OECDs råd til norsk skole

I løpet av 2011 har en ekspertgruppe fra OECD undersøkt hvordan norsk skole arbeider med vurdering og evaluering. Ekspertgruppen har laget en rapport som avdekker sterke og svake sider. Rapporten gir også tre tydelige råd til hva Norge må jobbe videre med for å skape en bedre skole.

Rapporten vil få betydning for hvordan norsk skole skal jobbe med kvalitet i årene som kommer. Vi presenterer rapporten på et seminar i Utdanningsdirektoratets lokaler.

Tid: Torsdag 22. september kl. 10-11
Sted: Utdanningsdirektoratet, Schweigaardsgate 15

Gi gjerne tilbakemelding dersom du ønsker å delta.

Kontaktperson i Utdanningsdirektoratet
Hallvard Thorsen
408 53 969
hth@udir.no

 

 

Om oss

Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet og har ansvar innenfor områdene: Tilsyn og regelverkUtdanningsdirektoratet har ansvar for at det blir ført tilsyn med landets skoleeiere. Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til blant annet skoler, etter- og videreutdanning av lærere og utvikling av læremidler. LæreplanerGjennom Kunnskapsløftet skal innholdet i grunnskolen og videregående opplæring fornyes. Kjernen i dette er læreplanene. Det er Utdanningsdirektoratet som har utviklet læreplanene sammen med fagmiljøer fra hele landet. Sentralt i de nye læreplanene er klarere mål for hva elevene skal kunne. Grunnleggende ferdigheter, som lesing, skriving og regning, står sentralt. Direktoratet følger videre med på hvordan Kunnskapsløftet fungerer ute i skolene. Eksamener og prøverUtdanningsdirektoratet har ansvaret for å utarbeide eksamener, nasjonale prøver og kartleggingsprøver for grunnskole og videregående opplæring. Nasjonale prøver gir informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter, og er grunnlag for forbedring og utvikling i skolen. Kartleggingsprøver avdekker behov for individuell oppfølging og tilrettelegging. KunnskapsutviklingDirektoratet har ansvar for utviklingsprosjekter, forskning og statistikk om grunnskole og videregående opplæring. Brukerundersøkelser for elever, lærlinger, lærere, instruktører og foreldre gir viktige tilbakemeldinger til skoler, skoleeiere og myndigheter. Internasjonale sammenligningerUtdanningsdirektoratet har ansvar for å koordinere mange internasjonale studier, som feks PISA. Disse viser norske elever og læreres kompetanse på utvalgte områder, sammenlignet med andre land.