Mindre bråk og uro i klasserommet

Elevene rapporterer om noe mindre bråk og uro i timene, men andelen elever som svarer at de opplever mobbing og diskriminering går ikke ned. Det viser den første analysen av resultatene fra Elevundersøkelsen 2011.

Fortsatt mye uro i klasserommet, men det blir bedre
Elevenes svar tyder på at lærerne bruker mindre tid enn tidligere til å få ro i klassen. Likevel svarer fortsatt hver tredje elev at lærerne ofte eller alltid må bruke mye tid på å få ro i klassen. I 2007 var det så mange som 40 prosent som svarte det samme.

-      Selv om mange elever fremdeles rapporterer om altfor mye bråk og uro i klasserommet, er jeg glad for den positive utviklingen. Dette viser at det er mulig å gjøre noe med problemet, og vi tror mye av løsningen ligger i god klasseledelse, sier direktør i Utdanningsdirektoratet, Petter Skarheim.

Tallene kan tyde på at det er guttene som gruppe som forstyrrer, mens jentene som gruppe blir forstyrret. Analysen viser også at det er mindre uro i videregående skole enn i grunnskolen.

Andelen elever som mobbes og mobber er uendret
Fremdeles svarer 8,5 prosent av elevene at de blir mobbet flere ganger i måneden. Denne andelen har vært uendret i perioden 2007-2011.

-      Jeg er ikke fornøyd med at mobbetallene ikke går ned. Jeg vil oppfordre skoler og kommuner til å prioritere arbeidet mot mobbing. Skolene må arbeide helhetlig og systematisk med læringsmiljøet, sørge for gode rutiner for å avdekke mobbing og løse de sakene som oppstår raskt. Både forskning og mange erfaringer viser at dette bidrar til å redusere mobbing, sier Skarheim.

Hver fjerde elev som oppgir at de mobbes to til tre ganger i måneden eller oftere, svarer også at de er med på å mobbe andre. Denne sammenhengen er tydelig, og samsvarer med funn i internasjonale studier.

Analysen viser at det er klart flere gutter enn jenter som svarer at de blir mobbet. Det er også flere gutter enn jenter som opplyser at de selv mobber.

Andelen elever som opplever diskriminering er uendret over tid
Analysen viser at andelen elever som svarer at de blir urettferdig behandlet eller diskriminert på bakgrunn av kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet, seksuell orientering, religion eller livssyn også er uendret.

Halvparten av alle elever som opplever mobbing opplever også at de blir behandlet urettferdig eller diskriminert på ett eller flere områder.

Fakta om Elevundersøkelsen
Elevundersøkelsen gjennomføres hvert år og skolene er pålagt å gjennomføre undersøkelsen på 7. trinn, 10. trinn og på Vg1 i vårsemesteret. Våren 2011 deltok flere enn 370 000 elever. Det er ny rekord i antall besvarelser.

Undersøkelsen skal gi elevene mulighet til å si sin mening om læring og trivsel på skolen. Samtidig får skolene viktig informasjon som kan bidra til å skape et bedre læringsmiljø for elevene.

Her finner du analysen av mobbing, uro og diskriminering i Elevundersøkelsen: 
http://www.udir.no/Rapporter/Elevundersokelsen-2011--analyse-av-mobbing-uro-og-diskriminering/
På denne siden har vi også publisert nasjonale tall og fylkestall for alle de obligatoriske spørsmålene i Elevundersøkelsen. På fylkesnivå har vi kun publisert tall på grunnskolenivå.

Kontakt:
Marianne Nordengen
Kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsdirektoratet
Tlf. 907 65 748, marianne.nordengen@udir.no

 

 

Tags:

Om oss

Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet og har ansvar innenfor områdene: Tilsyn og regelverkUtdanningsdirektoratet har ansvar for at det blir ført tilsyn med landets skoleeiere. Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til blant annet skoler, etter- og videreutdanning av lærere og utvikling av læremidler. LæreplanerGjennom Kunnskapsløftet skal innholdet i grunnskolen og videregående opplæring fornyes. Kjernen i dette er læreplanene. Det er Utdanningsdirektoratet som har utviklet læreplanene sammen med fagmiljøer fra hele landet. Sentralt i de nye læreplanene er klarere mål for hva elevene skal kunne. Grunnleggende ferdigheter, som lesing, skriving og regning, står sentralt. Direktoratet følger videre med på hvordan Kunnskapsløftet fungerer ute i skolene. Eksamener og prøverUtdanningsdirektoratet har ansvaret for å utarbeide eksamener, nasjonale prøver og kartleggingsprøver for grunnskole og videregående opplæring. Nasjonale prøver gir informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter, og er grunnlag for forbedring og utvikling i skolen. Kartleggingsprøver avdekker behov for individuell oppfølging og tilrettelegging. KunnskapsutviklingDirektoratet har ansvar for utviklingsprosjekter, forskning og statistikk om grunnskole og videregående opplæring. Brukerundersøkelser for elever, lærlinger, lærere, instruktører og foreldre gir viktige tilbakemeldinger til skoler, skoleeiere og myndigheter. Internasjonale sammenligningerUtdanningsdirektoratet har ansvar for å koordinere mange internasjonale studier, som feks PISA. Disse viser norske elever og læreres kompetanse på utvalgte områder, sammenlignet med andre land.

Abonner