene behandler heller ikke saker på riktig måte, og de fatter for sjelden enkeltvedtak. Tilsynet viser også at mange skoler ikke informerer foreldrene og elevene godt nok når de ber om at skolen setter i verk tiltak. Dette er viktig, siden riktig saksbehandling, enkeltvedtak og medvirkning skal sikre elevenes og foreldrenes interesser og rettssikkerhet.

- Det er gledelig at vi ser en liten forbedring fra første til andre periode i skolenes forebyggende arbeid, altså planer og rutiner for forebygging og for hvordan informasjon om skolemiljøet skal innhentes, sier Tvinnereim.

Alle skolene i tilsynet har opprettet elevråd. Mange skoler har likevel et stykke igjen for å holde rådene og utvalgene informert om viktige forhold ved skolemiljøet.

I løpet av våren 2011 har fylkesmennene ført tilsyn med 114 grunnskoler i 52 kommuner og 15 videregående skoler i 6 fylkeskommuner. Totalt i begge periodene har fylkesmennene undersøkt 99 kommuner og 7 fylkeskommuner, med totalt 213 grunnskoler og 17 videregående skoler.

Her er oppsummeringen av tilsynet: http://www.udir.no/Rapporter/_Tilsynsrapporter/Felles-nasjonalt-tilsyn-varen-2011/

Kontaktperson:
Marianne Nordengen,

kommunikasjonsrådgiver
Tlf. 907 65 748
E-post mno@udir.no

 

Tags:

Om oss

Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet og har ansvar innenfor områdene: Tilsyn og regelverkUtdanningsdirektoratet har ansvar for at det blir ført tilsyn med landets skoleeiere. Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til blant annet skoler, etter- og videreutdanning av lærere og utvikling av læremidler. LæreplanerGjennom Kunnskapsløftet skal innholdet i grunnskolen og videregående opplæring fornyes. Kjernen i dette er læreplanene. Det er Utdanningsdirektoratet som har utviklet læreplanene sammen med fagmiljøer fra hele landet. Sentralt i de nye læreplanene er klarere mål for hva elevene skal kunne. Grunnleggende ferdigheter, som lesing, skriving og regning, står sentralt. Direktoratet følger videre med på hvordan Kunnskapsløftet fungerer ute i skolene. Eksamener og prøverUtdanningsdirektoratet har ansvaret for å utarbeide eksamener, nasjonale prøver og kartleggingsprøver for grunnskole og videregående opplæring. Nasjonale prøver gir informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter, og er grunnlag for forbedring og utvikling i skolen. Kartleggingsprøver avdekker behov for individuell oppfølging og tilrettelegging. KunnskapsutviklingDirektoratet har ansvar for utviklingsprosjekter, forskning og statistikk om grunnskole og videregående opplæring. Brukerundersøkelser for elever, lærlinger, lærere, instruktører og foreldre gir viktige tilbakemeldinger til skoler, skoleeiere og myndigheter. Internasjonale sammenligningerUtdanningsdirektoratet har ansvar for å koordinere mange internasjonale studier, som feks PISA. Disse viser norske elever og læreres kompetanse på utvalgte områder, sammenlignet med andre land.

Abonner