Nye PISA-resultater om digitale leseferdigheter

Den internasjonale utdanningsstudien PISA, inneholder en digital leseprøve som måler hvor gode elevene er til å lese digitale tekster og bruke informasjon fra digitale medier. De norske og internasjonale resultatene fra den digitale leseprøven i PISA offentliggjøres på en pressekonferanse hos Utdanningsdirektoratet 28. juni kl 10.00.

Dette er første gang den elektroniske leseprøven i PISA-studien gjennomføres. De øvrige resultatene fra studien ble offentliggjort i desember 2010. De norske elevene viste da fremgang i matematikk, lesing og naturfag.

PISA står for Programme for International Student Assessment og måler 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag.

Tid: Tirsdag 28. juni kl. 10-11
Sted: Utdanningsdirektoratet, Schweigaardsgate 15.

Les mer om resultatene fra PISA 2009 her

Kontaktperson
Hallvard Thorsen
Utdanningsdirektoratet
Telefon: 408 53 969
E-post: hth@udir.no

 

 

Om oss

Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet og har ansvar innenfor områdene: Tilsyn og regelverkUtdanningsdirektoratet har ansvar for at det blir ført tilsyn med landets skoleeiere. Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til blant annet skoler, etter- og videreutdanning av lærere og utvikling av læremidler. LæreplanerGjennom Kunnskapsløftet skal innholdet i grunnskolen og videregående opplæring fornyes. Kjernen i dette er læreplanene. Det er Utdanningsdirektoratet som har utviklet læreplanene sammen med fagmiljøer fra hele landet. Sentralt i de nye læreplanene er klarere mål for hva elevene skal kunne. Grunnleggende ferdigheter, som lesing, skriving og regning, står sentralt. Direktoratet følger videre med på hvordan Kunnskapsløftet fungerer ute i skolene. Eksamener og prøverUtdanningsdirektoratet har ansvaret for å utarbeide eksamener, nasjonale prøver og kartleggingsprøver for grunnskole og videregående opplæring. Nasjonale prøver gir informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter, og er grunnlag for forbedring og utvikling i skolen. Kartleggingsprøver avdekker behov for individuell oppfølging og tilrettelegging. KunnskapsutviklingDirektoratet har ansvar for utviklingsprosjekter, forskning og statistikk om grunnskole og videregående opplæring. Brukerundersøkelser for elever, lærlinger, lærere, instruktører og foreldre gir viktige tilbakemeldinger til skoler, skoleeiere og myndigheter. Internasjonale sammenligningerUtdanningsdirektoratet har ansvar for å koordinere mange internasjonale studier, som feks PISA. Disse viser norske elever og læreres kompetanse på utvalgte områder, sammenlignet med andre land.

Abonner